Начало » 5431002 Дървообработване

5431002 Дървообработване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор в дървообработването и производството на мебели
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДървообработване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5431002
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ430
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА530
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността  5431002 – “Дървообработване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва въздействието на вредните вещества, използвани в производството, върху здравето на човека
 • Познава правилата за  долекарска помощ при инциденти, възникнали при работа с машини, при отравяния, изгаряния и др.;
 • Изброява правилата за безопасна работа с различни видове инструменти, машини и съоръжения;
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Познава личните предпазни средства и специална работна екипировка;
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
 • Познава средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);
 • Познава местата за изхвърлянето на отпадните продукти  и изискванията за опазване на околната среда.
 • Познава структурата на производственото предприятие;
 • Описва технологичната последователност в производствения процес
 • Познава характеристиките на производствения график;
 • Ползва информация от плана на предприятието за разработване на производствения график за определен период от време;
 • Прилага знания за изработване (с помощта на компютър) производствения график;
 • На базата на разходни норми изчислява необходимия човешки ресурс и времето за изпълнение на дадена поръчка;
 • Сравнява времето за изпълнение на производствените задачи с предвиденото в производствения график;
 • Установява причините за настъпили отклонения от предварително планирания производствен график;
 • Прави мотивирани предложения за промени в производствения график;
 • Разпознава и класифицира видовете суровини, материали и готови изделия;
 • Описва правилата за съхранение на суровини, материали и готови изделия;
 • Прави оценка на условията за съхранение и предприема адекватни действия при наличие на отклонения;
 • Съхранява суровините, материалите и готовите изделия при посочените в нормативните документи условия;
 • Познава средствата за транспортиране на суровини, материали и готови изделия на територията на предприятието/фирмата;
 • Изготвя график за рационалното използване на средствата за транспортиране;
 • Изчислява и изготвя заявки за необходимите количества материали и суровини за всеки вид изделие, като използва разходните норми, производствения график, поръчките за деня.
 • Познава видовете машини, които се използват в дървообработването и производството на мебели;
 • Описва видовете машини в съответното производство, тяхното предназначение и принцип на действие;
 • Следи за осигуряване на необходимите условия за безопасност при работа с машините;
 • Подготвя график за профилактика на машините, като се съобразява с производствения график на съответния отдел и заводските инструкции за работа на всяка машина;
 • Контролира спазването на графика за профилактика.
 • Познава основните качества на суровините и материалите в дървообработването и производството на мебели и начина на определянето им;
 • Намира информация в техническата и технологичната документация за изискванията към качествата на различните видове суровини и материали според предназначението им;
 • Открива несъответствия между качеството на доставените суровини и материали и съпровождащите ги сертификати;
 • Извършва рекламация на доставените суровини и материали.
 • Познава документите (нормативни и фирмени), определящи основните изисквания към качеството на готовите изделия;
 • Изисква информация от производствените звена за качеството на готовите изделия и прави сравнение между получената информация и изискванията, съдържащи се в документите;
 • При установяване на несъответствия между качеството на готовите изделия и съпровождащите ги сертификати взема решения за: проверка на отделните качествени характеристики; поправяне или бракуване на готовите изделия или на отделни части на изделията;
 • Подготвя доклади, справки и др. и ги представя на съответния отговорник;
 • Познава видовете отчетни документи и изискванията за тяхното изготвяне;
 • Обобщава предоставената му от отделите информация и я вписва в отчетните документи;
 • Сравнява изработените количества изделия с планираните и предприема коригиращи мерки при необходимост.
 • Подготвя мотивирани предложения за подмяна на оборудването – инструменти, машини, приспобления и др.;
 • Подготвя доклади до ръководния персонал, съдържащ аргументирани предложения за закупуване на нови инструменти и машини.
 • Познава видовете инструктаж и начините за регистрирането им;
 • Контролира провеждането на инструктаж при въвеждане в експлоатация на нова машина или ново изделие в производството;
 • Подготвя провеждането на инструктаж, съобразен с действащата нормативна уредба;
 • Участва в изготвянето на длъжностни характеристики за всички работни места в конкретното производство;
 • Описва компетенциите, необходими за изпълнение на конкретни трудови задачи, за всеки от работниците;
 • Периодично изготвя доклади за недостатъчни или за липсващи умения на работниците, необходими за качествено изпълнение на трудовите дейности;
 • Участва при подготвяне на задания за обучение на работниците;
 • Познава институциите, предлагащи обучение за повишаване професионалната квалификация на работниците;
 • Прави предложения за наемане на нови работници съобразно потребностите на предприятието/фирмата.
 • Познава съдържанието на програмите за провеждане на практическо обучение на новоназначените работници;
 • Изготвя график за провеждане на практическо обучение в зависимост от натовареността на работниците;
 • Инструктира и контролира работата на наставниците, осъществяващи практическото обучение;
 • Отчита дейността на наставниците и постигнатите резултати от практическото обучение.
