Начало » 5820404 Дограми и стъклопоставяне

5820404 Дограми и стъклопоставяне

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител-монтажник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДограми и стъклопоставяне
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820404
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ224
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА440
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820404 – “Дограми и стъклопоставяне”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • ПИП СМР за видовете дограми и стъкла и тяхното приложение  .
 • Материали и изделия за поставяне на дограми и остъкляване  в строителството
 • Инструменти, машини и съоръжения – технологични характеристики, работа с тях, поддържане
 • Скеле – монтаж, демонтаж, обезопасяване, вертикален транспорт.
 • Подготовка на плоскостите за направа на дограма
 • Технологии за изпълнение на дограми и стъклопоставянес изделия от различни материали, вкл. нови, подготовка
 • Да открива и отстранява дефекти.
 • Да разчита технологични схеми, чертежи и скици, да знае разходните норми.
 • Измерване и приемане на готовите дограми, работа с отвес, алуминиев постер и ръчен нивелир.
 • ГБТ, ППО, оказване долекарска помощ.

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с всички инструменти и съоръжения, вкл. с вертикален транспорт.
 • Да приготвя разтвори по зададена рецепта и според вида на изпълняваната работа да залива.
 • Да изпълнява всички видове поставяне на дограми и стъкла   при тухлени стени, при бетон и каменна зидария, по колони и стълбища
 • Да изпълнява бетонова настилка, циментова замазка,асфалтова замазка, полага мрежи, подготвя основа, монтира крепежни елементи,лайсни, термоизолиращи плоскости и външни замазки,хидро и звукоизолиращи настилки и плоскости,.
 • Поставяне, поддържане и прибиране на оборудването на работното място.
 • Да използва личните предпазни средства, за безопасна работа, ППЗ и долекарска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметите и темитеТеорияПрактика.Общо
І.Обща задължителна професионална подготовка48104152
1.1.Здравословни и безопасни условия на труд.16 16
1.2.Делово общуване.8816
1.3.Трудово право.8816
1.4.Икономика.8816
1.5.Работа с персонален компютър.81624
1.6.Английски език.6464
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление “Строителство ”.80136216
2.1.Строителни материали81624
2.2.Технология на строителството.164864
2.3.Сградостроителство8816
2.4.ВК на сгради81624
2.5.Ел.инсталации161632
2.6.Организация на строителството.8816
4.7.Приложна математика.8816
4.8.Техническо чертане.81624
ІІІ.Специфична за професия 582040 “Строител-Монтажник” задължителна професионална подготовка за специалност “Дограма и стъклопоставяне”80152232
ІV.Задължително избираема подготовка, препоръчителна от ЦПО164864
 Всичко:224440664
Scroll to Top