Начало » 5820405 Изолации в строителството   

5820405 Изолации в строителството   

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител – мотажник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИзолации в строителството
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820405
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820405 – “Изолации в строителството”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Видовете материали и изделия за строителни изолации
 • Видовете инструменти, машини и съоръжения, работа с тях и поддържане
 • Видовете скелета, да разчита монтажни схеми и демонтаж
 • Правилата за работа с вертикален транспорт
 • Работни чертежи, технологични схеми и детайли
 • Правила за изпълнение на топло-, звуко- и хидроизолации
 • Правила за безопасна работа с лесно запалими материали
 • Технология за изпълнение на строителни изолации
 • Причините за поява на дефекти и начините за тяхното отстраняване
 • Начините за измерване и приемане на готови изолации
 • Правилата за безопасна работа на височина
 • Да оказва долекарска помощ

ДА МОЖЕ:

 • Да разчита работни чертежи, технологични схеми и детайли
 • Да работи с всички инструменти и съоръжения, включително и с машини за вертикален транспорт.
 • Да приготвя разтвори по зададена рецепта
 • Да сортира, подрежда и разкроява рулонни изолационни материали
 • Да работи с лесно запалими материали
 • Да изпълнява монтаж и демонтаж на скеле
 • Да изпълнява всички видове изолации при тухлени стени, при бетон и каменна зида-
 • рия, по колони, стълбища и корнизи, тръби, покриви и подпокривни пространства.
 • Да изпълнява бетонова настилка със и без наклон, циментова замазка, асфалтова
 • замазка, полага мрежи, подготвя основа, монтира крепежни елементи, лайсни,
 • термоизолиращи плоскости и външни замазки, хидро- и звукоизолиращи настилки и плоскости.
 • Да замазва и покрива със защитен слой фасадни топлоизолации
 • Да замазва и покрива със защитен слой хидроизолации и изолации по тръби.
 • Да поставя, поддържа и прибира оборудването на работното място.
 • Да измерва и приема изпълнените строителни изолации
 • Да използва личните предпазни средства за безопасна работа и оказва долекарска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Професионална подготовкаТеорияПрактикаОбщо
ІОбща задължителна професионална подготовка64064
1.Здравословни и безопасни условия на труд16016
2.Социални знания и умения16016
3.Информационна техника и технологии16016
4.Чужд език16016
ІІОтраслова задължителна професионална подготовка112120232
5.Строителни материали16016
6.Технология на строителството64120184
7.Приложна математика16016
8.Техническо чертане16016
ІІІСпецифична задължителна професионална подготовка128240368
9.Топлоизолации64128192
10.Хидроизолации64112176
 Общо:304360664
Scroll to Top