Начало » 5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в хранително-вкусовата  промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410201 – “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Зърнени суровини, видове и свойства
 • Показатели за анализ на състоянието на зърнената маса
 • Технологични процеси на обработка
 • Стандарти за различни типове брашна
 • Млевни диаграми
 • Технологични процеси
 • Устройство и действие на машините
 • Изискванията при опаковане
 • Условията на съхранение
 • Устройството на машините
 • Видовете суровини фуражи
 • Технологичните параметри на суровините
 • Технологичните процеси
 • Устройството на технологичното оборудване
 • Технологичните изисквания
 • Същността на технологичните процеси
 • Устройство и действие на технологичното оборудване
 • Лична хигиена
 • Изисквания за хигиена на работното място
 • Видове дезинфекционни средства и използването им
 • Безопасна работа с машини и съоръжения

ДА МОЖЕ:

 • Регулиране параметрите на процесите
 • Избиране режими за обработка
 • Работа с технологичното оборудване
 • Обслужване на машините
 • Регулиране на технологичните процеси
 • Обслужване на машини и съоръжения
 • Регулиране на технологичните параметри
 • Обслужване на машини и съоръжения
 • Регулиране на технологичните режими
 • Обслужване на машини и инсталации
 • Спазване на лична хигиена
 • Почистване, дезинфекция и дератизация на оборудване и производствени помещения
 • Правилно и безопасно обслужване на технологичното оборудване
 • Спазване изискванията на нормативните документи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане8
4Машинознание8
5Електротехника и електроника8
6Хигиена на храните и хранително законодателство8
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на технологията на хранителните продукти16
2.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост16
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Зърнени храни и съхранението им16
5Технология на специалността40
6Технологично обзавеждане на специалността40
7Микробиология16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията40
2Специалността –200
3Производствена практика112
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.1Техническа механика теория30
1.2Техническа механика практика30
2Химия на храните60
2.1Химия на храните теория30
2.2Химия на храните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top