Начало » 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог по качеството на храни и напитки
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКонтрол на качеството и безопасност на храни и напитки
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410601 – “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва опасностите и оценява рисковете в зависимост от спецификата на технологичния процес
 • Обяснява правилата за безопасност и реагира адекватно в случай на пожар или други възникнали злополуки
 • Знае мерките за предотвратяване на замърсяването на околната среда
 • Обяснява принципите на професионалната етика и ги прилага като модел на поведение
 • Знае организацията на труда във фирмата, системата за заплащане на труда и др.
 • Документира данните от входящия контрол
 • Описва технологичната схема на производствения процес
 • Характеризира етапите на съответното производство и обяснява значението на всеки един от тях
 • Разчита термините и символите в технологичната документация на продукта
 • Описва използваното технологично оборудване –  предназначение, устройство и принцип на действие
 • Работи с база данни и с електронни таблици
 • Представя информация във вид на таблици, графики и диаграми
 • Обосновава предназначението и съдържанието на добрите производствени практики при производство на храни и напитки
 • Обяснява принципите, структурата и процедурите на системата НАССР 
 • Обяснява изискванията към системите за безопасност на храните, регламентирани с нормативните документи и стандарти – ISO 22000:2005, Закон за храните и др.
 • Познава принципите и същността на системите за осигуряване и управление на качеството при производството на храни и напитки
 • Познава изискванията на ISO 9001:2008 към системите за качество
 • Описва значението на технологичните измервания и последиците от отклоненията на параметрите върху качеството на крайния продукт
 • Обобщава резултатите от анализите и предлага действия при данни за отклонение от нормите и изискванията и информира ръководството
 • Разчита и изпълнява писмените инструкции за работа със специфично оборудване в лабораторията –  на български и чужд език

ДА МОЖЕ:

 • Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми в производството
 • Контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 
 • Следи за правилното използване на личните предпазни средства от членовете на екипа, който ръководи
 • Оказва долекарска помощ на пострадал
 • Контролира технологичните процеси по отношение на нормите за опазване на околната среда (води, почви, въздух)
 • Съблюдава спазването на националното и европейското екологично законодателство и работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
 • Инициира прилагането на превантивни и коригиращи мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда
 • Осъществява ефективна комуникация в работния екип и с ръководството на фирмата
 • Координира работата на малка група хора, познавайки професионалните качества на всеки член на екипа
 • Използва съвременни ІCT за улесняване на комуникациите и организацията на работното място
 • Работи с компютърни конфигурации с бази данни, програми за изработка на електронни таблици, схеми и диаграми при съставяне на отчетите
 • Консултира членовете на екипа по отношение на организацията на труда във фирмата, системата за заплащане на труда и др.
 • Поема отговорност за спазване на изискванията за управление на качеството
 • Участва в планирането на обучение за повишаване квалификацията на персонала
 • Взема проби за лабораторен анализ, оценява качеството на суровините и материалите по органолептични, микробиологични, физико-химични показатели
 • Проверява документите от доставчика и съответствието им със стандартизационните норми
 • Периодично осъществява контрол на програмата за качество и безопасност на доставчика
 • Отчита, анализира и оценява стойностите на показателите за оперативен контрол на технологичните операции и процеси и интерпретира значението им за технологията на съответното производство
 • Контролира изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес
 • Ползва специализирани програмни продукти
 • Прилага нормативните документи, свързани с хранителната хигиена
 • Контролира изпълнението на програмите за мониторинг на контролни хигиенни показатели при производство на храни и напитки
 • Оценява правилното състояние и верността на записите при документиране на програмите за добри производствени практики
 • При отклонение в показателите и изискванията информира ръководителя и предприема действия според писмените инструкции
 • Установява опасностите от физичен, химичен и микробиологичен произход, анализира нивото на риска при възникването им
 • Оценява значението на критичните контролни точки и установените критични граници за безопасното осъществяване на производствената технология
 • Контролира програмите и процедурите за мониторинг на критичните контролни точки
 • При отклонение от допустимите нива на показателите в критичните контролни точки информира ръководството и предприема действия според писмените инструкции
 • Контролира състоянието и верността на записите при документиране на системата за безопасност
 • Архивира и съхранява записите за осъществяване идентификация и проследимост на продукта
 • Прилага вътрешнофирмената нормативна уредба
 • Контролира условията на производство и изпитва продукта в съответствие с плановете по качеството; следи за условията на съхранение на готовото изделие 
 • Следи записите при документиране на системата за качество
 • Събира и обработва информация за удолетвореността на клиента, следи за поява на рекламации и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия
 • Контролира обозначенията на етикета на готовото изделие
 • Идентифицира и наблюдава параметрите на производството (температура, налягане, вискозитет, маса, pH, обем и др.)
 • Следи периодичността на калибриране на уредите за контрол и измерване на качествени показатели
 • Контролира дейностите на екипа за спазване допустимите граници на параметрите на технологичния режим
 • Контролира стриктното спазване на техниките за вземане на проби и процедурите за тяхното съхранение и пренасяне до лабораториите
 • Спазва изискванията за достоверност на анализираната проба
 • Реагира адекватно при установяване на нарушения
 • Поема отговорност за спазване на процедурите и за окончателното оформяне на резултатите от лабораторните анализи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане16
4Машинознание16
5Електротехника и електроника16
6Автоматизация на производството16
7Хигиена на храните и хранително законодателство16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на технологията на хранителните продукти24
2.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Технологии техника за производство на храни80
5Химия на храните16
6Микробиология на храните32
7Организация и методи на технологичен контрол32
8Безопасност на храните40
9Контрол и качеството на храни40
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията56
2Технологии и техника за производство на храните80
3Микробиология на храните16
4Организация и методи на технологичен контрол32
5Безопасност на храните72
6Контрол и управление на качеството на храните72
7Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А355,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.2.Техническа механика теория30
2Техническа механика практика30
2Екология на работната среда60
2.1Екология на работната среда теория30
2.2Екология на работната среда практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top