Начало » 5820402 Метални конструкции

5820402 Метални конструкции

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител – монтажник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМетални конструкции
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820402
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ272
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА392
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820402 – “Метални конструкции”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството.
 • Основните изисквания за опазване на околната среда.
 • Рационално да използва енергията и строителните материали.
 • Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли.
 • Видовете строителни материали, физико-механичните и деформационните им свойства, както и начините за тяхното използване, транспорт и съхранение.
 • Основните изисквания за качеството на материалите за метални конструкции..
 • Последователността и изискванията при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни работи, земни работи, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции. Основните строителни машини и техническо оборудване.
 • Начините за приготвяне и използване на отнезащитни и антикорозионни материали.
 • Начините за размерване и допустимите отклонения при монтаж на метални конструкции.
 • Видовете метални конструкции.
 • Начините за изпълнението на метални конструкции,транспорта и монтажа им.
 • Конструктивните изисквания към елементите на металните конструкции.
 • Видовете заварени съединения и тяхното обозначаване на чертежите.
 • Видовете заварени конструкции.
 • Начините за измерване, изпитване и контрол на заваръчните работи.
 • Изискванията за измерване и приемане на монтажните работи.
 • Начините за използване, съхранение и поддържане на машините, инструментите, оборудването и работното място при изпълнение на метални конструкции.
 • Планирането, контрола, регулирането и управлението на процесите при изпълнение на метални конструкции.
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, в сметна документация.

ДА МОЖЕ:

 • Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /архитектурен, кофражен и армировъчен план, план на основи, монтажен план/, скици и технологични схеми.
 • Да поддържа ред и чистота на работното място и строителната площадка.
 • Да работи безопасно и правилно с машините, механизмите, инструментите и материалите.
 • Да изпълнява ръчно и електродъгово заваряване с рутилови и базични електроди на челни и ъглови съединения.
 • Да изпълнява термично рязане на метали.
 • Да изработва отделни детайли на метални конструкции.
 • Да  монтира, укрепва и демонтира различни метални конструкции.
 • Да работи с текелажни и повдигателни съоръжения.
 • Да товари и разтоварва строителни материали, изделия и конструкции.
 • Да поддържа и съхранява  оборудването на строителната площадка.
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на метални конструкции.
 • Да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършената работа.
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката.
 • Да работи  безопасно и ефективно със средствата на противопожарната защита.
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ.
 • Да съхранява ефективно строителните материали, правилно да ги складира, съхранява и транспортира

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДОГОТОВКА272392664
І.Обща задължителна професионална подготовка72880
1.Здравословни и безопасни условия на труд. До лекарска помощ16 16
2.Комуникативни умения в трудовата дейност16 16
3.Трудово право16 16
4.Икономика на строителството и предприемачество16 16
5.Работа с компютър8816
ІІ.Отраслова задължителна професионална подоготовка12824152
1.Чужд език по професията 2424
2.Техническо чертане16 16
3.Строителни материали16 16
4.Основи на строителната механика8 8
5.Сградостроителство16 16
7.Организация на строителството16 16
8.Обща технология56 56
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка  56328384
1.Технология на специалността56200256
2.Учебна практика 6464
3.Производствена практика 6464
Б.ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА163248
                                     Общ брой часове:272392664
Scroll to Top