Начало » 5820304 Зидария

5820304 Зидария

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител                                     
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗидария     
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820304
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавъшено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820304 – “Зидария”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • материалите, които се прилагат, техните свойства и якостни характеристики;
 • технически правила и цялостна технология на изпълнение на всички видове работи  по специалността;
 • да познава закона за безопасни и здравословни условия на труд, условията за безопасна работа на строителен обект;
 • начините за организация на работното място;
 • обозначения и четене на архитектурни чертежи;
 • да има чуждоезикова подготовка по специалността.

ДА МОЖЕ:

 • да си служи с технически понятия при описание на материалите и технологичните процеси;
 • да подготвя материали, инструменти и машини;
 • да чете работни чертежи и детайли;
 • да измерва и пресмята количества извършена работа;
 • да ползва компютър и комуникационни средства.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети (модули)ОбщТеорияПрактика
А. Обща професионална подготовка664818
1.Здравословни и безопасни условия на труд1616
2.Трудово право1010
3.Икономика1010
4.Компютърна грамотност301218
 Б. Отраслова професионална подготовка282168114
5.Чужд език по професията3030
6.Ссградостроителство543618
7.Техническо чертане в строителството241212
8.Строителни материали361224
9.Основи на строителната механика1212
10.Основи на стоманобетона18126
11.В и К инсталации в сгради1266
12.Електрически инсталации в сгради1266
13.Въведение в организацията на строителството241212
14.Технология на строителството603030
 В. Специфична професионална подготовка31284228
15.Технология на специалността1528468
16.Производствена практика160160
Всичко:660300360
Scroll to Top