Начало » 5820103 Водно строителство

5820103 Водно строителство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроителен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВодно строителство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ1260
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ604
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА656
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820103 – “Водно строителство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Технологичната и конструктивната документация.
 • Видовете подготвителни дейности на строителната площадка;
 • Технологичната последователност при подготовка на строителните работи;
 • Временното строителство;
 • Машините, инструментите, пособията, агрегатите  и др., с които се извършва строително – монтажната дейност;
 • Организацията на строителната площадка и строителния процес;
 • Професионалната терминология;
 • Видове строителни дейности;
 • Видове почви;
 • Укрепване на изкопи;
 • Видовете строителни материали, приложение и свойства;
 • Видовете бетони и армировъчни стомани;
 • Видовете сглобяеми елементи от различни материали;
 • Технология на изпълнение , транспорт и монтаж на елементи от различни материали;
 • Видовете строителни машини и приложението им;
 • Основните конструктивни и експлоатационни характеристики, както и основните технико – икономически изисквания към строителните машини;
 •  Основните положения при използването на строителни машини;
 • Основните понятия от строителната механика;
 • Основните задачи на геодезията и снимачните методи;
 • Полярна и правоъгълна координатни системи;
 • Основните трасировъчни работи;
 • Предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар;
 • Технологичната последователност на различните видове строителни операции;
 • Видовете довършителни работи;
 • Видовете и приложението на личните и колективните предпазни средства;
 • Видовете и приложението на специализираното работно облекло;
 • Правилата за здравословни и безопасни условия на  труд на отделните видове СМР;
 • Правилно да оказва долекарска помощ при трудова злополука;
 • Опазването на околната среда;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с инструменти, машини и материали;
 • Да спазва изискванията по техника на безопасност;
 • Да изпълни точно и последователно  технологичните операции;
 • Да съхранява и складира  правилно строителните материали и изделия;
 • Да разпознава изискваните строителни материали;
 • Да разчита технологичната документация ;
 • Да анализира условията за работа и съобразно тях да избира оптималната механизация за извършване на строителните работи;
 • Да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място;
 • Да определя редукцията на две сили с обща отправна точка;
 • Да различава видовете прости греди;
 • Да определя предназначението на подпорните стени;
 • Да извършва основните хоризонтални и вертикални измервания;
 • Да решава задачи върху топографски план;
 • Да прилага усвоените знания при геодезически работи в строителството;
 • Да извършва трасиране и контрол в ПГС;
 • Да познават и подбират правилно инструментите и материалите за изпълнение на конкретната строителна задача, като спазват технологичната последователност;
 • Да разпознава строителните машини;
 • Да определя видовете машини за земни и бетонови работи;
 • Да подбира, поддържа и съхранява правилно инструментите и материалите за различните видове строително – монтажни работи;
 • Да приготвя ръчно строителни разтвори и смеси
 • Да използва лични предпазни средства;
 • Да използва специализираното работно облекло;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка745618
1Здравословни и безопасни условия на труд972
2Икономика1515 
3Чужд език по специалността2020 
4Компютърна грамотност, бизнес-комуникации301416
БОтраслова задължителна професионална подготовка486344142
1Техническо чертане542925
2Строителни материали7272 
3Градоустройство543024
4Сградостроителство543915
5Строителна механика544113
6Строителни машини543915
7Стоманобетон362115
8ВиК на сгради36288
9Ел. инсталации в сгради362412
10Геодезия362115
ВСпецифична задължителна професионална подготовка540148392
1Технология на водното строителство14410044
2Организация на строителството724824
3Учебна практика по геодезия.60 60
4Учебна практика по технология на водното строителство264 264
ГИзбираема професионална подготовка1005644
1Компютърно чертане в строителството422517
2Електронизация и компютъризация в геодезията583127
ДПроизводствена практика60 60
 Всичко:1260604656
Scroll to Top