Начало » 5810101 Геодезия

5810101 Геодезия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАГеодезист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА581010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГеодезия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5810101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ435
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА525
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5810101 – “Геодезия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • да знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • да знае пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
 • да знае, намира и съхранява информация в компютъра, създава документ, обединяващ текст, графика и таблица, намира информация в INTERNET, ползва електронна поща и др.;
 • да знае основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжения и ВиК системи;
 • да знае и разбира основните етапи при проектиране, трасиране и строителство на пътища, жп линии и различни видове пътни съоръжения.:
 • да знае видовете геодезическа техника, предназначението и устройството;
 • да знае и ползва приложен софтуер за въвеждане, обработка и извеждане на геодезическа и кадастрална информация;
 • да знае, ползва и прилага устройствени планове съгласно действащата нормативна уредба;
 • да знае и прилага трасировъчните методи за сгради и съоръжения и извършва последващ контрол;
 • да знае елементите на сградите, видовете конструкции и етапите при изграждането им;
 • да знае основата на управленско-организационната структура на геодезическата фирма и правомощията на длъжностните лица;
 • да знае да изготвя отчети, справки, доклади, устни и писмени становища.

ДА МОЖЕ:

 • да може да използва личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не замърсява при работа околната среда;
 • да може да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извърше­на­та работа, установява и поддържа делови отношения;
 • да може да осъществява свободна комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения.
 • да може да прилага методите за геодезически измервания;
 • да може да използва геодезическите координатни системи и умее да изчис­ля­ва координати на геодезически точки;
 • да може  да  прилага методите на геодезическо заснимане и умее да изработ­ва геодезически карти и планове, съгласно действащата нормативна база;
 • да може да ползва с дребномащабните карти и умее да ги съставя и оформя;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
I. Обща задължителна професионална подготовка562828
1Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд, опазване на окол­­на­та среда.550
2Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес.550
3Чужд език по професията301020
4Мениджмънт1688
II. Отраслова задължителна професионална подготовка844242
5Топографско чертане1468
6Основи на сградостроителство382018
7Водно дело1688
8Пътно строителство1688
III. Специфична задължителна професио­нал­на подготовка


Технология на специалността820365455
9Хоризонтални измервания954550
10Вертикални измервания904050
11Опорни Геодезически Мрежи904545
12Координатни изчисления854045
13Изработване на кадастрални планове904050
14Инженерна геодезия1104565
15Кадастър503020
16Териториално и селищно устройство503020
17Фотограметрия403010
18Компютърни технологии и приложни програми в Геодезията602040
19Учебна практика по геодезия6060
Всичко:960435525
Scroll to Top