Начало » 5421501 Бродерия

5421501 Бродерия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБродировач  
КОД НА ПРОФЕСИЯТА 542150
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБродерия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за огрмотяване
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ130
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА170
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421501 – “Бродерия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Основната терминология  и условните означения, свързани с пряката работа;
 • Основните закони на композицията;
 • Свойствата на цветовете и изразните им  възможности;
 • Характерните особености на  различните видове  материали, използвани  в бродерията;
 • Технологичната последователност на различните операции в зависимост от вида на материала и предназначението на бродираните  изделия;
 • Видовете машини,съоръжения и инструменти ,необходими за изпълнение на бродерия
 • Факторите, влияещи на технологичните операции;
 • Вида, състава и свойствата на текстилните конци, прежди,  влакна и материали;
 • Начините за придаване на естетически вид на готовите изделия;
 • Екологичните норми и условията за здравословен и безопасен труд при работа с текстилните материали.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява  професионалния и здравен риск;
 • Да работи в екип;
 • Да организира правилно работното си място;
 • Да подготвя машините и съоръженията за изпълнение на бродерия;
 • Да разчита елементарни схеми на бродерия;
 • Да разпознава скроени детайли на облеклото;
 • Да разпознава лицева и опъкова страна на основните и спомагателните материали съобразно технологичните инструкции;
 • Да работи на неавтоматична машина за бродерия;
 • Да обслужва бродировачни полуавтомати;
 • Да прилага принципите на хармонично съчетаване на цветовете;
 • Да ползва правилно различните машини и съоръжения, предназначени за изработка на бродирани изделия;
 • Да изпълнява  ръчна бродерия като прилага различни ръчни бодове;
 • Да подбира правилно необходимите материали ,съоръжения и инструменти;
 • Да  ползва правилно различните видове текстилни  материали за работа ;
 • Да извършва влаготоплинна обработка;
 • Да  придава завършен естетичен вид на изделията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
АОбща професионална подготовка1010
1.Здравословни и безопасни условия на труд  66
2.Трудово право44
Б.Отраслова професионална подготовка2020
І.Декоративно рисуване2020
В.Специфична професионална подготовка100170270
1.Материалознание2020
2.Бродировачни машини и съоръжения3030
3.Технология на бродирането5050
4.Учебна  практика100100
5.Производствена практика 7070
                                                         Общо:130170300
Scroll to Top