Начало » 5430201 Производство на мебели

5430201 Производство на мебели

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА 543020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на мебели
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕседмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА260
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430201– “Производство на мебели”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировса;
 • Действието на пожарогасителните апарати;
 • Основните икономически проблеми;
 • Същността и функционирането на пазара и пазарните механизми;
 • Измерителите в икономиката;
 • Кои са публичните блага;
 • Основните принципи и механизми на международната търговия;
 • Как се избира местоположението на предприятието;
 • Организацията на производствената дейност;
 • Принципите и механизмите за инвестиране и финансиране в предприятието;
 • Основните елементи и принципи на пазара на труда;
 • Политиката на предприятието в областта на ценообразуването;
 • Маркетинговата политика на фирмата;
 • Основните техники на мениджмънта и правилата за спазване на фирмената култура;
 • Основин термини на изучавания език;
 • Основни изрази и лексика, свързани с пряката работа;
 • Разчита и използва на практика техническата документация – наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
 • Основните правила за чертаене и конструиране на изделия от дървесина;
 • Основните конструктивни съединения използвани при производство на мебели;
 • Технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
 • Основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина;
 • Видовете инструменти, съоръжения и машини за производство на изделия от дървесина;
 • Основните цели и задачи на сушенето на дървесината;
 • Основните начини за отделяне на влага от дървесината;
 • Основните свойства на дървесината, имащи значение при сушенето й;
 • Формите на свързване на влагата с дървесината;
 • Физичните явлунея при процеса на сушене на дървесината;
 • Видовете топлоносители и обработващи среди при сушенето на дървесината;
 • Особеностите на атмосферното сушене на дървесината;
 • Конструктивните елементи и особеностите в конструкцията на сушилните камери и съоръжения;
 • Технологията на конвекторното сушене на дървесината;
 • Специалните методи за сушене на дървесината;
 • Новостите в сушилното дело;
 • Елементите в системите за управление;
 • Техническите средства за автоматизация;
 • Режимите на работа на автоматичните системи;
 • Видовете автоматични системи, изполвани в производството;
 • Дао определя понятието стил и стилова епоха;
 • Основните характерни особености на различните стилове;
 • Определението за интериор и неговата структура;
 • Правилата за перспективно изобразяване на фигури, обемни тела и интериорни композиции;
 • Средствата за интериорно композиране;
 • Правилата за проектиране на основните групи мебели;
 • Видовете мебели – корпусни, решетъчни и тапицирани и изискванията към тях;
 • Предназначението, конструктивните елементи, конструктивните решения и функционалните размери на различните видове мебели;
 • Изискванията на нормативните документи при конструиране на мебели;
 • Съдържанието на спецификации на детайли и агрегати, участващи в конструкциите на мебелите;
 • Видовете дървесина, дървесни и спомагателни материали използвани за производство на мебели;
 • Технологичните процеси, машини, инструменти и съоръжения за производство на различни видове мебели и строително -столарски изделия от дървесина;
 • Видовете материали за подготовка на повърхностите, както и материалите и методите за изграждане на защитно – декоративно покритие;
 • Начините за сглобяване и опаковане на мебелни изделия;
 • Видовете украса на мебелни изделия;
 • Правилата при извършване на ремонтни дейности;
 • Съдържанието на спецификации и разходни норми за основни и спомагателни материали при производство на мебели;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява професионалния и здравен риск;
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори;
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място;
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ;
 • Да взема икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Да взема решение за избор на местоположението на предприятието;
 • Да набира самостоятелно информация за основните фактори, които ще влияят на конкурентната му дейност и да взема правилни решения;
 • Да прави анализ на рисковете свързани с инвестициите и да взема оптимални решения;
 • Да изчислява самостоятелно цена на продукт, чрез калкулиране на разходите по икономически елементи;
 • Самостоятелно да проучва пазара и да разработва бизнес стратегии;
 • Да прави анализ на конкурентната среда;
 • Да разработва ефективан управленска структура на фирмата;
 • Да взема правилни управленси решения;
 •  Да разбира основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място;
 • Да разбира при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • Да определя значението на изсушаването на дървесината за изработване на изделия;
 • Да определя влажността на дървесината по различни методи;
 • Да обяснява и сравнява различните явления и процеси при сушенето на дървесината;
 • Да определя вида на напреженията и деформациите, възникващи в дървесината при сушенето й;
 • Да обяснява възможните дефекти при сушенето на дървесината и мерките за предотвратяването им;
 • Да определя параметрите на топлоносителя и обработващите среди при сушенето на дървесината;
 • Да изобразява процеси с влажен въздух върху I-d диаграма;
 • Да обяснява конструктивните особености на видове сушилни камери и прави сравнение;
 • Да описва устройството и обяснява принципа на действие на видовете контролно – измервателни уреди в сушилните камери;
 • Да описва начините и изискванията за нареждане и транспортиране на материалите за сушене;
 • Да избира подходящ режим за сушене и определя праметрите при различни видове топлинно – влажностни обработки на дървесината;
 • Да обяснява и сравнява специалните начини за сушене на дървесината;
 • Да сравнява, анализира и обобщава факти, параметри, състояния и резултати на процеса сушене на дървесината;
 • Да класифицира системите за управление;
 • Да съставя алгоритми;
 • Да разчита и прави блокови схеми на АС;
 • Да анализира режимите на работа;
 • Да използва приложението на съвременните автоматични системи в професионалната си дейност;
 • Да разпознава отделните стилове;
 • Да сравнява особеностите в архитектурата, орнаментите, интериора и мебелите през различните стилови епохи;
 • Да изобразява в перспектива фигури, обемни тела и интериорни композиции;Да прилага средствата за интериорно композиране;
 • Да прилага правилата за проектиране на основните групи мебели;
 • Да изобразява перспективно мебели и интериор, като самостоятелна работа;
 • Да обяснява предназначението, класификацията и конструкцията на мебелите;
 • Да прилга знания за конструиране на мебели;
 • Да разработва конструкторска документация на изделия, съгласно тази учебна програма, като спазва правилата за конструиране на мебели;
 • Да подбира дървесина, дървесни и спомагателни материали за производство на мебели;
 • Да обяснява технологични операции, машини, инструменти и съоръжения за механична, подготвителна и повърхностна обработка на различни мебели и строително -столарски изделия от дървесина;
 • Да обяснява начините за сглобяване и опаковане на мебелни изделия;
 • Да различава видовете украса на мебелни изделия;
 • Да съставя спецификации на елементите на мебелите и изчислява разходни норми за основни и спомагателни материали при производство на мебели;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.402614
1ЗБУТ1688
2Икономика24186
БОтраслова задължителна  професионална          подготовка.30021486
1Чужд език по професията321616
2Техническо чертане1616
3Материалознание3232
4Технологии и машини в дървообработването1616 
5Сушене на дървесината725032
6Елекротехника и електроника24168
7Автоматизация на производството321616
8Стилознание2020 
9Проектиране на мебели и интериор563224
ВСпецифична за професията и специалността задължителна професионална подготовка.160160
1Конструиране на мебели.8080
2Технология на мебелното производство8080
ГПроизводствена практика.160160
 Общ брой часове660400260
Scroll to Top