Начало » 5430205 Моделчество и дървостругарство

5430205 Моделчество и дървостругарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМоделчество и дървостругарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430205
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430205 – “Моделчество и дървостругарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Изброява основните нормативни документи за безопасна работа в дървообработването; Изброява правилата за безопасна работа с машини, инструменти, съоръжения и инсталации; Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат по време на работа; Знае пределно допустимите норми на шум, прах и химически вещества в работната среда;
 • Класифицира видовете суровини, основни и спомагателни материали в зависимост от основните им качества и характеристики;
 • Описва видовете суровини, основни и спомагателни материали, използвани при производство на изделия от дървесина;
 • Знае и прилага изискванията на стандартите за транспортиране и съхранение на суровини и материали;
 • Познава и прилага методи за сушене на дървесината.
 • Класифицира ръчните инструменти и приспособления според предназначението им; Описва видовете ръчни инструменти и приспособления;
 • Изброява и прилага правилата за безопасна работа с ръчни инструменти и приспособления.
 • Изброява видовете рязане на дървесината;
 • Описва схемите за разкрояване на масивна дървесина и дървесни материали;
 • Обяснява устройството и принципа на действие на циркулярни машини и банциг машини;
 • Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на абрихт и щрайхмус;
 • Знае и прилага правилата за безопасна работа с абрихт и щрайхмус;
 • Изброява видовете профили, машините за профилиране и режещите инструменти;
 • Описва устройството и принципа на действие на фрезови и шипорезни машини, на дърводелски струг;
 • Знае и прилага правилата за безопасна работа с машини за профилиране.
 • Изброява видовете конструктивни съединения на детайли и агрегати; Обяснява приложението на отделните видове конструктивни съединения; Спазва изискванията за точност и качество на произведените конструктивни съединения;
 • Изброява видовете лепила, използвани в дървообработването, и приложението им; Избира лепила и режими на слепване, като спазва технологичните изисквания; Описва начините на шлифоване на дървесни повърхности и за предотвратяване на възможните дефекти при шлифоването;
 • Изброява елементите на техническата документация за производство;
 • Работи точно, вярно и прецизно в съответствие със стандартите и процедурите за качество;
 • Описва качествените характеристики, на които трябва да отговаря изработеният детайл/изделие;
 • Сравнява произведения детайл/изделие със зададените параметри в документацията за производство;
 • Описва най-често срещаните дефекти при производството на детайли/изделия от дървесина и начините за тяхното отстраняване;
 • Изброява елементите на моделни комплекти кутии за сърца, мъртви глави, отливъци и др.; Класифицира видовете струговани изделия;
 • Обяснява конструктивните особености на моделни комплекти и струговани изделия;
 • Спазва видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка;

ДА МОЖЕ:

 • Работи правилно и безопасно с машини, инструменти и съоръжения и спазва и прилага правилата на ЗБУТ и опазване на околната среда. Прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност;
 • Поддържа хигиена на работното място, изхвърля отпадните продукти на определените за целта места и не замърсява околната среда; Подбира специално работно облекло и защитни приспособления в зависимост от вида на производството;
 • Оказва долекарска помощ на пострадал по време на работа. Открива проблеми в техническото състояние на машините и съоръженията;
 • Умее да избира необходимите по количество и качество суровини и материали. Подготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти;
 • Сортира правилно материалите по видове, размери и качество;
 • Ползва по предназначение суровини, основни и спомагателни материали в дървообработването; Извършва замерване на влажността й с влагомер;
 • Умее да работи с ръчни инструменти. Подготвя за извършване на конкретната операция необходимите ръчни инструменти и приспособления;
 • Извършва основни и довършителни операции с ръчни инструменти и приспособления;
 • Умее да разкроява дървесина и дървесни материали на циркулярни и банциг машини, формира детайли на абрихт и щрайхмус. Демонстрира умения да подготвя за работа и настройва циркулярни машини и банцизи за разкрояване на детайли с необходимите размери;
 • Работи на циркулярни машини и банцизи, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; Подготвя и настройва за работа абрихт и щрайхмус;
 • Обработва детайли до точни размери на абрихт и щрайхмус;
 • Умее да изработва профили на детайли на фрезови, шипорезни машини и на дърводелски струг Изпълнява операции за профилиране, като спазва изискванията за точност и качество;
 • Умее да изработва конструктивни съединения на детайли и агрегати. Изработва конструктивни съединения с ръчни инструменти и на дърввообработващи машини;
 • Умее да извършва слепване на детайли и агрегати и шлифоване на дървесни повърхности. Изпълнява операции за слепване на детайли и мебелни плочи и за облицоване на плочи с фурнир иаместители; Избира режими и машини за шлифоване на дървесни повърхности, като спазва технологичните изисквания; Изпълнява операции за шлифоване (ръчно и машинно), като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Умее да разчита техническа и технологична документация – чертежи, скици, спецификации, разходни норми, технологични карти и др., и изработва изделия от дървесина в съответствие с документацията за производство; Разчита чертежи, скицира изделия и ползва целенасочено информация от технологична и  конструктивна документация;
 • Ползва или съставя спецификации на елементите на изделията;
 • Ползва или съставя на ръка или с компютър разходни норми за материали;
 • Умее  да оценява качеството на детайлите и на готовите изделия. Открива и коригира дефекти в готовия детайл/изделие в съответствие с параметрите, описани в техническата и технологичната документация;
 • Умее да извършва подготовка за изработване на модели и струговани изделия Изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия;
 • Разчита и ползва чертежи нанесена леярска технология;
 • Изработва шаблони по предварително зададени параметри;
 • Изпълнява в последователен ред технологичните операции за изработване на модели;
 • Умее да изработва модели и струговани изделия от дървесина. Умее да изработва полуфабрикати за модели и кутии;
 • Стругова различни детайли на дърводелски струг, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; Извършва ремонт на модели и струговани.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеБрой часове
ОбщоТеорияПрактика
  Общо660300360
І.Обща задължителна професионална подготовка24240
1.Здравословни и безопасни условия на труд88 
2.Икономика44 
3.Трудово-правно законодателство44 
4.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност44 
5.Информационни системи и технологии44 
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка19212072
1.Чужд език по професията1616 
2Материалознание1616 
3Техническо чертане88 
4Технологии и машини в дървообработването1616 
5Конструиране на детайли и агрегати1616 
6Сушене на дървесината1616 
7Електротехника и електроника88 
8Автоматизация на производството88 
9Стилознание1616 
10Учебна практика72 72
10.1Дървообработване72 72
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка444156288
1Технологии за производство на модели3232 
2Технологии в дървоструговането3232 
3Конструиране на мебели3232 
4Конструиране на струговани изделия3232 
5Конструиране на моделни комплекти2828 
6Учебна практика  224
6.1Мебелно производство120 120
6.2Дървоструговане56 56
6.3Моделчество48 48
7Производствена практика64 64
Scroll to Top