Начало » 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410102 – “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и други
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и други
 • Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
 • Познава различните видове работни екипи и начините за координация
 • Познава етичните норми на бизнес комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава начините на поведение при възникване на конфликти
 • Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
 • Познава начините за водене на делова комуникация
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надежността й
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Знае за съществуването на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
 • Познава работната документация/програми за добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП), НАССР (система за „Анализ на риска и критични контролни точки“), дневници за контрол, чек-листове и др.
 • Познава същността на миенето и дезинфекцията
 • Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
 • Познава разработена и внедрена процедура при измиване на съоръженията
 • Познава видовете миещи разтвори
 • Описва изискванията за безопасна работа с технологичното борудване
 • Дефинира начини и средства за защита и обезопасяване (технически средства за обезопасяване на оборудването, лични и колективни предпазни средства)
 • Обяснява правилата за действие в аварийни ситуации
 • Знае факторите на работната среда и начините за предпазване от вредното им въздействие
 • Дефинира екологичните норми, изисквания и стандарти
 • Описва видовете вторични продукти при производството
 • Знае технологии за оползотворяване на вторичните продукти
 • Описва системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР
 • Знае изискванията, критериите и процедурите за осигуряване на здравна и хигиенна безопасност
 • Познава работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Описва нормативни документи, стандарти и технологична документация за приемане, окачествяване и съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
 • Идентифицира работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Обяснава методи и процедури при окачествяване
 • Знае параметрите и режимите за съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
 • Изброява методи за технологичен, технохимичен и микробиологичен контрол
 • Знае допустимите стойности на измерваните показатели
 • Обяснява измервателните и лабораторните прибори и инструкциите за работа с тях
 • Описва структурата на стопанските организации
 • Познава планирането и отчетността на материални и трудови ресурси
 • Изброява видовете суровини, материали и полуфабрикати за произвежданите асортименти и необходимите количества
 • Дефинира оптималните параметри на технологичните процеси
 • Знае рисковете от допускане на отклонения и възможните последствия
 • Описва елементите и функциите на промишления дизайн
 • Знае изискванията към дизайна на опаковките
 • Познава новата технология и технологичните показатели
 • Описва устройството и принципа на действие на новото оборудване
 • Познава технологичната документация
 • Обяснява устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
 • Дефинира възможните повреди на технологичното оборудване
 • Знае изискванията за провеждане на текущ и периодичен ремонт на технологичното обзавеждане
 • Изброява основните принципи на проектиране на технологични обекти
 • Познава суровините, материалите и полуфабрикатите за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Назовава органолептичните показатели
 • Дефинира физико-химичните показатели, методи за тяхното определяне и допустимите им стойности
 • Идентифицира оптималните условия за съхранение
 • Познава устройството и принципа на действие на оборудването
 • Описва правилата за експлоатация на технологичното оборудване
 • Назовава органолептични показатели за готова продукция
 • Идентифицира физико-химичните показатели, методи за тяхното определяне и допустимите им стойности
 • Знае изискванията за опаковане и етикетиране
 • Описва оптималните условия за съхранение
 • Описва основните характеристики на суровините
 • Назовава начините за замесване
 • Идентифицира същността на съзряването
 • Идентифицира устройството и принципа на действие на технологичното обзавеждане за замесване на теста
 • Назовава начините за делене на тесто
 • Описва начините за окръгляне
 • Дефинира условията за протичане на междинна ферментация на тесто
 • Познава видовете и начините за формиране на теста
 • Идентифицира параметрите и процесите при протичане на окончателна ферментация
 • Изброява видовете термична обработка, основните им параметри и протичащите процеси
 • Назовава основните видове хляб
 • Идентифицира особеностите на специалните и диетичните видове хляб
 • Познава хлебните изделия без мая
 • Познава хлебните изделия с мая
 • Идентифицира суровините и основните им характеристики
 • Назовава начините за замесване на сладкарски теста
 • Знае сиропите
 • Изброява видовете кремове
 • Описва инстантните смеси
 • Познава глазурите
 • Изброява полуфабрикатите за художествена украса
 • Идентифицира устройството и принципа на действие на технологичното обзавеждане за изработване на сладкарски полуфабрикати
 • Изброява видовете сухи сладкарски изделия
 • Описва последователността на технологичните операции
 • Изброява видовете сочни сладкарски изделия
 • Описва основните технологични операции и  последователността им

ДА МОЖЕ:

