Начало » 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник пътен строител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПътища, магистрали и съоръжения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ120
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА180
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820901 – “Пътища, магистрали и съоръжения”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Организация на строителната площадка, етапи и последователност на изграждане на строежа и отделните операции
 • Свойствата на строителните материали
 • Предназначение, работа и поддръжка на работния инструмент и оборудване, неговата електрообезопасност
 • Личните предпазни средства и средствата за индивидуална защита
 • Измерване и изчисляване на извършените дейности
 • Изискванията за безопасна работа при извършване строителни и монтажни работи /СМР/ на строителната площадка и отделното работно място
 • Поддържане на санитарно-хигиенното състояние на строежа, оказване първа до лекарска помощ
 • Изисквания за пожарна безопасност и основните противопожарни уреди и съоръжения.

ДА МОЖЕ:

 • Извършване на рутинни дейности при неизменящи се условия;
 • Земни изкопни работи;
 • Товаро-разтоварни работи, в т.ч. и с палети;
 • Приготвяне на разтвори;
 • Работа с механизиран инструмент, материали и помощен инвентар;
 • Работа с подвижни стълби, скелета и платформи;
 • Не замърсява околната среда;
 • Да осигурява здравословни и безопасни условия на труд;
 • Точно да реагира при трудова злополука и оказване на до лекарска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ТЕМИТЕТеорияПрактикаОбщо
І.Обща задължителна професионална подготовка.20 20
1.Здравни и безопасни условия на труд.88
2.Трудово право.1212
 Отраслова задължителна професионална  подготовка58 58
1.Строителни материали.1212
2.Технология на строителството.1212
3.Сградостроителство.1212
4.ВИК на сгради.88
5.Ел. инсталации.88
6.Организация на строителството.66
 Специфична задължителна професионална подготовка42180222
1Теория  на специалността4242
2Учебна практика 140140
3Производствена практика 4040
 ВСИЧКО:120180300
Scroll to Top