Начало » 5421201 Обущарство

5421201 Обущарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОбущар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОбущарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421201 – “Обущарство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основни и спомагателни материали – видове, свойства, правила за разкрояване, приложение;
 • Правила за работа  лепила.
 • Предназначение, общо устройство и принцип на действие на машините;
 • Правила за безопасна работа с машините.
 • Видове ръчни инструменти и тяхното приложение по предназначение.
 • Технологични и качествени изисквания при изпълнение на репаратурните и финишните операции;
 • Общо устройство и предназначение на инструментите;
 • Видове материали;
 • Правила за безопасна работа със средствата за дообработка.
 • Изисквания за правилна организация на работното място;
 • Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Видове лични предпазни средства и тяхното предназначение.

ДА МОЖЕ:

 • Разпознаване и използване на основни и помощни материали според тяхното предназначение.
 • Работа с основните видове машини;
 • Извършване на елементарни регулировки на основните типове машини;
 • Спазване на инструкциите за работа с машините.
 • Работа с ръчни инструменти и приспособления;
 • Мазане и монтиране на детайли;
 • Ръчни шевове;
 • Коване;
 • Комплектоване на детайли;
 • Нагряване и фиксиране наформи.
 • Работа с основните машини, приспособления и средства за извършване на ремонтните и довършителните операции.
 • Организиране на работното място според изискванията на ЗБУТ;
 • Ползване на лични предпазни средства.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Материалознание8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на специалността24
2.Машини  в обувното производство24
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А348
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на специалността – обувното производство96
2Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top