 • Осъществява устна комуникация с екипа и персонала
 • Осъществява писмена делова кореспонденция
 • Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникация
 • Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес комуникация
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
 • Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
 • Изпълнява изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
 • Попълва работна документация
 • Почиства и дезинфекцира работното място и работните помещения в съответствие с изискванията
 • Прилага разработената и внедрена процедура при измиване и видовете миещи разтвори
 • Попълва технологична документация
 • Контролира изправността и използването на технически средства за обезопасяване на оборудването
 • Контролира използването на лични предпазни средства от членовете на екипа
 • Организира изправността и безопасността на работните места
 • Контролира спазването на екологичните норми, изисквания и стандарти
 • Организира събиране, съхранение и оползотворяване на вторични продукти
 • Изпълнява и контролира изпълнението на системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР и др.
 • Контролира изпълнението на изисквания, критерии и процедури за осигуряване на здравната и хигиенната безопасност на производството
 • Попълва и контролира попълването на работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Измерва и оценява качествени показатели с уреди и средства за оценяване
 • Попълва контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори и със специфично лабораторно оборудване
 • Разчита резултати от проби и взема решения
 • Въвежда данни от лабораторен анализ в регистъра на вътрешнофирмената компютърна система за управление
 • Спазва изискванията на нормативните документи
 • Планира работния процес
 • Определя складовите наличности и необходимостта от суровини и материали
 • Съставя график на работните задачи
 • Контролира спазването на технологичните параметри и показатели при производствения процес
 • Организира отстраняване на допуснати отклонения
 • Води отчетност на материални и трудови ресурси
 • Прилага елементите и функциите на промишления дизайн
 • Организира и контролира спазването на изискванията за дизайн на опаковките
 • Спазва инструкциите за тестове на новата технология
 • Работи с новото технологично оборудване
 • Инспектира и контролира изпълнението на ДХП и ДПП
 • Проверява режима на работа на технологичното оборудване
 • Установява и документира повреди в технологичното оборудване
 • Реагира при възникване на аварийна ситуация
 • Осъществява комуникация с отдела за поддръжка и ремонт на технологичното оборудване
 • Разчита технологични, функционални и диспозиционни схеми
 • Участва в технологично проектиране
 • Окачествява според органолептичните показатели
 • Сравнява физико-химичните показатели с допустимите им стойности
 • Осигурява съхранение на суровините, материалите и полуфабрикатите
 • Спазва инструкциите за работа с технологичното оборудване
 • Работи безопасно с технологичното оборудване
 • Окачествява готовата продукция по органолептични показатели
 • Сравнява физико-химични показатели с допустимите стойности
 • Опакова и етикетира готова продукция
 • Съхранява готова продукция
 • Подбира суровини по рецептура
 • Дозира и подготвя суровини по рецептура
 • Замесва тесто по избран начин
 • Поддържа подходящи условия за съзряване на тесто и установява готовността му
 • Работи с технологичното обзавеждане
 • Дели тесто
 • Окръгля тесто
 • Осигурява условия за междинна ферментация на тестото
 • Формира теста
 • Поддържа и регулира параметрите на съоръженията за окончателна ферментация
 • Подготвя тестата
 • Поддържа и регулира параметрите за протичане на термична обработка
 • Изработва основни видове хляб
 • Изработва специални и диетични видове хляб
 • Изработва хлебни изделия без мая
 • Изработва хлебни изделия с мая
 • Дозира и подготвя суровини по рецептура
 • Замесва, формира и обработва термично сладкарско тесто
 • Сварява сиропи
 • Изработва кремове
 • Изработва полуфабрикати от инстантни смеси
 • Изработва глазури
 • Моделира полуфабрикати за художествена украса
 • Работи с технологичното обзавеждане
 • Съставя сухи сладкарски основи
 • Оформя естетически сухите сладкарски изделия
 • Съставя сочни сладкарски основи
 • Оформя художествено сочни сладкарски изделия

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане16
4Машинознание16
5Електротехника и електроника16
6Автоматизация на производството16
7Хигиена на храните и хранително законодателство16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на технологията на хранителните продукти16
2Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия24
5Технология на специалността72
6Технологично обзавеждане64
7Приложна декорация16
8Микробиология24
9Микробиология на специалността16
10Технологичен контрол на производството16
11Технологично проектиране16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията64
2Специалността –200
3Организация и контрол на производството80
4Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.1Техническа механика теория30
1.2Техническа механика практика30
2Химия на храните60
2.1Химия на храните теория30
2.2Химия на храните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top