Начало » 5430106 Тапицерство и декораторство

5430106 Тапицерство и декораторство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТапицерство и декораторство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430106
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430106 – “Тапицерство и декораторство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Дървесните видове(анатомичен строеж,свойства, недостатъции приложение); Дървесните испомагателнитематериали (видове,особености, приложение, вкл. MDF, OSB);
 • Предназначението, устройството и принципа на действие на дървообработващи машини; Режещи инструменти и съоръжения; Инструменти зазаточване; Атмосферно и камерно сушене на масивна дървесина;
 • Правилата за безопасни условия на труд в мебелното производство;
 • Предназначението, устройството и принципа на действие на лакозаливни машини и съоръжения; Технологичните процеси при подготовка и изграждане на различни видове декоративно-защитни покрития;
 • Техническите изисквания за качество, допустимите по стандарт дефекти и начините за отстраняването им;
 • Начините за монтаж и ремонт на мебели;
 • Съдържанието на конструктивна документация на мебелни изделия; Правилата за чертане, конструиране и проектиране на видове мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
 • Надмерки на детайли и съдържание на технологична документация (спецификации и разходни норми за материали. Познава нормативната уредба и документи за създаване на МСП;
 • Видовете тапицерски материали; Дървесните видове (анатомичен строеж, свойства, недостатъци и приложение). Дървесни и спомагателни материали (видове, особености, приложение, вкл. MDF, OSB, ПДЧ; пружинни ламели и пети за основи, пружинни пакети и тапицерски колани);
 • Масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали; Машини, инструменти, съоръжения; БДС за размери и качество; Материали, машини и инструменти за принципа на действие на дървообработващите машини; Режещи инструменти и съоръжения; Инструменти за заточване; Предназначението, устройството и принципа на действие на машини за рязане на тапицерски материали и шевни машини; Инструменти и съоръжения, използвани в тапицерското производство. Техно логичните процеси при изработване на различни видове мебелни изделия; Технологичните операции при изработване на тапицирани изделия.

ДА МОЖЕ:

 • Подбор на дървесина, дървесни и  спомагателни материали в зависимост от тяхното качество и размери, свойства и приложение;
 • Работа с дървообработващи машини при спазване правилата за безопасен труд; Монтаж и демонтаж и настройване на режещи инструменти; Поддържане и настройване на дървообработващи машини, инструменти и съоръжения; Определяне на режими за камерно сушене в зависимост отдървесния вид и влажността надървесинат;
 • Безопасна работа c машините  съоръженията;
 • Подготовка и нанасяне на всички видове декоративно-защитни покрития; Работа с машини и съоръжения за нанасяне на защитно-декоративни покрития.
 • Качествено изпълнение на операциите, откриване на дефекти и отстраняването им;
 • Технически усет;Работа в екип; Съобразителност;
 • Конструиране,проектиране и оразмеряване на чертежи на мебели съгласно БДС; Проектиране на интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
 • Планиране,организиране и контролиране на производствен процес; Ползване на нормативни документи;
 • Подбор на тапицерски материали;
 • Подбор на дървесина, дървесни и спомагателни материали в зависимост от тяхното качество и размери, свойства и приложение;
 • Работа с дървообработващи машини – циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза, копирни фрези, шипорезна машина, струг, бусола, пробивни и шлифоващи машини, преси; Работа с инструменти: Режещи инструменти съоръжения; Инструменти за заточване;
 • Универсален банциг; Лентова кроячна машина;
 • Машина за рязане на порезни материали; Шевни машини; Инструменти – ножове, клещи, шила, игли; Съоръжения – пневматични пистолети, съоръжения за опъване на колани; съоръжения за лицево обличане на тапицерия. Машини при спазване правилата за безопасен труд;
 • Монтаж и демонтаж на режещи инструменти; Поддържане и настройване на дървообработващи машини, инструменти и съоръжения;
 • Работа на машини за рязане на тапицерски материали и на шевни машини;
 • Използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране. Качествено изпълнение на технологични операции при спазване на технологичната последователност за механична, подготвителна, пресова, повърхностна обработка и опаковане; Изпълнение в последователен ред на технологичните операции при тапициране.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
I.ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА7474
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Информационна техника и технологии1818
3.Икономика1010
4.Трудово-правно законодателство88
5.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност1010
6.Предприемачество2020
II.ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА16010170
1.Чужд език по професията2020
2.Техническо чертане2424
3.Материалознание2020
4.Технологии и машини в дървообработването2430
5.Конструиране на детайли и агрегати3024
6.Електротехника и електроника66
7.Автоматизация и производство66
8.Сушене на дървесина2020
9.Стилознание1010
10.Учебна практика по: Дървообработване10
III.СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА236480716
1.Технологии в тапицерството9260
2.Конструиране на тапицирани изделия7226
3.Проектиране на мебели и интериор7250
4.Учебна практика:450450
4.1.Мебелно производство144144
4.2.Специалността306306
7.Производствена практика3030
ВСИЧКО:470490960
Scroll to Top