Начало » 5410109 Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла

5410109 Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410109
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410109 – “Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и други
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и други
 • Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
 • Познава различните видове работни екипи и начините за координация
 • Познава етичните норми на бизнес комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава начините на поведение при възникване на конфликти
 • Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
 • Познава начините за водене на делова комуникация
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надежността й
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Знае за съществуването на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
 • Познава работната документация/програми за добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП), НАССР (система за „Анализ на риска и критични контролни точки“), дневници за контрол, чек-листове и др.
 • Познава същността на миенето и дезинфекцията
 • Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
 • Познава разработена и внедрена процедура при измиване на съоръженията
 • Познава видовете миещи разтвори
 • Описва изискванията за безопасна работа с технологичното борудване
 • Дефинира начини и средства за защита и обезопасяване (технически средства за обезопасяване на оборудването, лични и колективни предпазни средства)
 • Обяснява правилата за действие в аварийни ситуации
 • Знае факторите на работната среда и начините за предпазване от вредното им въздействие
 • Дефинира екологичните норми, изисквания и стандарти
 • Описва видовете вторични продукти при производството
 • Знае технологии за оползотворяване на вторичните продукти
 • Описва системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР
 • Знае изискванията, критериите и процедурите за осигуряване на здравна и хигиенна безопасност
 • Познава работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Описва нормативни документи, стандарти и технологична документация за приемане, окачествяване и съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
 • Идентифицира работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Обяснава методи и процедури при окачествяване
 • Знае параметрите и режимите за съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
 • Изброява методи за технологичен, технохимичен и микробиологичен контрол
 • Знае допустимите стойности на измерваните показатели
 • Обяснява измервателните и лабораторните прибори и инструкциите за работа с тях
 • Описва структурата на стопанските организации
 • Познава планирането и отчетността на материални и трудови ресурси
 • Изброява видовете суровини, материали и полуфабрикати за произвежданите асортименти и необходимите количества
 • Дефинира оптималните параметри на технологичните процеси
 • Знае рисковете от допускане на отклонения и възможните последствия
 • Описва елементите и функциите на промишления дизайн
 • Знае изискванията към дизайна на опаковките
 • Познава новата технология и технологичните показатели
 • Описва устройството и принципа на действие на новото оборудване
 • Познава технологичната документация
 • Обяснява устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
 • Дефинира възможните повреди на технологичното оборудване
 • Знае изискванията за провеждане на текущ и периодичен ремонт на технологичното обзавеждане
 • Изброява основните принципи на проектиране на технологични обекти
 • Изброява основните суровини за производство на зърнени храни, брашно и фуражи
 • Описва устройствата и принципа на действие на приемните съоръжения и видовете складове
 • Дефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата (методите) за приемане, окачествяване и съхранение на зърнена маса и меки суровини
 • Знае влиянието на микроорганизмите при съхранение на зърнената маса
 • Описва химичните и физико-химичните показатели за окачествяване на зърнените суровини
 • Познава оптималните режими на съхранение
 • Изброява основните правила за безопасната работа при приемане, окачествяване и съхранение на зърнената маса
 • Запознат е с основните принципи на системата НАССР
 • Обяснява начина за вземане на проби
 • Познава методите на сушене в зависимост от зърнената суровина
 • Знае режимите на сушене
 • Познава оптималните параметри за съхранение чрез Y-d диаграма
 • Обяснява устройството и принципа на действие на сушилни съоръжения
 • Описва хигиенните изисквания към зърнената култура като обект на сушене
 • Описва инструктициите по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Обяснява начините за вземане на проба
 • Познава методите на почистване на зърнената маса и меките компоненти в зърночистачното отделение според състава на видовете примеси
 • Обяснява технологичната схема за почистване на зърнени и меки суровини
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни уреди
 • Описва устройството и принципа на действие на сепариращите машини (въздушно-ситов сепаратор, цилиндричен триор, аспирационна колона и магнитен сепаратор, камъкоотделител)
 • Знае правилата за експоатация и безопасно обслужване на съоръженията (сепаратори, дисков триор, концентратор и др.)
