Начало » 5420303 Плетачно производство

5420303 Плетачно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в текстилното производство
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПлетачно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420303 – “Плетачно производство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Технологични изисквания към преждите за плетене; Технологична последователност на процесите за подготовка на нишките за плетене, цел и същност на процесите;
 • Устройство и действие на машините за подготовка на преждите за плетене;
 • Възможни дефекти и отпадъци, получавани при всеки един от процесите;
 • Производителност на машините;
 • Технологична документация – видове, приложения;
 • Технологични карти – съдържание, условни означения.
 • Текстилни материали, използвани в плетачното производство;
 • Устройство и действие на видовете плетачни машини;
 • Конструктивни особености на видовете плетачни машини;
 • Взаимно разположение на бримкообразуващите лементи и тяхното предназначение;
 • Структурни елементи на плетивото;
 • Видове плетки; Възможни дефекти и причини за появата им;
 • Производителност на плетачната машина;
 • Технологична документация – видове, приложения;
 • Технологични карти – съдържание, условни означения.
 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Технологична последователност на процесите за конфекциониране на плетените изделия;
 • Устройство, принцип на действие и приложение на видовете шевни машини за конфекциониране на плетените изделия;
 • Възможни дефекти и отпадъци, получавани при всеки един от процесите;
 • Технологична документация – видове, приложения;
 • Технологични карти – съдържание, условни означения.
 • Възможни дефекти, получавани при всеки един от процесите;
 • Устройство, принцип на действие и приложение на видовете машини за гладене, етикетиране и пакетиране при конфекциониране на плетените изделия;
 • Изисквания при окачествяване, пакетиране, етикетиране на плетените изделия.
 • Методи и условия на изпитване;
 • Вземане и подготовка на образците за изпитване;
 • Технологични изисквания към входящи изходящ продукт на всяка машина от технологичния процес;
 • Видове плетки;
 • Допустими стандартни отклонения на даден показател;
 • Видове дефекти във външния вид на плетивото и влиянието им върху качеството на продукцията;
 • Технологични изисквания.
 • Здравословни и безопасни условия на труд в професионалното направление;
 • Видове лични и колективни предпазни средства и тяхното приложение;
 • Видове средства за обезопасяване на работните места и тяхното конкретно приложение;
 • Възможности за възникване на опасни ситуации и адекватно реагиране.

ДА МОЖЕ:

 • Обслужване на машините за подготовка на нишките за плетене;
 • Разпознаване и правилно съхранение на преждите за плетене;
 • Качествено извършване на основните манипулации съобразно технологичните изисквания;
 • Организация на труда и работното място;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Разчитане на технологична документация.
 • Обслужване на плетачните машини;
 • Разпознаване видовете плетки;
 • Изобразяване и проектиране на видовете плетки;
 • Създаване на плетачна рисунка чрез използване на специализиран софтуер;
 • Предотвратяване на дефекти по плетивата;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Разчитане на технологична документация.
 • Обслужване на машините за конфекциониране наплетените изделия.
 • Използване на приспособления и инструменти при окачествяване, пакетиране, етикетиране на плетените изделия;
 • Използване на видовете машини за гладене, етикетиране и пакетиране при конфекциониране на плетените изделия.
 • Опериране с уреди за изпитване на материалите;
 • Изпитване и оценяване на проби от образците;
 • Анализиране на резултатите и откриване на връзка между свойствата на текстилните материал и технологичния процес;
 • Установяване на дефектите върху плетивото;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Ползване на стандартизационна и технико-технологична документация.
 • Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Поддържане на ред и хигиена на работното място;
 • Спазване на правилата за пожарна безопасност;
 • Оказване на долекарска помощ;
 • Подбор и използване на лични предпазни средства;
 • Адекватно и своевременно реагиране при възникнали опасни ситуации.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание16
 Общ брой на учебните часове за раздел А248
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Процеси  и машини в плетачното производство96
2.Строеж на плетивата80
 Общ брой на учебните часове за раздел А3176
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Процеси  и машини в плетачното производство240
2Производствена практика112
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроникапрактика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top