Начало » 5430101 Мебелно производство

5430101 Мебелно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник – технолог в дървообработването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА543010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМебелно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5430101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ416
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА544
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5430101 – “Мебелно производство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • професионалната терминология;
 • елементите в системите за управление;
 • техническите средства за автоматизация;
 • режимите на работа на автоматичните системи;
 • видовете автоматични системи, използвани в производството;
 • основните понятия по технология на механичната обработка на дървесината и дървесните материали;
 • видовете суровини за дървообработващата промишленост и съхранението им;
 • видовете инструменти, съоръжения и машини в дървообработването;
 • основните дървообработващи производства;
 • основните технологии и техники при операциите за рязане на дървесина, формиране на детайли от дървесина, формиране и допълнителна механична обработка на сборни единици;
 • екологичната и икономическата необходимост  от оползотворяването на отпадъците от дървообработването и прилагането на съвременните ефективни технологични решения;
 • основните конструктивни елементи на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • основните видове съединения на детайли и агрегати на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • правилата за начертаването и за определянето на якостните показатели на основните видове съединения на детайли и агрегати на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • правилата за конструиране на видовете детайли и агрегати;
 • правилата и стандартните изисквания при разработване на конструкторска документация;
 • формите на свързване на влагата с дървесината;
 • физичните явления при процеса на сушене на дървесината;
 • видовете топлоносители и обработващи среди при сушенето на дървесината;
 • конструктивните елементи и особеностите в конструкцията на сушилните камери и съоръжения;
 • технологията на конвективното сушене на дървесината;
 • специалните методи за сушене на дървесината;
 • видовете дървесина, дървесни и спомагателни материали, използвани за производство на мебели;
 • технологичните процеси, машини, инструменти  и съоръжения за производство на различни видове мебели и строително-столарски изделия от дървесина;
 • видовете материали за подготовка на повърхностите, както и материалите и методите за изграждане на защитно-декоративни покрития;
 • начините за сглобяване и опаковане на мебелни изделия;
 • видовете украса на мебелни изделия;
 • правилата при извършване на ремонтни дейности;
 • видовете мебели – корпусни, решетъчни и тапицирани и изискванията към тях;
 • предназначението, конструктивните елементи, конструктивните решения и функционални размери на различните видове мебели;
 • изискванията на нормативните документи при конструиране на мебели;
 • съдържанието на спецификации на детайли и агрегати, участващи в конструкциите на мебелите.

ДА МОЖЕ:

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • прилагане на основните правила за безопасна работа при изпълнение на възложените трудови дейности;
 • организиране на дейността на работното място и производствения участък;
 • ефективна комуникация;
 • работа в екип;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • идентифициране и подбиране на суровини за дървообработващата промишленост;
 • определяне на подходящите инструменти, съоръжения и машини за обработване на дървесина, дървесни материали, детайли от дървесина и сборни единици;
 • различаване на основните дървообработващи производства;
 • обясняване и сравняване на основните технологии и техники при операциите за рязане на дървесина, формиране на детайли от дървесина, формиране и допълнителна механична обработка на сборни единици;
 • разчитане на принципни схеми и техническа и фирмена документация в дървообработването;
 • изчертаване на видовете съединения на детайлите и агрегатите на изделията от дървесина и дървесни материали;
 • прилагане на изискванията на нормативните документи при конструиране на детайлите и агрегатите в готово изделие;
 • разработване на конструкторска документация на изделие от дървесина и дървесни материали;
 • определяне на влажността на дървесината по различни методи;
 • определяне на вида на напреженията и деформациите, възникващи в дървесината при сушенето й;
 • определяне на параметрите на топлоносителя и обработващите среди при сушенето на дървесината;
 • изобразяване на процеси с влажен въздух върху I-d диаграма;
 • избор на подходящ режим за сушене и определяне на параметрите при различни видове топлинно-влажностни обработки на дървесината;
 • съставяне на алгоритми;
 • разчитане и правене на блокови схеми на АС;
 • анализиране на режимите на работа;
 • използване на съвременните автоматични системи в професионалната дейност;
 • подбиране на дървесина, дървесни и спомагателни материали за производство на мебели;
 • осъществяване на технологични операции, работа с машини, инструменти и съоръжения за механична, подготвителна и повърхностна обработка на различни мебели и строително-столарски изделия от дървесина;
 • различаване на видовете ремонти на мебелни изделия;
 • съставяне на спецификации на елементите на мебелите и изчисляване на  разходни норми за основни и спомагателни материали;
 • прилагане на знания при конструиране на мебели;
 • разработване на конструкторска документация на изделия, съгласно тази учебна програма,  като спазват правилата за конструиране на мебели.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка


А1Обща задължителна професионална подготовка20014456
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Организация на трудовия процес2424
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип, предприемачество2424
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания2424
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24816
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология642440
А2Отраслова задължителна професионална подготовка264112152
1Техническо чертане32824
2Материалознание481632
3Технологии и машини в дървообработването481632
4Конструиране на детайли и агрегати481632
5Сушене на дървесината24816
6Електротехника и електроника2424
7Автоматизация на производството1616
8Стилознание24816
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка496160336
1Технологии на мебелното производство15248104
2Конструиране на мебели1205664
3Проектиране на мебели и интериор563224
4Настройка и поддържане на машини и инструменти482424
5Производствена практика120120

Общо А1+А2+А3960416544
Scroll to Top