Начало » 5430203 Производство на тапицирани изделия

5430203 Производство на тапицирани изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на тапицирани изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430203
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430203 – “Производсто на тапицирани изделия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за чертаене и конструиране;
 • Дървесни видове, строеж, свойства, приложение;
 • Разпознаване и използване на дървесината, дървените и спомагателни материали;
 • Основните инструменти и приспособления, машини, уреди и съоръжения, използвани в тапицерството;
 • Предназначения, устройство и принципи на действие на дървообработващите машини;
 • Как да оценява опасните ситуации и да избира най-безопасния начин, според неговите професионални компетенции, за решаване на възникнал проблем по време на трудова дейност;
 • Организацията в производството на тапицирани изделия;
 • Точната последователност на технологичните операции при изработване на тапицирани изделия;
 • Изработване на спецификация и съставяне на разходни норми за основни материали;
 • Организацята на предприятието и правомощията на длъжностните лица.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не замърсява с работата си околната среда;
 • Да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за свършената работа;
 • Да анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • Да разчита техническа и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми до степен на приложимост в практическата дейност;
 • Да познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • Да оразмерява конструктивни чертежи и разработва спецификации;
 • Да обработва дървесина с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
 • Да прави оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания Прилага правилно технологиите в производството на тапицирани мебели;
 • Да изработва таппицирани изделия, като използва различни инструменти и приспособления до степен на самостоятелно изпълнение на практически дейности в позната ситуация;
 • Да прилага усвоените теоретични знания при тапицирането на мебели, столове, табуретки, използвайки различни инструменти и машини до степен способност за постигане на зададеното качество по технологичен процес;
 • Да разкроява дървесни детайли, плат и кожа;
 • Да извършва спомагателни дейности, опаковане, товаро-разтоварни дейности на готовите изделия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
I.Обща задължителна професионална подготовка12832168

Здравословни и безопасни условия на труд16824
Компютърно обучение242456
Икономика16016
Трудово-правно законодателство808
Езиково обучение/английски език48048
Бизнес комуникации16016
II.Отраслова задължителна професионална подготовка9688176

Техническо чертане8816
Материалознание2440
Технологии и машини в дървообработването161632
Конструиране на детайли и агрегати81624
Електротехника и електроника161632
Автоматизация и производство161632
Сушене на дървесина8168
III.Специфична задължителна професионална подготовка88232320

Технологии на тапицерството405696
Конструиране на тапицирани изделия243256
Проектиране на мебели и интериор245680
Учебна практика08888
ВСИЧКО:312352664
Scroll to Top