Начало » 5820401 Стоманобетонни конструкции

5820401 Стоманобетонни конструкции

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител – монтажник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСтоманобетонни конструкции
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ296
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА368
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820401 – “Стоманобетонни конструкции”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството.
 • Основните изисквания за опазване на околната среда.
 • Рационално да използва енергията и строителните материали.
 • Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли.
 • Видовете материали, физико-механичните и деформационните им свойства, както и начините за тяхното използване, транспорт и съхранение.
 • Основните изисквания за качеството на материалите за стоманобетонни конструкции.
 • Последователността и изискванията при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни работи, земни работи, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции. Основните строителни машини и техническо оборудване.
 • Начините за размерване и допустимите отклонения при монтаж на елементи от стоманобетонните конструкции.
 • Начините за измерване, изпитване и контрол на заваръчните работи.
 • Изискванията за измерване и приемане на монтажните работи.
 • Начините за използване, съхранение и поддържане на машините, инструментите, оборудването и работното място при изпълнение на стоманобетонни конструкции.
 • Планирането, контрола, регулирането и управлението на процесите при изпълнение на стоманобетонни конструкции.
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация.

ДА МОЖЕ:

 • Да разчита работни чертежи на строителни конструкции/архитектурен, кофражен и армировъчен план, план на основи, монтажен план/, скици и технологични схеми.
 • Да поддържа ред и чистота на работното място и строителната площадка.
 • Да работи чезопасно и правилно с машините, механизмите, инструментите и материалите.
 • Да изпълнява ръчно и електродъгово заваряване с рутилови и базични електроди на челни и ъглови съединения.
 • Да работи с такелажни и повдигателни съоръжения.
 • Да товари и разтоварва строителни материали, изделия и конструкции.
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка.
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на стоманобетонни конструкции.
 • Да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършената работа.
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката.
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита.
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ.
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира, съхранява и транспортира.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДОГОТОВКА280336616
І.Обща задължителна професионална подготовка80 80
1.Здравословни и безопасни условия на труд. До лекарска помощ16 16
2.Комуникативни умения в трудовата дейност16 16
3.Трудово право16 16
4.Икономика на строителството и предприемачество16 16
5.Работа с компютър16 16
ІІ.Отраслова задължителна професионална подоготовка15216168
1.Чужд език по професията 1616
2.Техническо чертане16 16
3.Строителни материали16 16
4.Основи на строителната механика16 16
5.Сградостроителство16 16
6.Стоманобетон16 16
7.Организация на строителството16 16
8.Обща технология56 56
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка48320368
1.Технология на специалността48192240
2.Учебна практика 6464
3.Производствена практика 6464
Б.ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА163248
                                     Общ брой часове:296368664
Scroll to Top