Начало » 5420801 Текстилно производство

5420801 Текстилно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в текстилно производство
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТекстилно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420801 – “Текстилно производство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, свързани с трудовите му задължения
 • Познава изискванията за реагиране при възникване на промишлени аварии, пожари, природни бедствия и други ситуации, застрашаващи живота и здравето
 • Знае и прилага правилата за опазване на околната среда от замърсявания при работата
 • Познава правилата за безопасна работа с технологичното оборудване
 • Познава вътрешнофирмените документи – правилници, вътрешни правила и др., свързани с трудовоправните отношения
 • Познава и спазва задълженията си, описани в длъжностната характеристика
 • Отчита пред колеги от екипа и ръководството извършената работа
 • Познава и подбира необходимите материали, суровини, полуфабрикати, готови изделия, опаковки и др. в зависимост от конкретната трудова задача
 • Познава правилата за обслужване на машините и съоръженията
 • Познава действието и употребата на почистващите средства
 • Познава изискванията за работа с ръчни инструменти и уреди при складови транспортни операции
 • Познава изискванията за работа с полумеханизирани инструменти и уреди при складови транспортни операции
 • Познава изискванията за работа с уреди, инструменти и съоръжения за ръчна обработка на суровини, материали и полуфабрикати
 • Познава изискванията за работа с уреди, инструменти и съоръжения за полумеханизирана обработка на суровини, материали и полуфабрикати
 • Познава специфичните особености на работното място в различните текстилни производства (предачно, плетачно, тъкачно)
 • Познава основните технологични процеси в отделните видове текстилни производства
 • Познава методите за екологично третиране на отпадъците
 • Познава видовете опаковки, изискванията към тях и тяхната употреба

ДА МОЖЕ:

 • Използва по предназначение лични и колективни предпазни средства
 • Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
 • Оказва долекарска помощ на пострадал при възникване на производствени аварии, пожар и др.
 • Правилно прилага изискванията за безопасна работа при изпълнение на различни производствени дейности
 • Разбира договорните отношения между работодател и работник, регламентирани в трудовото законодателство
 • Умее да подготвя в писмен вид документи, необходими за постъпване на работа, ползване на отпуск и др.
 • Изпълнява трудовите си задължения при спазване на указанията за работа
 • Участва при разпределяне на задачите в работния екип
 • Съдейства за изпълнение на задачите и търси помощ от членовете на екипа
 • Обменя устна и писмена информация с колеги от екипа и другия персонал от фирмата
 • Подготвя работното място за изпълнение на трудовата дейност
 • Настройва и подготвя машините, съоръженията и инсталациите, необходими за изпълнение на задачата
 • Почиства машините, съоръженията и инсталациите след приключване на работа
 • Опазва повереното му имущество
 • Съхранява правилно повереното му материално оборудване, суровините, материалите, готовата продукция и др.
 • Почиства машините и съоръженията – ръчно или( полумеханизирано
 • Прилага изискванията за безопасна работа с почистващи средства
 • Извършва подреждане, стифиране, палетизиране
 • Изпълнява ръчни или полумеханизирани операции, свързани с обработката на суровини, материали и полуфабрикати при спазване на изискванията за безопасност
 • Подготвя тъкани за апретурно-багрилна обработка чрез ръчно съединяване на топове от един и същ артикул до получаване на голямо руло
 • Спазва правилата за работа, свързани със специфичните особености на работното място в различните текстилни производства (предачно, плетачно, тъкачно)
 • Извършва правилно сортиране, събиране, опаковане, транспортиране и съхранение на отпадъчните материали и на вторичните суровини
 • Правилно съхранява вредни отпадъчни материали
 • Изпълнява ръчни операции при пакетиране и опаковане на готовите изделия
 • Складира готовите изделия при спазване на изискванията за съхраняване на продукцията

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Материалознание16
 Общ брой на учебните часове за раздел А224
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Процеси и машини в текстилно производство40
 Общ брой на учебните часове за раздел А340
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Процеси и машини в текстилно производство96
 Производствена практика56
Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1.Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top