Начало » 5820312 Покриви

5820312 Покриви

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПокриви
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820312
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДистанционно обучение
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА660
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820312 – “Покриви”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Технологичната и конструктивната документация.
 • Видовете подготвителни дейности на строителната площадка;
 • Технологичната последователност при подготовка на строителните работи;
 • Временното строителство;
 • Машините, инструментите, пособията, агрегатите  и др., с които се извършва строително – монтажната дейност;
 • Организацията на строителната площадка и строителния процес;
 • Професионалната терминология;
 • Видове строителни дейности;
 • Видове почви;
 • Укрепване на изкопи;
 • Видовете строителни материали, приложение и свойства;
 • Видовете бетони и армировъчни стомани;
 • Видовете сглобяеми елементи от различни материали;
 • Технология на изпълнение , транспорт и монтаж на елементи от различни материали;
 • Видовете дървесина за строителството, огнезащита и защита на дървените конструкции от вредители;
 • Начините на свръзка между дървените елементи;
 • Технология на изпълнение на дървени конструкции;
 •  Начините на свръзка на пластмасовите изделия;
 • Видовете довършителни работи;
 • Елементи  и части на сградата и материалите за тяхното изпълнение;
 • Технология за изпълнение на всички видове довършителни работи и необходимите материали, изделия, инструменти и машини;
 • Видовете и приложението на личните и колективните предпазни средства;
 • Видовете и приложението на специализираното работно облекло;
 • Правилата за здравословни и безопасни условия на  труд на отделните видове СМР;
 • Правилно да оказва долекарска помощ при трудова злополука;
 • Опазването на околната среда;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с инструменти, машини и материали;
 • Да спазва изискванията по техника на безопасност;
 • Да изпълни точно и последователно  технологичните операции;
 • Да съхранява и складира  правилно строителните материали и изделия;
 • Да разпознава изискваните строителни материали;
 • Да разчита технологичната документация ;
 • Да използва лични предпазни средства;
 • Да използва специализираното работно облекло;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка745220
1Здравословни и безопасни условия на труд1688
2Икономика1616 
3Чужд език по специалността1616 
4Компютърна грамотност, бизнес-комуникации241212
БОтраслова задължителна професионална подготовка24015684
1Техническо чертане402416
2Строителни материали3232 
3Сградостроителство402416
4Строителна механика402416
5Технология на строителството402416
6Организация на строителството241212
7Стоманобетон24168
ВСпецифична задължителна професионална подготовка31292256
1Технология на специалността562828
2Учебна практика по специалността36 36
ГИзбираема професионална подготовка483216
1ВиК на сгради24168
2Ел. инсталации в сгради24168
ДПроизводствена практика160160
Общ брой часове660300360
Scroll to Top