Начало » 5430901 Производство на фасонирани материали

5430901 Производство на фасонирани материали

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на фасонирани материали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430901 – “Производство на фасонирани материали

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва възможните вредни въздействия в работната среда
 • Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци
 • Формулира въпроси
 • Познава трудовоправните отношения в производственото звено на предприятието
 • Описва видовете техническа и технологична документация, използвана при производство на изделия от дървесина
 • Разпознава трупите за бичене по дървесни видове
 • Разпознава свойствата и недостатъците по облата дървесина
 • Познава и спазва правилата за работа с машини за бичене на трупи
 • Познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции
 • Познава и спазва правилата за безопасна работа в дърворезното производство
 • Разпознава и подрежда на фигури фасонираните материали
 • Разпознава свойствата и недостатъците по фасонираната дървесина
 • Познава изискванията и ги прилага на практика при подбирането на материали за производство на различни детайли
 • Познава основните процеси в производството на детайли за амбалаж, за подови настилки и за облицовки
 • Знае да опакова детайли и готови изделия

ДА МОЖЕ:

 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за безопасна работа
 • Не замърсява с работата си околната среда
 • Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място
 • Предприема действия за гасене на пожар
 • Умее да формулира въпроси
 • Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача
 • Прави отчет за извършената работа
 • Разбира договорните отношения между работодател и работник
 • Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
 • Разчита условните знаци и означения в работни чертежи и планове
 • Извършва преработване на трупи на основните дърворезни машини
 • Обслужва дейности за механизиране на подаването и обработването на трупите
 • Извършва сортиране и антисептиране на фасонираната дървесина
 • Измерва, кубира и маркира фасонирани дървесни материали
 • Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за дървени подо ви настилки
 • Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за дървени стенни облицовки
 • Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за дървени амбалажи и опаковки
 • Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за дървени палети
 • Подава и поема заготовки за обработване на машини при производството на детайли и елементи за амбалаж, подови настилки и облицовки
 • Участва при опаковане на детайли и готови изделия
 • Извършва товаро-разтоварни дейности на детайли и на готовите изделия
 • Участва в укрепване на детайли и готови изделия в транспортни средства

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Материалознание и сушене на дървесината8
3Конструктивно знание и чертане8
 Общ брой на учебните часове за раздел А224
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технологии в производство на фасонирани материали24
.2.Дървообработващи машини16
 Общ брой на учебните часове за раздел А340
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Дървообработване40
 Общ брой на учебните часове за раздел А240
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Дъворезни производства40
 Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3112
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти60
1.1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти теория30
1.2Обработка на дървесината с ръчни инструменти практика30
2.Защита и модифициране на дървесината60
2.1Защита и модифициране на дървесината теория30
2.2Защита и модифициране на дървесината практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top