Начало » 5421101 Шивачество

5421101 Шивачество

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАШивач
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542110
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАШивачество
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ.
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ128
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА176
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421101 – “Шивачество”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

ДА МОЖЕ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

 Учебни предметиТеорияПрактикаОбщо
 А.Обща професионална подготовка88
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
 Б. Отраслова професонална подготовка8816
1Декоративно рисуване8816
 В. Специфична професионална подготовка96152248
1.Материалознание8816
2.Шевни машини и съоръжения81624
3.Технология на облекло от текстил64 64
4.Конструиране на облекло от текстил16824
5.Учебна практика по технология на облеклото от текстил08888
6.Производствена практика03232
 Г. Избираема професионална подготовка161632
 Всичко:128176304
Scroll to Top