Начало » 5820501 Вътрешни ВИК мрежи

5820501 Вътрешни ВИК мрежи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтажник на ВИК мрежи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВътрешни ВИК мрежи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820501 – “Вътрешни ВИК мрежи”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалността;
 • Видове ВиК мрежи;
 • Структура на процесите;
 • Последователност при изпълнението;
 • Материалите за изпълнение на ВиК мрежи;
 • Машини, инструменти, технологически средства;
 • Контролът при изпълнението, приемане на работите;
 • Измерване и оценява качеството на извършената работа;
 • Основните изисквания по техника на безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана

ДА МОЖЕ:

 • да съставя документация  по ЗБУТ и ПБО и  стриктно да я спазва;
 • да  анализира  условията за работа и съобразно тях да избира технологията за изпълнение на конкретната строителна задача;
 • да организира технологично изпълнение на различните видове строително-монтажни работи;
 • да определя видовете машини  и инструменти, необходими при ВиК мрежи;
 • да спазва правилата при изграгдане на ВиК мрежи;
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи;
 • да организира  правилно  работното място;
 • Описва последователността на технологичните операции , определящи всеки технологичен процес в строителството на външни и вътрешни ВиК мрежи и съоражения;
 • Скицира схеми в план и разрез на основни елементи от сградните , дворните и външните ВиК системи;
 • Разчита проектни документации на външни и сградни ВиК мрежи и съоражения , като познават добре условните означения;
 • Съставя спецификации на материали , свързани с ВиК мрежи и съоражения.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеТеорияПрактикаОбщо
А.Задължителна професионална подготовка   
 Обща задължителна професионална подготовка324072
1.Здравословни и безопасни условия на труд16016
2.Икономика16016
3.Бизнес предприемачество04040
 Отраслова задължителна  професионална подготовка14488232
4Техническо чертане в строителството16824
5Компютърна грамотност81624
6Строителни материали16824
7Основи на строителната механика16016
8Инсталации в сградите16016
9Сградостроителство324880
10Чужд език по професията16016
11Основи на стоманобетона16016
12Въведение в организацията на строителството8816
 Специфична задължителна професионална подготовка136184320
13Условия за безопасност при упражняване на професията16016
14Технология на строителството1688104
15Технология на специалността10496200
Г.Производствена практика   4040
 Всичко:312352664
Scroll to Top