Начало » 5430109 Дърворезни и амбалажни производства

5430109 Дърворезни и амбалажни производства

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник – технолог в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДърворезни и амбалажни производства
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430109
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430109 – “Дърворезни и амбалажни производства

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея работни задачи
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата
 • Познава структурата и организацията на работната среда
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с процеса на работа
 • Познава видовете дейности в процеса на работа
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в процеса на работа
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава тактиките на поведение на конфликтите
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Познава употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й
 • Познава същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Познава специализирани софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Описва видовете суровини, материали и инструменти
 • Класифицира видовете суровини, материали и инструменти
 • Изброява изискванията към суровините, материалите и инструментите
 • Описва изискванията към основните и спомагателните материали
 • Обяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти
 • Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали
 • Описва видовете ръчни инструменти и предназначението им
 • Разпознава ръчните инструменти
 • Класифицира ръчните инструменти и приспособления
 • Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления
 • Изброява ръчните инструменти за извършване на основни операции
 • Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи
 • Назовава ръчни инструменти за довършителни работи
 • Познава видовете влажност на дървесината
 • Познава видовете сушилни машини и средства за хидротермично обработване на дървесината
 • Пояснява значението на влажността за засъхването и набъбването на дървесината
 • Обяснява методите за сушене на дървесината
 • Познава видове шаблони и начини за съставяне на рационални диспозиции за ефективно използване на материалите
 • Познава видовете рязане
 • Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина
 • Описва схемите на разкрояване на дървесни материали
 • Знае устройството и принципа на действие на дървообработващи машини за разкрояване
 • Описва подготовката на машините за разкрояване
 • Обяснява същността на процеса надлъжно фрезоване
 • Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване
 • Описва подготовката на режещите инструменти
 • Описва видовете профили
 • Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини
 • Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини
 • Знае устройството и принципа на действие на струг
 • Изброява режещите инструменти за профилиране
 • Описва подготовката за работа на машините за профилиране
 • Обяснява подготовката за работа на струг
 • Възпроизвежда съдържанието на конструкторската и технологичната документация
 • Знае видовете графични изображения – чертежи, схеми
 • Обяснява условните обозначения
 • Познава основните машинни елементи
 • Обяснява начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност
 • Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете конструкторска и технологична документация, включително съпътстващи производството
 • Познава различните документи, съпътстващи производството
 • Изрежда последователността на обработване на техническата документация
 • Изброява технически документи
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини и инструменти
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Изброява различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в производството на мебели, изделия от дървесина и дървесни материали
 • Познава нормативните документи
 • Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава нормативните документи за упражняване на дейността
 • Обяснява принципите на действие на машините, уредите и съоръженията
 • Познава измервателната апаратура
 • Обяснява последователността на дейностите в производствения процес
 • Изброява начините на измерване и кубиране на трупи и объл дървен материал
 • Обяснява диспозиции за надлъжно рязане (бичене) на трупи
 • Обяснява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения
 • Изброява технологичните операции за разкрояване на трупи
 • Обяснява устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на бичени материали
 • Описва подготовката за работа на машини за производство на бичени материали
 • Обяснява дейностите по подготовка на инструментите за производства на бичени материали
 • Изрежда дейностите по подготовка на машините и съоръженията за производства на бичени материали
 • Описва възможните дефекти при производството на фасонирани материали
 • Описва и класифицира видовете амбалажи
 • Обяснява изискванията към амбалажите и особеностите в конструкцията им
 • Описва основните и спомагателните материали за производство на амбалаж
 • Обяснява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения за производство на амбалаж
 • Познава технологичните операции за производство на дървени амбалажи
 • Описва устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на дървени амбалажи
 • Обяснява технологичните операции за производство на дървени амбалажи
 • Описва възможните дефекти при производството на амбалаж

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Презентира добри практики за управление на бизнеса
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на процеса на работа
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
 • Планира процеса на работа
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва нормативните изисквания, свързани с професията
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на работната среда
 • Комуникира в работен порядък с работния екип
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
 • Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на казуси
 • Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти
 • Сортира материалите по вид, размери и качество
 • Извършва подбор на суровини, материали и инструменти
 • Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности
 • Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа
 • Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията
 • Умее да използва ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи
 • Измерва влажността на дървесината
 • Прилага различни методи за сушене Умения
 • Разкроява дървесина и дървесни материали
 • Работи с машини за надлъжно фрезоване
 • Формира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус
 • Настройва за работа фрезови машини
 • Настройва за работа шипорез
 • Настройва за работа струг
 • Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)
 • Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
 • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
 • Намира информация в конструктивна и технологична документация
 • Прилага техниките за изработване на конструкторска и технологична документация, като намира информация от хартиен или електронен носител
 • Създава конструкторска и технологична документация
 • Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина и дървесни материали
 • Спазва изискванията за конструиране и проектиране на мебели и изделия от дървесина и дървесни материали
 • Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
 • Попълва текущи документи
 • Съставя отчетна документация
 • Използва техническа документация на хартиен и електронен носител
 • Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.)
 • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
 • Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини
 • Контролира използването на оборудването
 • Контролира точността на изработените детайли и модули и готови изделия
 • Подбира измервателните инструменти
 • Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация
 • Попълва отчетна документация
 • Спазва трудовата дисциплина
 • Работи с техническа документация
 • Използва измервателна техника
 • Анализира измерените величини
 • Попълва отчетна документация
 • Избира диспозиции за бичене на трупи
 • Измерва и кубира трупи и обли дървени материали
 • Настройва и поддържа машини, инструменти и съоръжения
 • Подготвя инструментите за производства на бичени материали
 • Настройва и поддържа машините за производства на бичени материали
 • Подбира основните и спомагателните материали за производство на амбалаж
 • Настройва и поддържа машини, инструменти и съоръжения за производство на амбалаж
 • Подготвя машините и инструментите за производство на амбалаж
 • Настройва и поддържа машините за производство на амбалаж

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание и сушене на дървесината16
4Конструктивно знание и чертане16
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технологии в производството на фасонирани материали120
2Дървообработващи машини104
3Технологии в амбалажното производство56
4Настройка и поддържане на машини и инструменти56
5Хидротермична обработка на дървесината16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Дървообработване128
 Общ брой на учебните часове за раздел А2128
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Дърворезни производства216
 Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3332
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Защита и модифициране на дървесината60
1.1.Защита и модифициране на дървесината – теория30
1.2Защита и модифициране на дървесината- практика30
2Моделчество и дървостругарство60
2.1Моделчество и дървостругарство – теория30
2.2Моделчество и дървостругарство- практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top