Начало » 5810201 Конструктивна реставрация

5810201 Конструктивна реставрация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРеставратор-изпълнител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА581020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКонструктивна реставрация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5810201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ208
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА452
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5810201 – “Конструктивна реставрация”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, ползва личните предпазни средства за защита и ограничаване на трудови злополуки, предпазва околната среда от замърсяване;
 • познава трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективния трудов договор; спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
 • съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си и прилагането па попи технологии в реставрирането;
 • участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях; изпълнява отговорно поставените му задачи;
 • осъществява делова комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител.
 • познава и прилага нормативните документи при изпълнение на трудовите си задължения;
 • познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за транспорта и съхранението им;
 • познава елементите на сградите, видовете конструкции и етапите при изграждането им:
 • познава правилата за работа с универсални и специфични инструменти, експлоатира правилно машини, съоръжения и инструменти, познава тяхното устройство и принцип на работа;
 • познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на различните видове реставрационни работи;
 • познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството и реставрацията;
 • измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и компютър (чрез специализиран софтуер) размери, площи и обеми.
 • познава и прилага технологиите за извършване на подготвителните работи на строителния обект;
 • познава правилата за организация на трудовата дейност и работното място;
 • познава и прилага технологиите за изграждане на конструктивните елементи на сградите и инженерните съоръжения;
 • познава и прилага технологиите за изпълнение на кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи;
 • познава и прилага технологиите за изпълнение на реставрационните работи: вътрешни и външни мазилки и шпакловки по стени и тавани, облицовки по стени и настилки, боядисване с водоразтворими и блажни бои по. различни повърхности, тапетни и декоративни работи;
 • познава и прилага технологиите за изпълнение на специфичните дейности по изработване на покриви и дограма, извършване на дърводелски и тенекеджийски работи;
 • познава изискванията за качествено изпълнение на реставрационните работи;
 • познава и прилага технологиите за ремонт, саниране и поддръжка на сградния фонд.

ДА МОЖЕ:

 • Познава технологичната характеристика на кофражните дейности
 • Прилага различни методи за изпълнение на кофраж и съвременни (фирмени) кофражни системи т
 • Разчита кофражните планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи, а също така чертежите към проектите за укрепване на изкопи
 • Избира необходимите материали за изработване на кофраж по зададена спецификация
 • Използва по предназначението различните видове инструменти, приспособления и механизация за изработване на кофражни платна
 • Кофрира различни конструктивни елементи: фундаменти и стени, колони, греди, плочи и плочогреди, самостоятелни пояси, щурцове, козирки, корнизи, стълбищни рамена и площадки; черупкови конструкции, куполи и др.
 • Избира видовете кофражни скелета според тяхното специфично предназначение
 • Разчита монтажните и изчислителните схеми на кофражните скелета
 • Спазва норми и допуски за инвентарните кофражи и скелета и изискванията към тях
 • Подготвя в подходящ вид кофражни скелета за укрепване на кофраж
 • Монтира, свързва и укрепва кофражи в технологична последователност според метода за изпълнение на реставрацията
 • Демонтира (декофрира) кофражи и устройства за декофриране
 • г“ Познава технологичната характеристика на армировъчните работи, видовете армировъчна стомана, видовете армировъчни изделия
 • Разчита армировъчните планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи
 • Използва по предназначение ръчни механизми, приспособления, машини за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана
 • Подбира съответните видове стомана и спомагателни материали в зависимост от армировъчните изделия
 • Изработва армировъчни изделия в необходимата технологична последователност
 • Изпълнява армиране на различни конструктивни елементи в зависимост от конкретния метод на строителство г
 • Използва по предназначение различни видове инструменти, приспособления и механизация за монтиране на армировка
 • Прилага необходимите начини за снаждане на армировъчни пръти
 • Монтира армировъчните изделия в кофража, като осигурява необходимото разстояние между армировъчните пръти
 • Закотвя и анкерира армировката в кофража, осигурявайки стабилност против разместване при бетониране
 • Полага грижи за състоянието на армировката по време на бетониране
 • Познава технологичната характеристика на бетоновите работи, основните видове армирани и неармирани бетонни изделия, видовете бетон според различните класифициращи признаци
 • Разчита кофражни, армировъчни планове и спазва размерите от проекта при изработване на конструкциите
 • Подбира необходимите материали за бетон, определя състава на бетона, дозиране и забъркване на бетонни смеси по зададена спецификация
 • Използва бетонни смеси според техните свойства и качества
 • Използва инструменти, ръчни механизми, приспособления, машини за бетониране, уплътняване и обработка на повърхност
 • Полага бетонна смес в кофража в съответствие с технологичните изисквания при бетониране на фундаменти, стени, шайби, плочи, греди, пояси, колони
 • Уплътнява бетонната смес според вида на конструктивния елемент
 • Обработва повърхности и полага грижи за конструктивните елементи след бетонирането
 • Познава особеностите на бетоновите работи при специфични методи за изпълнение на реставрацията: едроразмерни кофражи, метод на пакетно-повдигани плочи, метод на пълзящ кофраж, изкачващи се кофражи и др.
 • Полага бетона според метода за изпълнение на реставрацията
 • Прилага начините за зимно бетониране и спазва технологичната последователност па полагането на бетона при зимни условия
 • Полага бетона в съответствие с изискванията за зимно бетониране
 • Познава технологичната характеристика на зидарските работи, видовете материали за стени
 • Спазва правилата и технологичната последователност при изпълнение на тухлена зидария
 • Начертава схеми на тухлени превръзки, кръстосване на два зида, схеми на прав ъгъл
 • Използва ръчни инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на тухлена зидария
 • Приготвя разтвори и лепила от сухи смеси за тухлена зидария
 • Изпълнява тухлена зидария при реставриране на:
  • прав тухлен зид чрез осъществяване на тухлените превръзки при зидане на стени с различна дебелина
  • прав ъгъл при кръстосване на стени с различни дебелини (Т-образно кръстосване на два зида) колони от тухли с различни размери и форма
 • оформя отвори за врати и прозорци
 • Спазва правилата за изграждане на комини в сгради
 • Начертава схеми на тухлени превръзки на комини с един и повече отвори в стена с дебелина 12 см и 25 см
 • Изгражда комини от тухли и коминни блокчета
 • Прилага правилата и технологията на изпълнение на фугирана тухлена зидария
 • Реставрира вида на каменна зидария според нейното предназначение и изисквания на проекта
 • Начертава схеми на видовете каменна зидария
 • Използва каменоделски и зидарски инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на каменна зидария
 • Приготвя подходящи разтвори и лепила от сухи смеси за каменна зидария
 • Спазва технологията и основните правила за изпълнение на каменна зидария
 • Оформя фуги и обработва лицевата повърхност при каменна зидария
 • Познава дървените строителни конструкции и технологията на тяхното изпълнение
 • Изработва кофраж в съответствие с техническата документация и технологията за изпълнение на кофражните работи
 • Изпълнява дървени конструкции и детайли:
 • покривни конструкции, обшивки, стрехи, корнизи
 • гредоред
 • дървени стълби
 • дървени парапети и ръкохватки

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Учебни предметиТеорияПрактикаОбщо
Обща задължителна професионална подготовка3232
1.Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.16 16
2.Икономика16 16
Отраслова задължителна професионална подготовка142438
1.Сградостроителство8816
2.Чужд език по професията61622
Специфична задължителна професионална подготовка162418580
1.Техническо чертане в строителството.6612
2.Строителни материали8412
3.Основи на строителната механика8412
4.Ел. инсталации в сградите426
5.ВиК инсталации в сградите426
6.Технология на строителството18624
7.Основи на стоманобетона12618
8.Технология на специалността90 90
9.Въведение в организацията на строителството12618
10.Учебна практика строителство 4242
11.Учебна практика по технология на специалността 140140
12.Производствена практика 200200
ВСИЧКО208452660
Scroll to Top