Начало » 5820104 Транспортно строителство

5820104 Транспортно строителство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроителен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТранспортно строителство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820104
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ384
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА576
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820104 – “Транспортно строителство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Технологичната последователност и да организира извършването на подготвителните работи на строителния обект, изпълнението на грубия строеж и на довършителните работи;
 • Технологиите за ремонт, саниране и поддръжка на сградния фонд;
 • Да описва правилата за изчертаване на елементите и съоръженията в план и разрез, да изготвя чертежи с помощта на компютърни програми;
 • Да изготвя техническа документация, като използва справочна и каталожна литература;
 • Основните строителни материали и прилага правилата за транспортирането и съхранението им;
 • Познава и описва основните елементи и етапи при проектиране, трасиране и строителство на пътища, жп линии и различни видове пътни съоръжения;
 • Да оценява качеството и контролира извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

ДА МОЖЕ:

 • Организира изпълнението на пътните работи;
 • Организира изпълнението на железопътни работи;
 • Организира изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.;
 • Участва при изграждане, поддръжка и ремонт на водостоци, мостове и др. транспортни съоръжения.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеТеорияПрактикаОбщо
Обща задължителна професионална подготовка1818
1Здравословни и безопасни условия на труд66
2Икономика1212
Отраслова задължителна професионална подготовка4260102
1Чужд език по професията – Английски език243660
2Сградостроителство182442
Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка324396720
1Техническо чертане в строителството124860
2Строителни материали18624
3Геодезия241236
4Строителна механика362460
5Технология на транспортното  строителство483684
6Компютърно чертане в строителството124860
7Водно строителство24630
8Строителни машини121224
9Организация на транспортното строителство182442
10Организация на движението в  кръстовища181836
11Пътно строителство182442
12Железопътно строителство181836
13Градоустройство18624
14Стоманобетон241236
15Инженерни съоръжения и конструкции121830
16Строителна дейност и контрол122436
17Учебна практика  по геодезия6060
18Практика по специалността120120
Общо384576960
Scroll to Top