Начало » 5421001 Обувно и кожено – галантерийно производство

5421001 Обувно и кожено – галантерийно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в обувно и кожено – галантерийно производство
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОбувно и кожено – галантерийно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421001 – “Обувно и кожено – галантерийно производство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Транспортни средства – видове, приложение; Организация на производството в кожено галантерийно предприятие; Правила за работа с вътрешноз аводски транспорт.
 • Видове материали, изискванията при сортирането им, предназначение, мерни единици;
 • Съдържание на разкройна карта и асортимент.
 • Видове калъпи и тяхната номерация; Номерация на детайли; Комплектоване на модел и на производствена партида
 • Технологични изисквания при механична дообработка на готови обувни и кожено-галантерийни изделия.
 • Стандартизационни изисквания за опаковка и маркировки на готови обувни и кожено-галантерийни изделия;
 • Реквизити на етикета.
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд.

ДА МОЖЕ:

 • Прилагане на изискванията за обслужване на транспортните средства.
 • Разчитане на планови задания;
 • Комплектоване на партиди;
 • Разпознаване на основните материали.
 • Зареждане на отделните участъци съобразно асортимента и производствените задания.
 • Почистване на готовите изделия от механични замърсители; Почистване с ПАВ и миещи разтвори.
 • Опаковане и етикетиране на готови обувни и кожено-галантерийни изделия.
 • Поддържане на ред и чистота на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
..Техническо чертане8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Материалознание24
2.Технология на обувна и кожено-галантерийна промишленост24
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на обувна и кожено-галантерийна промишленост96
2Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Промишлена естетика60
1.1.Промишлена естетика30
1.2Промишлена естетика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника30
2.2Електротехника и електроника30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top