Начало » 5420701 Производство на обувни изделия

5420701 Производство на обувни изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в производство на обувни и кожено -галантерийни изделия
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на обувни изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420701 – “Производство на обувни изделия

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Свойства на обувните материали и възможности за тяхното приложение в обувното производство;
 • Специфични особености на технологиите за производство на обувки;
 • Основни технологични методи за изработване на обувки;
 • Конструктивни особености при изработване на обувки
 • Видове машини за кроене и обработка на скроени детайли за обувки
 • Общо устройство на машините
 • Принцип на действие
 • Правила за работа с машините
 • Видове машини за шиене на саи
 • Общо устройство на машините
 • Принцип на действие
 • Правила за работа с машините
 • Видове машини за формуване и конфекциониране на обувки
 • Общо устройство на машините
 • Принцип на действие
 • Правила за работа с машините.
 • Обслужване и регулировки на съоръженията за влаго-топлинна обработка и лепене
 • Използване на личните предпазни средства
 • Поддържане ред и чистота на работното място
 • Опазване на околната среда
 • Оказване на долекарска помощ

ДА МОЖЕ:

 • Качествено изпълнение на технологичните операции за производство на обувни изделия;
 • Отстраняване на пропуски от технологичен характер
 • Обслужване и регулировки на машините за осигуряване качествено изпълнение на технологичните операции
 • Обслужване и регулировки на машините за осигуряване качествено изпълнение на технологичните операции
 • Обслужване и регулировки на машините за осигуряване качествено изпълнение на технологичните операции
 • Технологична дисциплина
 • Самоконтрол
 • Прецизност при изпълнение на операциите
 • Мобилност
 • Адаптивност
 • Трудова дисциплина

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание16
 Общ брой на учебните часове за раздел А248
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на специалността80
2.Машини в обувното производство64
3Конструиране и моделиране на обувни изделия32
 Общ брой на учебните часове за раздел А3176
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Учебна практика по специалността248
2Производствена практика104
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top