Начало » 5421302 Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

5421302 Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКилимар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542130
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРъчно изработване на гоблени, губери, козяци
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421302 – “Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност (ако е приложимо)
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава основните икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава правилата за работа в предприятието от текстилното производство
 • Описва технологията на работа
 • Познава видовете инструктаж
 • Познава правилата за рационална организация на работното място
 • Знае видовете и свойствата на текстилните влакна от растителен произход (памук, лен, коноп и др.)
 • Знае видовете и свойствата на текстилните влакна от животински произход (вълна, коприна и др.)
 • Знае видовете и свойствата на химичните текстилни влакна (изкуствени и синтетични)
 • Познава основните видове технологични процеси в текстилното производство (предачно, тъкачно и плетачно)
 • Запознат е с основните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение на основните производствени процеси в текстилното производство (предачно,тъкачно и плетачно)
 • Познава условни означения при използване на скици и схеми
 • Познава свойствата и състава на основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
 • Запознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, багрене, сушене, съхранение) на видовете прежди за основа и вътък
 • Назовава видовете сплитки
 • Назовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
 • Посочва графичните означения в зададените схеми на моделите
 • Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
 • Знае начина за обнитване
 • Знае начина за опъване на основата
 • Знае начина за подготовка на вътъка
 • Познава основните цветови гами и възможностите за цветови комбинации
 • Познава световни и български образци на ръчно тъкани гоблени
 • Разпознава начините на затъкаване, използвани в тъкачеството
 • Назовава видовете тъкачни техники
 • Запознат е с технологическите изисквания за ръчно тъкане на гоблен на вертикален стан
 • Описва технологичната последователност на операциите при изработване на гоблен по зададена схема на модела
 • Познава начините за разпределяне на нишките при изработване на орнаменти
 • Запознат е с начините за отбелязване мястото на орнаментите върху основата
 • Познава свойствата и състава на основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
 • Запознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, багрене, сушене, съхранение) на видовете прежди за основа и вътък
 • Познава видовете сплитки
 • Назовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
 • Посочва графичните означения в зададена схема на модела
 • Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
 • Знае начина за обнитване
 • Знае начина за опъване на основата
 • Знае начина за подготовка на вътъка
 • Познава основните цветови гами и възможностите за цветови комбинации
 • Познава български образци на ръчно тъкани губери
 • Знае начините на затъкаване, използвани в тъкачеството
 • Знае видовете тъкачни техники
 • Знае технологическите изисквания за ръчно тъкане на губер с вързана техника
 • Знае технологичната последователност на операциите при изработване на губер с вързана техника по зададена схема на модела
 • Знае видовете възли за вързана техника
 • Знае зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината на вързаните вътъци
 • Познава свойствата на преждата, получена от козината на специална порода кози
 • Знае видовете сплитки
 • Назовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
 • Посочва графичните означения в зададена схема на модела
 • Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
 • Знае начина за обнитване
 • Знае начина за опъване на основата
 • Знае начина за подготовка на вътъка 
 • Познава основните цветови гами и възможностите за цветови комбинации в традиционното тъкане на козяци
 • Познава български образци на ръчно тъкани козяци
 • Знае начините на затъкаване, използвани в тъкачеството
 • Знае видовете тъкачни техники
 • Знае технологическите изисквания за ръчно тъкане на козяци
 • Знае технологичната последователност на операциите при изработване на козяк по зададена схема на модела
 • Знае зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината на снопчетата козина

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ при необходимост
 • Прилага успешни практики за управление на бизнеса
 • Прилага основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Информира се за практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата си
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Работи с инструментите и съоръженията, свързани с професионалната му дейност
 • Спазва правилата за ЗБУТ
 • Работи по схема, като спазва ЗБУТ
 • При техническа неизправност на съоръжението уведомява съответното длъжностно лице
 • Поддържа ред и чистота на работното място
 • Различава основните видове текстилни влакна
 • Разпознава характерните особености на основните видове текстилни влакна
 • Разпознава характерните особености на основните технологични процеси в текстилното производство
 • Разпознава характерните особености на основните видове машини и съоръжения за текстилното производство
 • Различава условни означения при използване на скици и схеми и друга работна документация
 • Различава основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
 • Изброява технологичните изисквания за обработка на преждите – пране, багрене, сушене, съхранение
 • Различава видовете сплитки
 • Спазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за ръчно тъкане
 • Разчита графичните означения в зададените схеми на моделите
 • Насновава основата
 • Опъва основата
 • Поставя цепците
 • Обнитва стана
 • Оформя вътъка на канури (малък свитък прежда, намотан на ръка)
 • Изтъкава ръчно мостра от видовете тъкачни техники по зададена схема на модела
 • Спазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на гоблен на вертикален стан
 • Спазва технологичната последователност на операциите при изработване на гоблен по зададена схема на модела
 • Разпределя нишките при изработване на орнаменти
 • Изпуска нишки и запълва при изпълнение на орнаменти
 • Равномерно затъкава вътъка
 • Различава основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
 • Изброява технологичните изисквания за обработка на преждите – пране, багрене, сушене, съхранение
 • Различава видовете сплитки
 • Спазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за ръчно тъкане
 • Разчита графичните означения в зададените схеми на моделите
 • Насновава основата
 • Опъва основата
 • Поставя цепците
 • Обнитва стана
 • Нарязва вътъка на снопчета с еднаква дължина
 • Изтъкава ръчно мостра от видовете тъкачни техники по зададена схема на модела
 • Спазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на губер с вързана техника
 • Спазва технологичната последователност на операциите при изработване на губер с вързана техника по зададена схема на модела
 • Спазва зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината на вързаните вътъци
 • Равномерно затъкава вътъка
 • Различава видовете прежди за основа и за вътък, използвани при ръчно тъкане на козяк
 • Различава видовете сплитки
 • Спазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за ръчно тъкане
 • Разчита графичните означения в зададените схеми на моделите
 • Насновава основата
 • Опъва основата
 • Поставя цепците
 • Обнитва стана
 • Подготвя снопчета козина (прежда), ако се изисква според модела
 • Изтъкава ръчно мостра от видовете тъкачни техники по зададена схема на модела
 • Спазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на козяк
 • Спазва технологичната последователност на операциите при изработване на
 • козяк по зададена схема на модела
 • Спазва зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината на снопчетата козина
 • Равномерно затъкава вътъка

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2..Декоративно рисуване8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Материалознание8
2.Машини и съоръжения (станове и тъкачни рамки)8
3Технология на тъкачеството24
4Проектиране на гоблени, губери, козяци8
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А348
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на тъкачеството40
2Проектиране на гоблени, губери, козяци40
3Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Промишлена естетика60
1.1Промишлена естетика теория30
1.2Промишлена естетика практика30
2.Техническа механика60
2.1Техническа механика теория30
2.2Техническа механика практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top