Начало » 5820101 Строителство и архитектура

5820101 Строителство и архитектура

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроителен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСтроителство и архитектура
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820101 – “Строителство и архитектура”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Технологичната и конструктивната документация.
 • Видовете подготвителни дейности на строителната площадка;
 • Технологичната последователност при подготовка на строителните работи;
 • Временното строителство;
 • Машините, инструментите, пособията, агрегатите  и др., с които се извършва строително – монтажната дейност;
 • Организацията на строителната площадка и строителния процес;
 • Професионалната терминология;
 • Видове строителни дейности;
 • Видове почви;
 • Укрепване на изкопи;
 • Видовете строителни материали, приложение и свойства;
 • Видовете бетони и армировъчни стомани;
 • Видовете сглобяеми елементи от различни материали;
 • Технология на изпълнение , транспорт и монтаж на елементи от различни материали;
 • Видовете строителни машини и приложението им;
 • Основните конструктивни и експлоатационни характеристики, както и основните техники – икономически изисквания към строителните машини;
 •  Основните положения при използването на строителни машини;
 • Основните понятия от строителната механика;
 • Основните задачи на геодезията и снимачните методи;
 • Полярна и правоъгълна координатни системи;
 • Основните трасировъчни работи;
 • Предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар;
 • Технологичната последователност на различните видове строителни операции;
 • Видовете довършителни работи;
 • Видовете и приложението на личните и колективните предпазни средства;
 • Видовете и приложението на специализираното работно облекло;
 • Правилата за здравословни и безопасни условия на  труд на отделните видове СМР;
 • Правилно да оказва долекарска помощ при трудова злополука;
 • Опазването на околната среда;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с инструменти, машини и материали;
 • Да спазва изискванията по техника на безопасност;
 • Да изпълни точно и последователно  технологичните операции;
 • Да съхранява и складира  правилно строителните материали и изделия;
 • Да разпознава изискваните строителни материали;
 • Да разчита технологичната документация ;
 • Да анализира условията за работа и съобразно тях да избира оптималната механизация за извършване на строителните работи;
 • Да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място;
 • Да определя редукцията на две сили с обща отправна точка;
 • Да различава видовете прости греди;
 • Да определя предназначението на подпорните стени;
 • Да извършва основните хоризонтални и вертикални измервания;
 • Да решава задачи върху топографски план;
 • Да прилага усвоените знания при геодезически работи в строителството;
 • Да извършва трасиране и контрол в ПГС;
 • Да познават и подбират правилно инструментите и материалите за изпълнение на конкретната строителна задача, като спазват технологичната последователност;
 • Да разпознава строителните машини;
 • Да определя видовете машини за земни и бетонови работи;
 • Да подбира, поддържа и съхранява правилно инструментите и материалите за различните видове строително – монтажни работи;
 • Да приготвя ръчно строителни разтвори и смеси
 • Да използва лични предпазни средства;
 • Да използва специализираното работно облекло;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на  модулитеОбщТеорияПрактика
АОбща професионална подготовка603030
A-1ЗБУТ201010
A-2Икономика201010
А-3Предприемачество201010
БОтраслова професионална подготовка987523
Б1Чужд език по професията18153
Б2Сградостроителство806020
ВСпецифична професионална подготовка802295507
 Техническо чертане в строителството16106
 Строителни материали24168
 Геодезия1688
 Строителна механика422418
 Технология на строителствоto16060100
 Компютърно чертане в строителството402020
 Градоустройство301515
 Организация на строителството302010
 Стоманобетон603030
 Архитектурно проектиране603030
 Строителна дейност и контрол341222
 Водоснабдяване и канализация302010
 Пътища и съоръжения603030
 Учебна практика160 160
 Производствена практика40 40
 Общо:960400560
Scroll to Top