Начало » 5410302 Производство на сладкарски изделия

5410302 Производство на сладкарски изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХлебар – сладкар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на сладкарски изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ240
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА424
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410302 – “Производство на сладкарски изделия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да извършва подбор на суровините и материалите за замесване на тестата;
 • Да подготвя суровините и материалите за замесване на теста, за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
 • Изискванията за охрана и безопасност на труда при обслужване на хладилната техника и други съоръжения;
 • Изискванията за противопожарна безопасност;
 • Системата и органите на санитарно-хигиенен контрол.

ДА МОЖЕ:

 • Да подготвя суровините и материалите  за производство на полуфабрикати и за формиране на сладкарски изделия;
 • Да приготвя полуфабрикати за сладкарски изделия сиропи, кремове, теста. Желета, глазури и гарнировки;
 • Да приготвя ръчно сладкарски изделия – пасти, торти, рула, тригуни, баклави и др.;
 • Да приготвя ръчно и машинно сухи сладкарски изделия , дребни сладки, кексове, еклери и бишкоти;
 • Да моделира и изработва орнаменти, цветя, животни от марципан и драган тесто;
 • Да оформя художествено готовите сладкарски изделия чрез гарниране с шприц и корнет, с кремове и глазури;
 • Да обслужва машините и съоръженията;
 • Да спазва качествените показатели на полуфабрикатите и готовите изделия;
 • Да опакова и съхранява в подходящите условия готовите изделия;
 • Да спазва хигиенните изисквания и техниката на безопасност.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ (модули)ОБЩОТЕОРИЯПРАКТИКА
АЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
А.1.Обща професионална подготовка1444896
А.1.1.Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда1616
А.1.2.Трудово-правни и икономически знания1688
А.1.3.Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество1688
А.1.4.Информационна техника и технологии: използване на приложни програмни продукти и Интернет ресурси481632
А.1.5.Чуждоезикова и професионнална терминология4848
А.2Отраслова задължителна професионална подготовка1127240
А.2.1.Въведение в туристическата индустрия1616
А.2.2.Правно – нормативна уредба2424
А.2.3.Счетоводство и отчетност в производството481632
А.2.4.Хигиена на храненето и хранително законодателство24168
А.3.Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка288120168
А.3.1.Технологично оборудване на цеховете за сладкарски изделия24816
А.3.2.Материалознание на хранителните продукти321616
А.3.3.Технология на производството на сладкарски изделия23296136
Б.Избираема професионална подготовка – производствена практика120120

Всичко:664240424
Scroll to Top