Начало » 5820307 Външни облицовки и настилки

5820307 Външни облицовки и настилки

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582030  
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВъншни облицовки и настилки
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820307
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ252
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА408
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820307 – “Външни облицовки и настилки”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • материалите и изделията, необходими за изпълнението на облицовачни работи;
 • методи на подготовка на основите за облицовки
 • методи на подготовка на основите за настилки
 • технологичната последователност на облицовки с керамични изделия
 • видове облицовки от естественни каменни облицовки
 • полагане на настилки от мозаечна смес
 • материали за настилки от циментова смес
 • видове настилки от прасмасови изделия
 • качествените показатели , нормите и условията за приемане на вътрешните облицовки и настилки

ДА МОЖЕ:

 • Да анализира условията за работа  и съобразено с тях да избират технологията за изпалнение на конкретната строителна задача.
 • Да оценява качеството на извършената работа.
 • Да синтезира усвоените знания за правилно организиране на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на предметитеТеорияПрактикаОбщо
А.Обща задължителна професионална подготовка383272
1.Здравословни и безопасни условия на труд8816
2.Икономика2424
3.Бизнес предприемачество3232
Б.Отраслова задължителна  професионална подготовка14686224
4Техническо чертане в строителството101424
5Компютърна грамотност81624
6Строителни материали2424
7Основи на строителната механика1616
8Инсталации в сградите1616
9Сградостроителство165672
10Чужд език по професията1616
11Основи на стоманобетона1616
12Въведение в организацията на строителството1616
В.Специфична задължителна професионална подготовка82122204
13Условия за безопасност при упражняване на професията1616
14Технология на строителството247280
15Технология на специалността42174108
 Всичко А+Б+В252248500
Г.Производствена практика160160
 Общ брой часове252408660
Scroll to Top