Начало » 5410501 Хранително – вкусова промишленост

5410501 Хранително – вкусова промишленост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХранително – вкусова промишленост
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410501 – “Хранително – вкусова промишленост

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Трудово законодателство;
 • Вредно въздействие на факторите на производствената среда (вода, пара, газове, химични средства- миещи и дезинфекционни вещества, запалими и взриво-опасни, отровни вещества и др.);
 • Съдове под налягане, устройство и действие на личните предпазни средства;
 • Правила за оказване на първа помощ при злополука.
 • Санитарно-хигиенни изисквания към помещения;
 • Технологично оборудване;
 • Действие и употреба на миещи и дезинфекционни средства;
 • Ред и процедури на ДХП в производствения процес.
 • Санитарно-хигиенни изисквания към помещения, технологично оборудване;
 • Действие и употреба на миещи и дезинфекционни средства;
 • Ред и процедури на ДХП в производствения процес;
 • Устройство и действие на уреди и съоръжения за почистване, миене и дезинфекция.
 • Инструкции и правила за организация на складови и транспортни дейности.
 • Свойствата на суровини, материали, полуфабрикати;
 • Устройство и действие на уреди, инструменти и съоръжения за полумеханизирана обработка на суровини, материали, полуфабрикати;
 • Цел, същност и начини на извършване на операциите: измиване, сортиране, почистване, нарязване и др.
 • Същност на операциите опаковане и разфасоване и методите за провеждането им;
 • Устройство и действие на уреди, инструменти и технически средства за дозиране, разфасоване и опаковане;
 • Качествени характеристики на полуфабрикатите и готовата продукция при дозиране, разфасоване и опаковане и отклоненията от тях.
 • Видовете опаковки за полуфабрикати и готова продукция, употребата им и изискванията към тях;
 • Последователност на ръчните операции при изготвяне на опаковки;
 • Организация на трудовите дейности в производствен участък за подготовка на опаковки.
 • Видовете и свойствата на вторичните суровини и отпадъчните материали и направленията за тяхното оползотворяване или безвредно отвеждане като отпадък;
 • Организация на трудовите дейности, свързани с обработка на вторични суровини и отпадъчни материали;
 • Изисквания за опазване на околната среда при работа с отпадъци;
 • Устройство и действие на инструменти и съоръжения за манипулиране на вторични суровини и отпадъци.

ДА МОЖЕ:

 • Прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Правилна употреба на лични и колективни предпазни средства;
 • Идентифициране и предпазване от възможни опасности при изпълнение на трудови дейности;
 • Оказване първа помощ при злополука.
 • Поддържане на лична хигиена и хигиена на работното място;
 • Осигуряване безопасност нахраните и напитките.
 • Работа с инструменти и уреди за почистване, миене и дезинфекция;
 • Приготвяне и използване на миещи и дезинфекционни разтвори;
 • Оценка на качеството на измиване, почистване и  дезинфекция.
 • Работа с ръчни инструменти и уреди при складови и транспортни операции;
 • Ръчно или полумеханизирано подреждане, стифиране, палетизиране на суровини ,материали, полуфабрикати и готова продукция.
 • Работа с уреди, инструменти и съоръжения за полумеханизирана обработка на суровини, материали и полуфабрикати;
 • Оценка на качеството на  извършваните операции;
 • Установяване на отклонения от качеството и коригиращи действия.
 • Работа с уреди, инструменти и технически средства за дозиране, разфасоване и опаковане;
 • Оценка на качеството на извършените операции;
 • Установяване на отклоненията от качеството и коригиращи действия.
 • Извършване на ръчни операции в производствен участък за подготовка на опаковки;
 • Организация на трудовите дейности на работното място.
 • Безопасно и екологично извършване на работни операции, свързани с обработката на вторични суровини и отпадъчни материали – събиране, сортиране, опаковане, транспортиране и съхранение;
 • Работа с инструменти, уреди и съоръжения за обработка на вторични суровини и отпадъчни материали;
 • Правилно сортиране, събиране, опаковане, транспортиране, съхранение, преработка.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2..Хигиена на храните и хранително законодателство8
 Общ брой на учебните часове за раздел А216
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Суровини и материали в ХВП16
2Технологично обзавеждане на специалността16
3Технология на специалността16
 Общ брой на учебните часове за раздел А348
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Учебна практика- Хранително-вкусова промишленост80
 Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Автоматизация на производството60
1.1Автоматизация на производството теория30
1.2Автоматизация на производството практика30
2.Техническа механика60
2.1Техническа механика теория30
2.2Техническа механика практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top