Начало » 5430107 Производство на врати и прозорци

5430107 Производство на врати и прозорци

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник – технолог в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на врати и прозорци
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430107
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ424
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА536
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430107 – “Производство на врати и прозорци”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • професионалната терминология;
 • елементите в системите за управление;
 • техническите средства за автоматизация;
 • режимите на работа на автоматичните системи;
 • видовете автоматични системи, използвани в производството;
 • основните понятия по технология на механичната обработка на дървесината и дървесните материали;
 • видовете суровини за дървообработващата промишленост и съхранението им;
 • видовете инструменти, съоръжения и машини в дървообработването;
 • основните дървообработващи производства;
 • основните технологии и техники при операциите за рязане на дървесина, формиране на детайли от дървесина, формиране и допълнителна механична обработка на сборни единици;
 • екологичната и икономическата необходимост  от оползотворяването на отпадъците от дървообработването и прилагането на съвременните ефективни технологични решения;
 • основните конструктивни елементи на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • основните видове съединения на детайли и агрегати на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • правилата за начертаването и за определянето на якостните показатели на основните видове съединения на детайли и агрегати на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • правилата за конструиране на видовете детайли и агрегати;
 • правилата и стандартните изисквания при разработване на конструкторска документация;
 • формите на свързване на влагата с дървесината;
 • физичните явления при процеса на сушене на дървесината;
 • видовете топлоносители и обработващи среди при сушенето на дървесината;
 • конструктивните елементи и особеностите в конструкцията на сушилните камери и съоръжения;
 • технологията на конвективното сушене на дървесината;
 • специалните методи за сушене на дървесината;
 • основните понятия по технология на повърхностната обработка на дървесината и дървесните материали;
 • видовете инструменти, съоръжения и машини за повърхностна обработка;
 • основните технологии и техники при операциите за украса на изделия от  дървесина и дървесни материали;
 • екологичната и икономическата необходимост  от оползотворяването на отпадъците от дървообработването и прилагането на съвременните ефективни технологични решения;
 • основните технологии и техники при операциите за изработване на огънати детайли от масивна дървесина и дървесни материали;

ДА МОЖЕ:

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • прилагане на основните правила за безопасна работа при изпълнение на възложените трудови дейности;
 • организиране на дейността на работното място и производствения участък;
 • ефективна комуникация;
 • работа в екип;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • идентифициране и подбиране на суровини за дървообработващата промишленост;
 • определяне на подходящите инструменти, съоръжения и машини за обработване на дървесина, дървесни материали, детайли от дървесина и сборни единици;
 • различаване на основните дървообработващи производства;
 • обясняване и сравняване на основните технологии и техники при операциите за рязане на дървесина, формиране на детайли от дървесина, формиране и допълнителна механична обработка на сборни единици;
 • разчитане на принципни схеми и техническа и фирмена документация в дървообработването;
 • изчертаване на видовете съединения на детайлите и агрегатите на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • прилагане на изискванията на нормативните документи при конструиране на детайлите и агрегатите в готово изделие;
 • разработване на конструкторска документация на изделие от дървесина и дървесни материали;
 • определяне на влажността на дървесината по различни методи;
 • определяне на вида на напреженията и деформациите, възникващи в дървесината при сушенето й;
 • определяне на параметрите на топлоносителя и обработващите среди при сушенето на дървесината;
 • изобразяване на процеси с влажен въздух върху I-d диаграма;
 • избор на подходящ режим за сушене и определяне на параметрите при различни видове топлинно-влажностни обработки на дървесината;
 • съставяне на алгоритми;
 • разчитане и правене на блокови схеми на АС;
 • анализиране на режимите на работа;
 • използване на съвременните автоматични системи в професионалната дейност.
 • определяне на подходящите инструменти, съоръжения и машини за повърхностна обработка на дървесина, дървесни материали, детайли от дървесина и сборни единици;
 • работа с основните технологии и техники при операциите за повърхността обработка, украса  на детайли от дървесина и изделия от дървесина, формиране на извити детайли от масивна дървесина;
 • разчитане на принципни схеми, техническа и фирмена документация.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модули, темиОбщТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка


А1Обща задължителна професионална подготовка19214448
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1212
2Организация на трудовия процес2424
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество24 24
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания2424
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси241212
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология602436
А2Отраслова задължителна професионална подготовка25816890
1Техническо чертане361224
2Материалознание423012
3Технологии и машини в дървообработването42366
4Конструиране на детайли и агрегати481830
5Сушене на дървесината241212
6Електротехника и електроника2424
7Автоматизация на производството1818
8Стилознание24186
А3Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка специалност 5430107 “Производство на врати и прозорци”510162348
1Технологии за производство на врати и прозорци16248114
2Конструиране на врати и прозорци1266066
3Проектиране на мебели и интериор543024
4Настройка и поддържане на машини и инструменти482424
5Производствена практика120120
Общо А1+А2+А3960474486
Scroll to Top