Начало » 5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия

5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМоделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКонструиране, моделиране и технология на обувни изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420601 – “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните и спомагателните материали, използвани за производство на обувни изделия
 • Физико-химичните, физико-механичните и експлоатационните свойства на материалите
 • Устройството и действието на машини и съоръжения, използвани при кроене на обувни изделия
 • Видовете обработки на детайлите
 • Технологичните и качествените изисквания при обработка на детайлите
 • Устройството и действието на основните машини и съоръжения за предварителна обработка на скроените обувни детайли
 • Видовете шевове за изработване на саи
 • Изискванията към шевовете за изработване на саи
 • Специфичните особености на видовете шевни и специализирани машини при изработка на саи
 • Видовете монтажно-шевни операции
 • Режимите на влаго-топлинна обработка при сглобяване на обувката. Видовете съоръжения при фиксация на формата на обувката
 • Видовете машини за формуване на саи
 • Видовете машини за свързване на саите с ходилата
 • Видовете съоръжения за финишна обработка на обувни изделия
 • Скицирането на модели на обувни изделия
 • Художественото проектиране на обувни изделия
 • Анатомията и физиологията на човешкия крак и антропометрия на човешкото стъпало
 • Видове калъпи санитарно-хигиенните и топлоизолационните свойства на материалите и техните физико-механични характеристики
 • Мерните системи в обувното производство
 • Основните методи за конструиране, моделиране и размножаване на обувни детайли
 • Изчертаването на шаблони
 • Технологичните изисквания за изработване на обувни изделия
 • Методите и средствата за нормиране на материалите и труда
 • Формите на организация на труда в отделните производствени участъци
 • Видовете технологии при производството на обувни изделия
 • Изискванията за изпълнение на технологичните операции
 • Техническите изисквания при изпълнение на технологичните операции
 • Допустимите дефекти и отстраняването им
 • Здравословните и безопасните условия на труд в професионалното направление
 • Нормативите за санитарно-хигиенни норми на труд

ДА МОЖЕ:

 • Определяне на дефекти при кожите
 • Изпълнение на процеса на кроене в съответствие с изискванията за качество
 • Осигуряване на оптимална вместимост на ножовете или шаблоните на детайлите при кроене
 • Рационално разкрояване на обувни изделия
 • Извършване на основни настройки на машините
 • Качествено извършване на предварителните обработки на скроените обувни детайли
 • Извършване на регулировки на машините и съоръженията съобразно технологията на изработване на саи
 • Изпълнение на машинни шевове и монтажни операции при изработването на саите
 • Откриване на дефекти при изработването на саите
 • Избор на оптимален режим на съоръжения за влаго-топлинна обработка
 • Извършване на регулировки на машините и съоръженията за влаго-топлинна обработка и конфекциониране, за качествено изпълнение наоперациите
 • Изчисляване, изработване и анализ на комплекс от технически документи за среден номер
 • Избор на калъпи и подготовката им за вадене на копия
 • Получаване на средно копие на калъпа
 • Изработване на шаблон-оригинал на модел
 • Детайлиране на модела (лицеви, междинни и хастарски детайли)
 • Проверка на разработваната конструкция (възпроизвеждане на среден номер)
 • Градиране на серия от модела
 • Качествено изработване на шаблоните
 • Маркиране и центроване на шаблоните в съответствие с технолигичните изисквания
 • Изчисляване на оптималните разходни норми за основни и спомагателни материали
 • Разработване на технологичен проект за разстановка на машини и съоръжения в основните производствени участъци
 • Рационално подреждане на технологичните операции за качествено изработване на обувни изделия с най-добри потребителски свойства
 • Откриване на дефекти по основните материали
 • Откриване на дефекти от конструктивен и технологичен характер
 • Маскиране на дефекти
 • Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Поддържане на ред и хигиена на работното място

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Материалознание24
 Общ брой на учебните часове за раздел А256
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на обувното производство144
2.Машини в обувното производство72
3Конструиране и моделиране на обувни изделия88
4Художествено проектиране24
5Технологично проектиране32
 Общ брой на учебните часове за раздел А3360
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.По Специалността240
2По моделиране моделиране88
3Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1.Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top