 • Разписва задълженията на назначените лица на всяко работно място/длъжност (съгласно Кодекса на труда и индивидуалните трудови договори);
 • Сравнява изпълнението на задачите на всеки работник (от отчетите на отделите) със заложените изисквания в трудовия договор/длъжностната характеристика;
 • Подготвя предложения до ръководния състав на фирмата за награди или наказания на работниците.
 • Сравнява изпълнението на поръчките със заложеното в производствения график;
 • Анализира възможностите на отделите за справяне с производството на по-сложни/единични поръчки;
 • Предлага наемане на работници с умения, които работещите в отдела/предприятието не притежават.
 • Спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество на изработваните изделия от дървесина;
 • Познава различните видове програмни продукти, които се използват при производството на изделия от дървесина и дървесни материали;
 • Ползва стандарти за разходни норми на материали;
 • Съставя спецификации на изделията от дървесина в зависимост от разходните норми;
 • Изброява основните технологични процеси в дървообработването;
 • Проверява за спазването на установената технология в дървообработването;
 • Уточнява технологичната последователност на операциите;
 • Контролира спазване на последователността на технологичните операции в дървообработването;
 • Взема решение за коригиращи действия при нарушаване на технологичния ред на производство на дадено изделие от дървесина.
 • Познава видовете машини в дървообработването и принципа на действието им;
 • Избира машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове дървообработващи производства;
 • Следи за спазването на правилата за безопасност при работа с машините, инструментите, съоръженията и приспособленията в дървообработването;
 • Контролира точността на изработка и качеството на изделията във всеки етап от производството.
 • Прилага правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления съобразно инструкциите за експлоатация;
 • Проверява изправността на дървообработващите машини, инструменти и съоръжения;
 • Взема решение за коригиране при констатиране на неизправност;
 • Следи за точността на настройките на дървообработващите машини, съоръжения и приспособления.

ДА МОЖЕ:

 • Прилага мерките за предпазване;
 • Оказва долекарска помощ при инциденти, възникнали при работа с машини, при отравяния, изгаряния и др.;
 • Прилага правилата за безопасна работа с различни видове инструменти, машини и съоръжения;
 • Предприема действия за предотвратяване  на опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка;
 • Прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
 • Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);
 • Контролира изхвърлянето на отпадните продукти да става на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.
 • Определя мястото на всяка операция в производствения процес .
 • Изготвя производствения график;
 • Прилага информация от плана на предприятието за разработване на производствения график за определен период от време;
 • Изработва (с помощта на компютър) производствения график;
 • Изчисляване необходимия човешки ресурс и времето за изпълнение на дадена поръчка;
 • Контролира  изпълнението на производствените задачи с предвиденото в производствения график;
 • Диагностицира настъпили отклонения от предварително планирания производствен график;
 • Умее да прави  промени в производствения график;
 • Разпознава видовете суровини, материали и готови изделия;
 • Умее да съхранява суровини, материали и готови изделия;
 • Прилага правилата за съхранение и предприема адекватни действия при наличие на отклонения;
 • Съхранява суровините, материалите и готовите изделия при посочените в нормативните документи условия;
 • Умее да работи със средствата за транспортиране на суровини, материали и готови изделия на територията на предприятието/ фирмата;
 • Умее да изготви график за рационалното използване на средствата за транспортиране;
 • Умее да изготви и изчисли заявки за необходимите количества материали и суровини за всеки вид изделие, като използва разходните норми, производствения график, поръчките за деня.
 • Познава и използва видовете машини, които се използват в дървообработването и производството на мебели;
 • Използва видовете машини в съответното производство.
 • Умее да осигурява необходимите условия за безопасност при работа с машините;
 • Умее да подготвя график за профилактика на машините.
 • Контролира спазването на графика за профилактика.
 • Умее да разпознава по основните качества  суровините и материалите в дървообработването и производството на мебели.
 • Умее да борави с информация в техническата и технологичната документация за изискванията към качествата на различните видове суровини и материали според предназначението им;
 • Умее да открива несъответствия между качеството на доставените суровини и материали и съпровождащите ги сертификати;
 • Извършва рекламация на доставените суровини и материали.
 • Познава и прилага документите (нормативни и фирмени), определящи основните изисквания към качеството на готовите изделия;
 • Умее да изисква информация от производствените звена за качеството на готовите изделия и да прави сравнение между получената информация и изискванията, съдържащи се в документите;
 • Умее да взема решение при установяване на несъответствия между качеството на готовите изделия и съпровождащите ги сертификати взема  за: проверка на отделните качествени характеристики; поправяне или бракуване на готовите изделия или на отделни части на изделията.
 • Подготвя доклади, справки и др. и ги представя на съответния отговорник;
 • Познава и прилага видовете отчетни документи и изискванията за тяхното изготвяне;
 • Умее да обобщава предоставената му от отделите информация и я  да я прилага и вписва в отчетните документи;
 • Умее да сравнява изработените количества изделия с планираните и да предприема коригиращи мерки при необходимост.
