Начало » 5820502 Външни ВИК мрежи

5820502 Външни ВИК мрежи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВъншни ВИК мрежи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820502
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820502 – “Външни ВИК мрежи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства на работното място;
 • как да комуникира сред колеги, ръководители и инвеститори, да формулира и задава въпроси, да предотвратява конфликти;
 • основните елементи на трудовото право, правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
 • същността на основните икономически понятия в строителството;
 • основните понятия за компютърните конфигурации, операционни системи и приложен софтуер;
 • основна професионална терминология на чужд език;
 • да разчита архитектурни и ВиК планове и чертежи;
 • основните строителни материали;
 • материалите и изделията, които се употребяват за изпълнение на външни водопроводни и външни канализационни мрежи и техните физико – механични свойства и характеристики;
 • правилата за транспорт, складиране и съхранение на строителните материали;
 • основните строителни системи за високо и ниско строителство и отделните елементи на сградите и съоръженията;
 • разходните норми за труд, материали и механизация за строителните работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;
 • организацията на строителната площадка и на работното място;
 • основните строително – монтажни работи и тяхната технологична последователност при изграждането на строителните обекти;
 • технологичните процеси и особености при изпълнение на строителните работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;
 • предназначението и класификацията на различните видове строителните работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;
 • видовете ръчни и механизирани инструменти и пособия за изпълнение на строителните работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;
 • машините и механизацията за извършване на изкопни работи за външни ВиК мрежи;
 • технологичните изисквания и правилата за извършване на изкопни работи за външни водопроводни мрежи;
 • технологичните изисквания и правилата за монтаж на външна водопроводна мрежа от поцинковани, стоманени, полиетиленови и полипропиленови тръби;
 • технологичните изисквания и правилата за монтаж на водопроводни арматури;
 • технологичните изисквания и правилата за извършване на изкопни работи за външни канализационни мрежи;
 • технологичните изисквания и правилата за монтаж на външна канализационна мрежа от каменинови, бетонови и стоманобетонови тръби;
 • технологичните изисквания и правилата за монтаж на външна канализационна мрежа от PVC, полиетиленови и полипропиленови тръби;
 • технологичните изисквания и правилата за монтаж на външна канализационна мрежа от стоманобетонови правоъгълни и устообразни сглобяеми елементи;
 • предназначението и дейностите по обслужването на помпени и пречиствателни станции;
 • техническите изисквания към готовите външни ВиК мрежи, допустимите отклонения и начина на приемането им;
 • да измерва и отчита извършените строителни работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;

ДА МОЖЕ:

 • да прилага правилата по здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;
 • да спазва изискванията за пожарна и аварийна безопасност и прилага средствата за гасене на пожар при аварии и бедствия; 
 • да оказва първа помощ до идване на медицински персонал;
 • да работи успешно в екип;
 • да съобразява дейността си с действащото трудово – правно законодателство;
 • да работи с персонален компютър за създаване на елементарни документи на MS Word и MS Excel;
 • да ползва думи и изрази на чужд език за решаване задачи на работното място;
 • да разчита архитектурни и ВиК планове и чертежи;
 • да пренася размери и прави ъгли от работните и технически чертежи на терена и обекта;
 • да пренася и дава нива с нивелачен маркуч или нивелир;
 • да подбира и складира необходимите за работа строителни материали и изделия, в обем и количество, предвидени по проект;
 • да пресмята необходимите ВиК материали за конкретни външни водопроводни и канализационни мрежи;
 • да подбира правилно ръчните и механизирани инструменти и машини за изпълнение на външни ВиК мрежи и да си служи с тях съгласно инструкциите за работа;
 • да маркира осите на водопроводните и канализационните тръби, на чупките и отклоненията и осите на проектните ВиК съоръжения;
 • да извършва изкопни работи ръчно и да укрепва ръчни и машинни изкопи;
 • да изпълнява монтаж на външна водопроводна мрежа от поцинковани, стоманени, полиетиленови и полипропиленови тръби;
 • да изпълнява монтаж на водопроводни арматури;
 • да изпълнява частичен или цялостен ремонт на външна водопроводна мрежа;
 • да прави изпитване на външна водопроводна мрежа;
 • да изпълнява монтаж на канализационна мрежа от каменинови и  бетонови тръби;
 • да изпълнява монтаж на външна канализационна мрежа от PVC, полиетиленови и полипропиленови тръби;
 • да изпълнява монтаж на външна канализационна мрежа от стоманобетонови правоъгълни и устообразни сглобяеми елементи;
 • да изпълнява частичен или цялостен ремонт на външна канализационна мрежа;
 • да прави изпитване на външна канализационна мрежа;
 • да измерва и отчита извършените строителни работи по специалността “Външни ВиК мрежи”;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиОбщоТеорияПрактика
A Задължителна професионална подготовка660288312
I.Обща задължителна професионална подготовка724824
1.Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд. Долекарска помощ16160
2.Комуникативни умения в трудовата дейност880
3.Трудово право1688
4.Икономика на строителството и предприемачество1688
5.Работа с персонален компютър1688
II.Отраслова задължителна професионална подготовка15210448
6.Чужд език по професията24168
7.Техническо чертане16160
8.Строителни материали321616
9.Сградостроителство16160
10.Организация на строителството1688
11.Обща технология483216
III.Специфична задължителна професионална подготовка376136240
12.Технология на специалността264136128
13.Производствена практика112 112
Б Избираема професионална подготовка642440
Общ брой часове А + Б664312352
Scroll to Top