Начало » 5430904 Производство на плетени изделия от дървесина

5430904 Производство на плетени изделия от дървесина

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на плетени изделия от дървесина
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430904
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430904 – “Производство на плетени изделия от дървесина

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва възможните вредни въздействия в работната среда
 • Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци
 • Формулира въпроси
 • Познава трудовоправните отношения в производственото звено на предприятието
 • Описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина
 • Разпознава и подрежда дървени фасонирани материали
 • Разпознава и подбира обла тънка дървесина, използвана за плетене
 • Разпознава и подбира спомагателните материали и артикули
 • Знае първичната обработка на материалите
 • Познава и умее да прилага видовете сплитки при изплитане на изделия
 • Познава и описва технологията за изплитане на плосък елемент, като плот на маса, седалка на табуретка, дъно на ракла
 • Познава и описва технологията за изплитане на криволинеен елемент, като облегалка на стол, на седалка облегалка на шезлонг и др.
 • Познава и умее да прилага различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените елементи, агрегати и изделия
 • Познава видовете шкурки и извършва ръчно и механизирано шлифоване и почистване
 • Познава материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез нанасяне на защитно-декоративни покрития
 • Знае опаковките за готовите изделия

ДА МОЖЕ:

 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за безопасна работа
 • Не замърсява с работата си околната среда
 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място
 • Предприема действия за гасене на пожар
 • Умее да формулира въпроси
 • Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа 2.3. Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача
 • Прави отчет за извършената работа
 • Разбира договорните отношения между работодател и работник
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
 • Разчита условните знаци и означения в работни чертежи и планове
 • Подрежда дървени фасонирани материали
 • Подбира обла тънка дървесина, използвана за плетене
 • Подбира спомагателните материали и артикули
 • Обработва дървесината с ръчни инструменти (белене, цепене)
 • Извършва ръчно шлифоване
 • Нанася ръчно защитно-декоративни покрития
 • Умее да прилага видовете сплитки при изплитане на изделия
 • Умее да прилага различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените елементи, агрегати и изделия
 • Извършва ръчно и механизирано шлифоване и почистване
 • Участва при опаковане и товаро-разтоварни дейности на готовите изделия
 • Участва в укрепване на готови изделия в транспортни средства

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Материалознание и сушене на дървесината8
3Конструктивно знание и чертане8
 Общ брой на учебните часове за раздел А224
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технологии и машини за производство на плетени изделия от дървесина24
2Контриране на плетени изделия от дървесина16
 Общ брой на учебните часове за раздел А340
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Дървообработване40
 Общ брой на учебните часове за раздел А240
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Производство на плетени изделия от дървесина40
2Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3112
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти60
1.1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти теория30
1.2Обработка на дървесината с ръчни инструменти практика30
2.Защита и модифициране на дървесината60
2.1Защита и модифициране на дървесината теория30
2.2Защита и модифициране на дървесината пракика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top