 • Знае добрите производствени практики и добрите хигиенни практики
 • Знае начина на вземане на проба
 • Обяснява същността на сухата, мократа и хидротермичната обработка на повърхността на зърното
 • Изброява основните методи и параметри на кондициониране
 • Изрежда видовете хидротермична обработка на зърното
 • Познава устройството и принципа на действие на машините за повърхностна обработка (шелмашини и четкомашини, комбинирана миячна машина, машина за мокро шелване)
 • Назовава устройството и принципа на действие на апарата за навлажняване
 • Знае инструкциите и правилата за безопасно обслужване на технологичното оборудване
 • Изрежда технологичните показатели на процесите
 • Познава технологичната документация
 • Знае начина на вземане на проба
 • Назовава стандартните качествени показатели на зърнената маса преди подготовката за смилане
 • Знае технологичната схема на подготовка на зърнената маса за смилане
 • Описва устройството и принципа на действие на аспирационната система на зърночистачното отделение и спомагателното оборудване
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Знае методи и средства за контрол
 • Назовава правилата за експлоатация
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, пожарна и аварийна безопасност
 • Идентифицира същността на процеса раздробяване
 • Познава устройството и принципа на действие на мелничен валц и съвременни конструкции за раздробяване
 • Описва устройството и принципа на действие на чукови дробилки и съвременни конструкции за раздробяване на зърнени и меки компоненти
 • Знае технологичните показатели
 • Описва начини на вземане на проби
 • Описва правилата за безопасна работа с мелничен валц
 • Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Познава нормативните изисквания и правилата за вземане на средна проба от различни маслодайни суровини
 • Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на маслодайните семена
 • Описва методите за анализ на маслодайните суровини
 • Назовава основните правила за безопасна работа при приемане на маслодайните семена
 • Запознат е с основните принципи на системата НАССР
 • Описва основните суровини за получаване на етерични масла и начина на отлагането им в растенията
 • Дефинира изискванията при приема на етеричномаслените суровини и правилата за вземане на средна проба
 • Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на етеричномаслени суровини
 • Знае основните правила за безопасна работа при приемане на етеричномаслени суровини
 • Дефинира режимите за съхранение на маслодайни семена
 • Описва факторите, които влияят при съхранение на семената
 • Изброява видовете складове
 • Познава устройството и принципа на действие на транспортните съоръжения и машините за почистване на семената (сепараторите)
 • Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване
 • Запознат е с основните принципи на системата НАССР
 • Идентифицира същността на технологичните процеси при получаване на растителни масла чрез пресуване
 • Обяснява принципа на действие и устройството на технологичното оборудване
 • Описва начина за вземане на проби
 • Описва инструкциите за работа с измервателни прибори
 • Дефинира условията за нормална работа при обслужване на технологичното оборудване и възможните аварийни показатели
 • Изброява възможните аварийни ситуации
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Дефинира същността на процеса екстракция и факторите, които влияят върху степента и скоростта на екстрахиране
 • Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията в екстракционен цех
 • Описва технологията за производство на растителни масла чрез екстракция
 • Описва начина за вземане на проби
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Идентифицира същността и методите за рафиниране на маслата
 • Дефинира технологичните схеми за рафиниране
 • Познава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
 • Описва технологията за рафиниране на маслата
 • Запознат е с техническата и технологичната документация
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Познава начина за вземане на проби
 • Запознат е със системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Описва начина за вземане на проби
 • Дефинира методите за дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина
 • Дефинира технологичната схема за получаване на етерични масла чрез дестилация
 • Дефинира устройството и принципа на действие на дестилационните апарати и спомагателното оборудване
 • Идентифицира същността на технологичните процеси при получаване на етерични масла чрез дестилация и режима на провеждането им
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателните и лабораторните прибори
 • Назовава добрите производствени практики и добрите хигиенни практики
 • Описва начина за вземане на проби
 • Дефинира технологичната схема за получаване на етерични масла чрез екстракция
 • Описва основните технологични операции при производство на етерични масла чрез екстракция
 • Познава устройството и принципа на действие на екстракционните апарати и спомагателното оборудване
 • Изброява продуктите от отделните етапи при екстрахиране на етеричномаслените суровини
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Описва начина за оползотворяване на отпадъците от производството и за опазване на околната среда
 • Изброява видовете синтетични ароматични вещества
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Описва суровините за производство на маргарин и техните свойства
 • Познава подготовката на суровините и последователността при смесването им
 • Дефинира начина за вземане на проби
 • Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за производство на маргарин
 • Описва технологията за производство и съхранение на маргарин
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Запознат е с технологичната документация
 • Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критичните точки
 • Описва суровините за производство на майонеза и подготовката им
 • Изброява последователността на смесване на суровините
 • Описва начина на вземане на проби при различни етапи на технологичния процес
 • Познава устройството и принципа на действие на апаратите, машините и съоръженията за производство на майонеза
 • Дефинира технологията за производство и съхранение на майонеза
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Назовава добрите производствени практики и добрите хигиенни практики
 • Описва начина за вземане на проби
 • Дефинира технологията за разлагане на мазнините на глицерин и мастни киселини
 • Дефинира начина за вземане на проби
 • Описва технологията за производство и съхранение на домакински и тоалетни сапуни
 • Описва добавките към сапуна и рецептурата
 • Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за получаване на сапунена маса и обработката до домакински и тоалетен сапун
 • Знае изискванията на ДХП, ДПП и ЗБУТ
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Описва суровините за производство на синтетични миещи и перилни средства и техните свойства
 • Знае рецептурите на различните синтетични миещи и перилни средства
 • Описва начина на вземане на проби
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Дефинира технологията за производство на синтетични миещи и перилни средства (прахообразни, течни, пастообразни)
 • Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
 • Познава устройството и принципа на действие на апаратите, машините и съоръженията
 • Запознат е с технологичната документация

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие
 • Осъществява устна комуникация с екипа и персонала
 • Осъществява писмена делова кореспонденция
 • Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникация
 • Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес комуникация
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
 • Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
 • Изпълнява изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
 • Попълва работна документация
 • Почиства и дезинфекцира работното място и работните помещения в съответствие с изискванията
 • Прилага разработената и внедрена процедура при измиване и видовете миещи разтвори
 • Попълва технологична документация
 • Контролира изправността и използването на технически средства за обезопасяване на оборудването
 • Контролира използването на лични предпазни средства от членовете на екипа
 • Организира изправността и безопасността на работните места
 • Контролира спазването на екологичните норми, изисквания и стандарти
 • Организира събиране, съхранение и оползотворяване на вторични продукти
 • Изпълнява и контролира изпълнението на системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР и др.
 • Контролира изпълнението на изисквания, критерии и процедури за осигуряване на здравната и хигиенната безопасност на производството
 • Попълва и контролира попълването на работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Измерва и оценява качествени показатели с уреди и средства за оценяване
 • Попълва контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори и със специфично лабораторно оборудване
 • Разчита резултати от проби и взема решения
 • Въвежда данни от лабораторен анализ в регистъра на вътрешнофирмената компютърна система за управление
 • Спазва изискванията на нормативните документи
 • Планира работния процес
 • Определя складовите наличности и необходимостта от суровини и материали
 • Съставя график на работните задачи
 • Контролира спазването на технологичните параметри и показатели при производствения процес
 • Организира отстраняване на допуснати отклонения
 • Води отчетност на материални и трудови ресурси
 • Прилага елементите и функциите на промишления дизайн
 • Организира и контролира спазването на изискванията за дизайн на опаковките
 • Спазва инструкциите за тестове на новата технология
 • Работи с новото технологично оборудване
 • Инспектира и контролира изпълнението на ДХП и ДПП
 • Проверява режима на работа на технологичното оборудване
 • Установява и документира повреди в технологичното оборудване
 • Реагира при възникване на аварийна ситуация
 • Осъществява комуникация с отдела за поддръжка и ремонт на технологичното оборудване
 • Разчита технологични, функционални и диспозиционни схеми
 • Участва в технологично проектиране
 • Взема средна проба
 • Работи с приемните съоръжения
 • Измерва показателите с уреди за окачествяване
 • Осъществява транспортиране и съхранение в складови помещения и силози
 • Подбира режимите при съхранение на зърнената маса
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Попълва дневник за входящ контрол
 • Взема проби
 • Избира вида на сушене в зависимост от зърнената суровина
 • Работи с Y-d диаграма
 • Обслужва технологичното оборудване
 • Спазва изискванията за противопожарна охрана, хигиенните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Взема проба
 • Избира вида на почистване в зависимост от състава на видовете примеси
 • Работи със специфично оборудване
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с измервателните прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
 • Взема проби
 • Работи с машините за суха, мокра и хидротермична обработка на повърхността на зърното
 • Работи безопасно с оборудването
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията за противопожарна охрана, хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Взема проба за анализ
 • Работи с технологичното оборудване
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Контролира технологичните показатели
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с валц машина
 • Работи с чукова дробилка и оборудване за меки компоненти
 • Спазва технологичните изисквания
