Начало » 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХлебар – сладкар 
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на хляб и хлебни изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ288
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА376
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410301 – “Производство на хляб и хлебни изделия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • знае и прилага основни правила за безопасна работа с оборудването на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява околната среда;
 • осъществява добра комуникация по време на изпълнение на трудовата си дейност, умее да работи в екип, формулира проблеми, прави отчет за извършената работа;
 • да познава пазарните отношения, процеси и явления, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях;познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира договорните  между работодател и работник;
 • участва при  разпределение на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, изпълнява отговорно възложените му задачи;
 • разбира собствената си роля  в производството и съзнава  необходимостта от повишаване на квалификацията си;знае общите правила за работа с компютър  и умее да ползва програмни продукти, ползва съвременните информационни технологии при изпълнение на професионалните си задължения;
 • използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език;
 • знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните норми за работа при производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
 • познава организацията на предприятието и задълженията на работещите в него;
 • познава основните суровини и материали в хлебопроизводството и сладкарството, технологичното им предназначение, знае и спазва условията за транспорт и съхранение на суровини и готова продукция;
 • познава основните технологични процеси в хлебопроизводството и сладкарството и технологичното обзавеждане, чрез които се осъществяват;
 • работи с технологична документация – стандарти, нормали, инструкции, рецептури, схеми;

ДА МОЖЕ:

 • приема , окачествява, съхранява и подготвя основни спомагателни суровини, материали и полуфабрикати за производство на хляб и хлебни изделия;
 • разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
 • разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производството на хляб и хлебни изделия;
 • знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, съоръжения, инсталации и уреди; сглобява и демонтира основни части при почистването на технологичното оборудване;
 • опакова, съхранява  и експедира готова продукция;
 • познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производството на хляб и хлебни изделия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИБРОЙ ЧАСОВЕ  ОБЩО
ТЕОРИЯПРАКТИКА
 А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА268392664
 А.1.Обща професионална подготовка801696
1Здравословни и безопасни условия на труд1616
2Трудово правно законодателство1616
3Комуникации в трудовата дейност2424
4Икономика1616
5Компютърно обучение81624
 А.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА6448112
1.Чужд език по професията161632
2.Техническо чертане81624
3Машинознание81624
4Автоматизация на производството1616
5Хигиена на храните и хранително законодателство1616
 А.3.СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА128312440
1.Машини и съоръжения в предприятията за произдовството на хляб, хлебни и сладкарски изделия82432
2.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост81624
3.Микробиология1616
4Суровини и материали за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия161632
5Технология на хляба и хлебните изделия72120192
6Приложна декорация81624
7Производствена практика120120
 Б.ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА1616
1.Мотивация, предприемачество и комуникативни умения1616
 Всичко А+Б:288376664
Scroll to Top