Начало » 5820403 Сухо строителство

5820403 Сухо строителство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител – монтажник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА58240
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСухо строителство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820403
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ296
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА368
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820403 – “Сухо строителство ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • материалите, които се прилагат, техните свойства и якостни характеристики;
 • технически правила и цялостна технология на изпълнение на всички видове работи  по специалността;
 • да познава закона за безопасни и здравословни условия на труд, условията за безопасна работа на строителен обект;
 • начините за организация на работното място;
 • обозначения и четене на архитектурни чертежи;
 • да има чуждоезикова подготовка по специалността.

ДА МОЖЕ:

 • да си служи с технически понятия при описание на материалите и технологичните процеси;
 • да подготвя материали, инструменти и машини;
 • да чете работни чертежи и детайли;
 • да измерва и пресмята количества извършена работа;
 • да ползва компютър и комуникационни средства.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети (модули)ОбщоТеорияПрактика
А. Обща професионална подготовка806416
1.Здравословни и безопасни условия на труд1616
2.Трудово право1616
3.Икономика1616
4.Компютърна грамотност321616
 Б. Отраслова професионална подготовка280152128
5.Чужд език по професията3232
6.Ссградостроителство483216
7.Техническо чертане в строителството24816
8.Строителни материали32824
9.Основи на строителната механика1616
10.Основи на стоманобетона1688
11.В и К инсталации в сгради1688
12.Електрически инсталации в сгради1688
13.Въведение в организацията на строителството24816
14.Технология на строителството562432
 В. Специфична професионална подготовка30480224
15.Технология на специалността24080160
16.Производствена практика6464
Всичко:664296368
Scroll to Top