 • Взема проби
 • Спазва правилата за безопасна работа
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Взема средна проба
 • Попълва дневник за входящ контрол
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол
 • Прилага правилата за безопасна работа при приемане и лабораторен анализ на маслодайни семена
 • Взема средна проба от етеричномаслени суровини
 • Попълва дневник за входящ контрол
 • Прилага правилата за безопасна работа при приемане на етеричномаслени суровини
 • Проверява изправността на транспортните съоръжения и машините за почистване
 • Работи с машините за почистване на семената
 • Следи показанията на термометрите за дистанционно измерване на температурата в различни точки на съхраняваните семена
 • Разпознава признаците на самозагряване и предприема
 • необходимите мерки за отстраняването му
 • Попълва входящ дневник
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки
 • Работи с технологичното оборудване
 • Извършва технологичните операции при производството на растителни масла чрез пресуване
 • Взема проби от различни етапи на технологичния процес
 • Работи с измервателни прибори
 • Разпознава признаците на аварийната ситуация
 • Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна ситуация
 • Разчита технологични схеми
 • Попълва работна/технологична документация
 • Прилага правилата за ЗБУТ
 • Разчита технологични схеми
 • Обслужва апаратите, машините и съоръженията в екстракционен цех
 • Извършва технологичните операции при производство на растителни масла чрез екстракция
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Взема проби при различните етапи на технологичния процес
 • Разчита резултатите от пробите
 • Попълва работна/технологична документация
 • Инспектира и контролира изпълнението на изискванията за противопожарна охрана и за ЗБУТ
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с апаратите, машините и съоръженията в цех за рафиниране
 • Извършва технологичните операции при рафиниране на маслата
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Взема проби от различни етапи на технологичния процес
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки
 • Взема проби
 • Избира вида на дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина
 • Разчита технологични схеми
 • Обслужва технологичното оборудване
 • Извършва технологичните операции при получаване на етерични масла чрез дестилация, като спазва технологичния режим
 • Работи с измервателните и лабораторните прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
 • Взема проби
 • Разчита технологични схеми
 • Обслужва технологичното оборудване
 • Извършва технологичните операции при производството на етерични масла чрез екстракция
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Оползотворява отпадъците от производството
 • Изработва синтетични ароматични вещества
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Подготвя суровините за производство на маргарин
 • Разчита и изпълнява рецептура, добавяйки суровините в определена последователност
 • Взема проби
 • Разчита технологични схеми
 • Извършва технологичните операции при производството на маргарин
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки
 • Подготвя суровините за производство на майонеза
 • Изпълнява рецептурата, като изработва майонезена паста и прибавя останалите суровини в определена последователност
 • Взема проби
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с технологичното оборудване
 • Извършва технологичните операции при производство на майонеза
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
 • Попълва работна/технологична документация
 • Познава устройството и принципа на действие на автоклавите, апаратите и съоръженията
 • Дефинира основните изисквания за провеждане на технологичния процес и причините за нарушения на технологичния режим
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Взема проби
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с технологичното оборудване
 • Извършва технологичните операции при разлагане на мазнини
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Взема проби
 • Разчита технологични схеми
 • Извършва технологичните операции при получаване на сапунена маса и обработката й до домакински и тоалетен сапун
 • Дозира добавките към сапуна съобразно рецептурата
 • Работи с технологичното оборудване
 • Работи с измервателните и лабораторните прибори
 • Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
 • Подготвя суровините за производство на синтетични миещи и перилни средства
 • Изпълнява рецептури, добавя суровините в определена последователност
 • Взема проби
 • Разчита технологични схеми
 • Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
 • Извършва технологичните процеси при производството на синтетични миещи и перилни средства
 • Работи с технологичното оборудване
 • Работи с измервателните и лабораторните прибори
 • Попълва технологичен дневник

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане16
4Машинознание16
5Електротехника и електроника16
6Автоматизация на производството16
7Хигиена на храните и хранително законодателство16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на технологията на хранителните продукти16
2Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Стокознание с химия на мазнините32
5Технология на специалността96
6Технологично обзавеждане на специалността64
7Микробиология24
8Технологичен контрол на производството16
9Технологично проектиране16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията64
2.Специалността –200
3Организация и контрол на производството80
4Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.1Техническа механика теория30
1.2Техническа механика практика30
2Химия на храните60
2.1Химия на храните теория30
2.2Химия на храните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top