Начало » 5420302 Тъкачно производство

5420302 Тъкачно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в текстилното производство
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТъкачно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420302 – “Тъкачно производство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Технологични изисквания към преждите за основа; Технологична последователност на процесите за подготовка на основните нишки за тъкане;
 • Цел и същност на процесите;
 • Устройство и действие на машините за подготовка на основните нишки;
 • Видове вдявки в нищелките;
 • Възможни дефекти и отпадъци, получавани при всеки един от процесите;
 • Производителност на машините;
 • Видове сплитки; Технологична документация – видове, приложения;
 • Технологични карти – съдържание, условни означения
 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Технологични изисквания към преждите за вътък;
 • Технологична последователност на процесите за подготовка на вътъчните нишки за тъкане, цел и същност на процесите;
 • Устройство и действие на машините за подготовка на вътъчните нишки;
 • Възможни дефекти и отпадъци, получавани при всеки един от процесите;
 • Производителност на машините;
 • Технологична документация – видове, приложения;
 • Технологични карти – съдържание, условни означения.
 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Цел и същност на процесите;
 • Предназначение и класификация на основни и спомагателни механизми;
 • Устройство и действие на тъкачен стан; Видове сплитки и структура на тъканта;
 • Начини на вдяване; Технологични изисквания към тъканта;
 • Възможни дефекти, причини за тяхното възникване и отпадъци, получавани при процеса тъкане;
 • Производителност на машините;
 • Технологична документация – видове, приложения;
 • Технологични карти – съдържание, условни означения и т.н.
 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Видове дефекти във външния вид на тъканта и влиянието им върху качеството на продукцията;
 • Допустими стандартни отклонения на даден показател.
 • Основни текстилни суровини, техните свойства и приложението им;
 • Методи и условия на изпитване;
 • Вземане и подготовка на образците за изпитване;
 • Технологични изисквания към входящ изходящ продукт на всяка машина от технологичния процес;
 • Видове сплитки и начини на вдяване;
 • Видове дефекти във външния вид на тъканта влиянието им върху качеството на продукцията;
 • Допустими стандартни отклонения на даден показател.
 • Видове текстилни суровини;
 • Качество на входящ и изходящ продукт;
 • Стандартни изисквания за складиране на входяща и изходяща продукция;
 • Необходими климатични условия в складовите помещения;
 • Технологична последователност в тъкачното производство.
 • Здравословни и безопасни условия на труд в професионалното направление; Видове лични и колективни предпазни средства и тяхното приложение;
 • Видове средства за обезопасяване на работните места и тяхното конкретно приложение;
 • Възможности за възникване на опасни ситуации и адекватно реагиране при такива.

ДА МОЖЕ:

 • Обслужване на машините за подготовка на основните нишки за тъкане;
 • Разпознаване и правилно съхранение на преждите за основа;
 • Качествено извършване на основните манипулации съобразно технологичните изисквания;
 • Организация на труда и работното място;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Разчитане на технологична документация.
 • Обслужване на машините за подготовка на вътъчните нишки за тъкане;
 • Разпознаване и правилно съхранение на преждите за вътък;
 • Качествено извършване на основните манипулации
 • съобразно технологичните изисквания;
 • Организация на труда и работното място;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Разчитане на технологична документация.
 • Обслужване на тъкачния стан;
 • Качествено извършване на основните манипулации съобразно технологичните изисквания;
 • Работа със специализиран софтуер в съответствие с инструкциите на производителя за построяване на тъкачна рисунка;
 • Разпознаване на сплитка на дадена мостра;
 • Организация на труда работното място;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Разчитане на технологична документация.
 • Установяване на дефектите върху тъканта;
 • Анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Работа със стандарти и тяхното спазване.
 • Опериране с уреди за изпитване на материалите;
 • Изпитване и оценяване на проби от образците;
 • Анализиране на резултатите и откриване на връзка между свойствата на текстилните материали технологичния процес;
 • Установяване на дефектите върху тъканта;
 • Откриване и анализиране на най-често срещаните дефекти, причини за възникване и средства и начини за тяхното намаляване и отстраняване;
 • Ползване на стандартизационна и технико-технологична документация.
 • Разпознаване на текстилните материали;
 • Подреждане на материала по партиди съобразно нормативните изисквания;
 • Разопаковане и проверка състоянието на конфекционните единици;
 • Спазване на изискванията за осъществяване на вътрешнозаводския транспорт при транспортиране на материала до машината за зареждане.
 • Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Поддържане на ред и хигиена на работното място;
 • Спазване правилата за пожарна безопасност;
 • Оказване на долекарска помощ;
 • Подбор и използване на лични предпазни средства;
 • Адекватно и своевременно реагиране при възникнали опасни ситуации.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание16
 Общ брой на учебните часове за раздел А248
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Процеси и машини в  тъкачното производство96
2.Строеж на тъканите80
 Общ брой на учебните часове за раздел А3176
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Процеси и машини в  тъкачното производство228
2Производствена практика124
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1.Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top