Начало » 5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДърворезно, амбалажно и паркетно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430206
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430206 – “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Знания Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава правилата за работа на работното място
 • Описва технологията на работа
 • Познава видовете инструктаж
 • Познава правилата за рационална организация на работното място
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Описва видовете суровини, материали и инструменти
 • Класифицира видовете суровини, материали и инструменти
 • Познава изискванията към суровините, материалите и инструментите
 • Описва изискванията към основните и спомагателните материали
 • Обяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти
 • Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали
 • Описва видовете ръчни инструменти и предназначението им
 • Разпознава ръчните инструменти
 • Класифицира ръчните инструменти и приспособления
 • Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления
 • Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията
 • Изброява ръчните инструменти за извършване на основни операции
 • Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи
 • Назовава ръчни инструменти за довършителни работи
 • Познава видовете влажност на дървесината
 • Разбира значението на влажността за съсъхването и набъбването на дървесината
 • Обяснява методите за сушене на дървесината
 • Познава видовете рязане
 • Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина
 • Описва схемите на разкрояване на дървесни материали
 • Знае устройството и принципа на действие на дървообработващи машини за разкрояване
 • Описва подготовката на машините за разкрояване
 • Описва същността на процеса надлъжно фрезован
 • Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване
 • Обяснява подготовката на режещите инструменти
 • Описва видовете профили
 • Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини
 • Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини
 • Знае устройството и принципа на действие на струг
 • Изброява режещите инструменти за профилиране
 • Описва подготовката за работа на машините за профилиране
 • Обяснява подготовката за работа на струг
 • Обяснява начините на измерване и кубиране на трупи и дървен материал
 • Дефинира диспозиции за бичене на трупи
 • Изброява технологичните операции за разкрояване на трупи
 • Обяснява устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на бичени материали
 • Описва подготовката за работа на машини за производство на бичени материали
 • Обяснява дейностите по подготовка на инструментите за производства на бичени материали
 • Обяснява дейностите по подготовка на машините и съоръженията за производства на бичени материали
 • Описва видовете амбалажи
 • Обяснява изискванията към амбалажите и особеностите в конструкцията им
 • Описва основните и спомагателни материали за производство на амбалаж
 • Класифицира видовете амбалажи
 • Познава технологичните операции за производство на дървени амбалажи
 • Описва устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на дървени амбалажи
 • Обяснява технологичните операции за производство на дървени амбалажи
 • Описва видовете подови настилки и облицовки
 • Обяснява изискванията към подовите настилки и облицовки
 • Класифицира видовете подови настилки и облицовки
 • Познава технологичните операции за производство на подови настилки и облицовки
 • Описва устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на подови настилки и облицовки
 • Обяснява технологичните операции за производство на подови настилки и облицовки

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и с пожарни кранове
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност
 • Спазва правилата за ЗБУТ
 • Работи по схема, като спазва ЗБУТ
 • Открива грешки от технологичен характер
 • При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице
 • Поддържа ред и чистота на работното място
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира кратки, общодостъпно написани текстове на чужд език на професионална тематика (напр. общи технически инструкции и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти
 • Сортира материалите по вид, размери и качество
 • Преценява необходимостта от използването на суровини, материали и инструменти
 • Извършва подбор на суровини, материали и инструменти
 • Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности
 • Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа
 • Умее да работи с ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи
 • Измерва влажността на дървесината
 • Прилага различни методи за сушене
 • Разкроява дървесина и дървесни материали
 • Работи с машини за надлъжно фрезоване
 • Формира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус
 • Настройва за работа фрезови машини
 • Настройва за работа шипорез
 • Настройва за работа струг
 • Избира диспозиции за бичене на трупи
 • Измерва и кубира трупи и дървени материали
 • Подготвя инструментите за производства на бичени материали
 • Подготвя машините за производства на бичени материали
 • Подбира основните и спомагателни материали за производство на амбалаж
 • Подготвя машините и инструментите за производство на амбалаж в съответствие с технологичната последователност на операциите
 • Подбира основните и спомагателни материали за производство на подови настилки и облицовки
 • Подготвя машините и инструментите за производство на подови настилки и облицовки

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание и сушене на дървесината16
4Конструктивно знание и чертане16
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технологии в производството на фасонирани материали56
2.Дървообработващи машини48
3Технологии в амбалажното и паркетното производство56
 Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Дървообработване120
 Общ брой на учебните часове за раздел А2120
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Дърворезни производства    152
2Производствена практика80
Общ брой на учебните часове за раздел А3232
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти60
1.1.Обработка на дървесината с ръчни инструменти теория30
1.2Обработка на дървесината с ръчни инструменти практика30
2.Защита и модифициране на дървесината60
2.1Защита и модифициране на дървесината – теория30
2.2Защита и модифициране на дървесината- практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top