Начало » 5430906 Производство на мебели

5430906 Производство на мебели

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на мебели
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430906
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ80
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА220
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430906 – “Производство на мебели”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за основните правила за безопасна работа;
 • Не замърсява с работата си околната среда;
 • Описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • Предприема действия за гасене на пожар;
 • Умее да формулира въпроси комуникация при изпълнение;
 • Участва при разпределяне на задачите, на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • Прави отчет за извършената работа;
 • Разбира договорните отношения между задълженията си като работодател и работник;
 • Познава трудовоправните отношения в съгласно Кодекса на труда производственото звено на предприятието;
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Разчита условните знаци и означения в работни технологична документация чертежи и планове;
 • Описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина;
 • Подрежда фасонирана дървесина на фигури за изкуствено сушене в камери;
 • Разпознава и използва масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • Подпомага или извършва първично разкрояване на дървесина и плочи;
 • Обработва дървесина с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване 27.5. Спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Познава основните процеси в производството на мебели и други изделия от дървесина;
 • Извършва спомагателни дейности с дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни инструменти;
 • Извършва спомагателни дейности при облицоване на плочи с фурнир или с фолио;
 • Подава за обработване, поема и подрежда обработените детайли от масивна дървесина и плочи;
 • Извършва транспортиране на обработените материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес;
 • Извършва сглобяване на несложни агрегати;
 • Извършва монтаж на обков;
 • Извършва измерване и проверка на размерите на обработените детайли и агрегати;
 • Подпомага или извършва самостоятелно предварителен монтаж и демонтаж на готово изделие;
 • Опакова детайли, агрегати и готови изделия;
 • Подпомага товаро-разтоварни дейности на готовите изделия;
 • Укрепва товарите върху превозното средство.

ДА МОЖЕ:

 • Умее да прилага правилата и инструкциите за основните правила за безопасна работа;
 • Умее да не замърсява с работата си околната среда;
 • Умее да описва възможните вредни въздействия в работната среда;
 • Умее да описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
 • Умее да  спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;
 • Предприема действия за гасене на пожар;
 • Умее да формулира въпроси комуникация при изпълнение;
 • Умее да разпределя задачите, на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • Умее да прави отчет за извършената работа;
 • Разбира договорните отношения между задълженията си като работодател и работник;
 • Познава трудовоправните отношения в съгласно Кодекса на труда производственото звено на предприятието;
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Умее да  разчита условните знаци и означения в работни технологична документация чертежи и планове;
 • Умее да  описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина;
 • Умее да изпълнява операции по разпознаване, обработване с ръчни инструменти и разкрояване на фасонирана дървесина и на дървесни материали (плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна, шперплат);
 • Умее да изпълнява операции по сглобяване и събиране на несложни мебелни агрегати от масивна дървесина;
 • Умее да извършва проверка на обработените детайли и агрегати и ги опакова;
 • Умее да изпълнява операции по опаковане, товарене, укрепване, транспортиране и разтоварване на обработените изделия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИТеорияПрактика
А.Обща професионална подготовка240
1.Здравословни и безопасни условия на труд8 
2.Трудово-правно законодателство8 
3.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност4 
4.Икономика4 
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка2464
1.Материалознание8 
2.Технологии и машини в дървообработването16 
3.Учебна практика 64
 Дървообработване 64
В.Специфична професионална подготовка32156
1Технологии за производство на мебели32 
2.Учебна практика 96
 По специалността 96
3.Производствена практика 60
 ВСИЧКО  А+Б+В80220
Scroll to Top