Начало » 5430202 Производство на врати и прозорци

5430202 Производство на врати и прозорци

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА Производство на врати и прозорци
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430202 – “ Производство на врати и прозорци”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • професионалната терминология;
 • елементите в системите за управление;
 • техническите средства за автоматизация;
 • режимите на работа на автоматичните системи;
 • видовете автоматични системи, използвани в производството;
 • основните понятия по технология на механичната обработка на дървесината и дървесните материали;
 • видовете суровини за дървообработващата промишленост и съхранението им;
 • видовете инструменти, съоръжения и машини в дървообработването;
 • основните дървообработващи производства;
 • основните технологии и техники при операциите за рязане на дървесина, формиране на детайли от дървесина, формиране и допълнителна механична обработка на сборни единици;
 • екологичната и икономическата необходимост  от оползотворяването на отпадъците от дървообработването и прилагането на съвременните ефективни технологични решения;
 • основните конструктивни елементи на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • основните видове съединения на детайли и агрегати на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • правилата за начертаването и за определянето на якостните показатели на основните видове съединения на детайли и агрегати на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • правилата за конструиране на видовете детайли и агрегати;
 • правилата и стандартните изисквания при разработване на конструкторска документация;
 • формите на свързване на влагата с дървесината;
 • физичните явления при процеса на сушене на дървесината;
 • видовете топлоносители и обработващи среди при сушенето на дървесината;
 • конструктивните елементи и особеностите в конструкцията на сушилните камери и съоръжения;
 • технологията на конвективното сушене на дървесината;
 • специалните методи за сушене на дървесината;
 • основните понятия по технология на повърхностната обработка на дървесината и дървесните материали;
 • видовете инструменти, съоръжения и машини за повърхностна обработка;
 • основните технологии и техники при операциите за украса на изделия от  дървесина и дървесни материали;
 • екологичната и икономическата необходимост  от оползотворяването на отпадъците от дървообработването и прилагането на съвременните ефективни технологични решения;
 • основните технологии и техники при операциите за изработване на огънати детайли от масивна дървесина и дървесни материали;

ДА МОЖЕ:

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • прилагане на основните правила за безопасна работа при изпълнение на възложените трудови дейности;
 • организиране на дейността на работното място и производствения участък;
 • ефективна комуникация;
 • работа в екип;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • идентифициране и подбиране на суровини за дървообработващата промишленост;
 • определяне на подходящите инструменти, съоръжения и машини за обработване на дървесина, дървесни материали, детайли от дървесина и сборни единици;
 • различаване на основните дървообработващи производства;
 • обясняване и сравняване на основните технологии и техники при операциите за рязане на дървесина, формиране на детайли от дървесина, формиране и допълнителна механична обработка на сборни единици;
 • разчитане на принципни схеми и техническа и фирмена документация в дървообработването;
 • изчертаване на видовете съединения на детайлите и агрегатите на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • прилагане на изискванията на нормативните документи при конструиране на детайлите и агрегатите в готово изделие;
 • разработване на конструкторска документация на изделие от дървесина и дървесни материали;
 • определяне на влажността на дървесината по различни методи;
 • определяне на вида на напреженията и деформациите, възникващи в дървесината при сушенето й;
 • определяне на параметрите на топлоносителя и обработващите среди при сушенето на дървесината;
 • изобразяване на процеси с влажен въздух върху I-d диаграма;
 • избор на подходящ режим за сушене и определяне на параметрите при различни видове топлинно-влажностни обработки на дървесината;
 • съставяне на алгоритми;
 • разчитане и правене на блокови схеми на АС;
 • анализиране на режимите на работа;
 • използване на съвременните автоматични системи в професионалната дейност.
 • определяне на подходящите инструменти, съоръжения и машини за повърхностна обработка на дървесина, дървесни материали, детайли от дървесина и сборни единици;
 • работа с основните технологии и техники при операциите за повърхността обработка, украса  на детайли от дървесина и изделия от дървесина, формиране на извити детайли от масивна дървесина;
 • разчитане на принципни схеми, техническа и фирмена документация.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка
А1Обща задължителна професионална подготовка1368848
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1688
2Организация на трудовия процес1688
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип, предприемачество16160
4Основи на пазарната икономика24168
5Трудовоправни знания16160
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24816
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология24168
А2Отраслова задължителна професионална подготовка17611264
1Техническо чертане24168
2Материалознание321616
3Технологии и машини в дървообработването321616
4Конструиране на детайли и агрегати321616
5Сушене на дървесината1688
6Електротехника и електроника1616
7Автоматизация на производството1616
8Стилознание880
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка
специалност 5430202 “Производство на врати и прозорци”352112240
1Технологии за производство на врати и прозорци1043272
2Конструиране на врати и прозорци804832
3Проектиране на мебели и интериор24168
4Настройка и поддържане на машини и инструменти24168
5Производствена практика120120
Общо А1+А2+А3664312352
Scroll to Top