 • Умее за подготвя мотивирани предложения за подмяна на оборудването – инструменти, машини, приспобления и др.;
 • Умее да подготвя доклади до ръководния персонал, съдържащ аргументирани предложения за закупуване на нови инструменти и машини.
 • Познава и прилага видовете инструктаж и ги регистрира в съответната документация.
 • Познава и прилага видовете инструктаж  и контролира провеждането на инструктаж при въвеждане в експлоатация на нова машина или ново изделие в производството;
 • Познава и прилага видовете инструктаж  и подготвя провеждането на инструктаж, съобразен с действащата нормативна уредба;
 • Умее да изготвя длъжностни характеристики за всички работни места в конкретното производство;
 • Умее да описва компетенциите, необходими за изпълнение на конкретни трудови задачи, за всеки от работниците;
 • Умее да  изготвя доклади за недостатъчни или за липсващи умения на работниците, необходими за качествено изпълнение на трудовите дейности;
 • Участва при подготвяне на задания за обучение на работниците;
 • Познава и прилага институциите, предлагащи обучение за повишаване професионалната квалификация на работниците;
 • Умее да прави предложения за наемане на нови работници съобразно потребностите на предприятието/фирмата.
 • Познава и прилага в работата си  програмите за провеждане на практическо обучение на новоназначените работници;
 • Умее да изготви график за провеждане на практическо обучение в зависимост от натовареността на работниците;
 • Умее да инструктира и контролира работата на наставниците, осъществяващи практическото обучение;
 • Отчита дейността на наставниците и постигнатите резултати от практическото обучение.
 • Разписва задълженията на назначените лица на всяко работно място/длъжност (съгласно Кодекса на труда и индивидуалните трудови договори);
 • Умее да сравнява изпълнението на задачите на всеки работник (от отчетите на отделите) със заложените изисквания в трудовия договор/длъжностната характеристика;
 • Умее да прави предложения до ръководния състав на фирмата за награди или наказания на работниците.
 • Умее да сравнява изпълнението на поръчките със заложеното в производствения график;
 • Умее да анализира възможностите на отделите за справяне с производството на по-сложни/единични поръчки;
 • Предлага наемане на работници с умения, които работещите в отдела/предприятието не притежават.
 • Умее да разчита и съставя техническа и технологична документация на изделията;
 • Умее да  спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество на изработваните изделия от дървесина;
 • Познава и използва различните видове програмни продукти, които се
 • използват при производството на изделия от дървесина и дървесни материали;
 • Ползва и прилага стандарти за разходни норми на материали;
 • Съставя спецификации на изделията от дървесина в зависимост от разходните норми;
 • Изброява основните технологични процеси в дървообработването;
 • Умее да проверява за спазването на установената технология в дървообработването;
 • Умее да уточнява технологичната последователност на операциите;
 • Умее да контролира спазване на последователността на технологичните операции в дървообработването;
 • Умее да взема решение за коригиращи действия при нарушаване на технологичния ред на производство на дадено изделие от дървесина.
 • Познава и прилага видовете машини в дървообработването и принципа на действието им;
 • Умее да избира машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове дървообработващи производства;
 • Следи за спазването на правилата за безопасност при работа с машините, инструментите, съоръженията и приспособленията в дървообработването;
 • Контролира точността на изработка и качеството на изделията във всеки етап от производството.
 • Умее да прилага правилата за поддържане на машини, инструменти, съоръжения и приспособления съобразно инструкциите за експлоатация;
 • Проверява изправността на дървообработващите машини, инструменти и съоръжения;
 • Умее да взема решение за коригиране при констатиране на неизправност;
 • Следи за точността на настройките на дървообработващите машини, съоръжения и приспособления.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите и учебните предметиБрой часове
ТеорияПрактика
ІОбща задължителна професионална подготовка740
1.Здравословни и безопасни условия на труд8 
2.Информационна техника и технологии18 
3.Икономика10 
4.Трудово-правно законодателство8 
5.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност10 
6.Предприемачество20 
ІІОтраслова задължителна професионална подготовка180144
7.Чужд език по професията16 
8.Техническо чертане16 
9.Материалознание16 
10.Технологии и машини за обработка на дървесина и дървесни материали32 
11.Сушене на дървесина32 
12.Конструиране на детайли и агрегати32 
13.Механизация и автоматизация на производството36 
14Учебна практика по: 144
 Обработка на дървесината с ръчни инструменти 72
 Обработка на дървесината с дървообработващи машини 72
ІІІСпецифична задължителна професионална подготовка176386
15.Организация и планиране на производството48 
16.Технологии на дървообработващите производства24 
17.Настройка и поддръжка на машини и инструменти24 
18.Контрол на управление на качеството24 
19.Конструиране на: мебели; врати и прозорци; стълби; подови и покривни конструкции32 
20.Дървообработващи машини, инструменти и съоръжения24 
21.Учебна практика по:0286
 Специалността 286
22.Производствена практика:0100
 Общо:430530
Scroll to Top