Начало » 5421401 Ръчно художествено плетиво

5421401 Ръчно художествено плетиво

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПлетач  
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542140
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРъчно художествено плетиво 
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ130
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА170
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421401 – “Ръчно художествено плетиво ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • изискванията и разпоредбите на нормативните документи,регламентиращи дейностите в занаятчийското производство;
 • специфичната терминология в производството на облекло и плетени изделия;
 • основните символи,използвани за задаване на модела чрез схеми;
 • основните текстилни суровини ,техните свойства и приложението им в специалността;
 • критериите за оценка на качеството на произведеното изделие;
 • видовете дефекти и причините за тях;
 • устройството и принципа на работа на машините,съоръженията и инструментите,използвани при изработка на плетени изделия;
 • основните видове плетки;
 • войствата на цветовете и изразните им  възможности;
 • характерните особености, отличаващи различните видове плетива при тяхното декориране;
 • технологичната последователност на различните операции в зависимост от вида на  материала и предназначението на плетените изделия;    
 • вида, състава и свойствата на текстилните прежди, конци , влакна и материали;
 • начините за придаване на естетически вид на готовите изделия;
 • екологичните норми и условията за здравословен и безопасен труд при работа с текстилните материали.

ДА МОЖЕ:

 • да  прилага и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи  неговата дейност по специалността;
 • да работи в екип, да участва активно и с чувство на отговорност при изпълнение на  задачите;
 • да осъществява ефективни комуникации с колеги,клиенти и прекия си ръководител;
 • да  разчита и спазва инструкциите и схемите за изработване на различни видове плетени изделия;
 • да използва правилно основните текстилни суровини и материали;
 • да работи с машините,съоръженията и инструментите, използвани при изработка на плетени изделия;
 • да изработва мостри на основни видове плетки;
 • да изработва мостри от различни по цвят прежди;
 • да  спазва технологичната последователност  при изработване на плетени изделия ;
 • да  оценява качеството на произведеното изделие;
 • прилага принципите на хармонично съчетаване на цветовете;
 • комбинира най-подходящите материали за реализиране на даден проект;
 • придава завършен естетичен вид на изделията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните модулиТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
АОбща професионална подготовка1010
1.Здравословни и безопасни условия на труд  66
2.Трудово  право4 4
Б.Отраслова професионална подготовка2020
1.Декоративно рисуване2020
В.Специфична професионална подготовка100170270
1.Материалознание2020
2.Строеж на плетивата3030
3.Технология на плетачеството5050
4.Учебна  практика100100
 5.Производствена практика7070
 Общо:130170300
Scroll to Top