Начало » 5410101 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

5410101 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410101 – “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и други
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и други
 • Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
 • Познава различните видове работни екипи и начините за координация
 • Познава етичните норми на бизнес комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава начините на поведение при възникване на конфликти
 • Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
 • Познава начините за водене на делова комуникация
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надежността й
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Знае за съществуването на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава изискванията на системите и програмите за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
 • Познава работната документация/програми за добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП), НАССР (система за „Анализ на риска и критични контролни точки“), дневници за контрол, чек-листове и др.
 • Познава същността на миенето и дезинфекцията
 • Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
 • Познава разработена и внедрена процедура при измиване на съоръженията
 • Познава видовете миещи разтвори
 • Описва изискванията за безопасна работа с технологичното борудване
 • Дефинира начини и средства за защита и обезопасяване (технически средства за обезопасяване на оборудването, лични и колективни предпазни средства)
 • Обяснява правилата за действие в аварийни ситуации
 • Знае факторите на работната среда и начините за предпазване от вредното им въздействие
 • Дефинира екологичните норми, изисквания и стандарти
 • Описва видовете вторични продукти при производството
 • Знае технологии за оползотворяване на вторичните продукти
 • Описва системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР
 • Знае изискванията, критериите и процедурите за осигуряване на здравна и хигиенна безопасност
 • Познава работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Описва нормативни документи, стандарти и технологична документация за приемане, окачествяване и съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
 • Идентифицира работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Обяснава методи и процедури при окачествяване
 • Знае параметрите и режимите за съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
 • Изброява методи за технологичен, технохимичен и микробиологичен контрол
 • Знае допустимите стойности на измерваните показатели
 • Обяснява измервателните и лабораторните прибори и инструкциите за работа с тях
 • Описва структурата на стопанските организации
 • Познава планирането и отчетността на материални и трудови ресурси
 • Изброява видовете суровини, материали и полуфабрикати за произвежданите асортименти и необходимите количества
 • Дефинира оптималните параметри на технологичните процеси
 • Знае рисковете от допускане на отклонения и възможните последствия
 • Описва елементите и функциите на промишления дизайн
 • Знае изискванията към дизайна на опаковките
 • Познава новата технология и технологичните показатели
 • Описва устройството и принципа на действие на новото оборудване
 • Познава технологичната документация
 • Обяснява устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
 • Дефинира възможните повреди на технологичното оборудване
 • Знае изискванията за провеждане на текущ и периодичен ремонт на технологичното обзавеждане
 • Изброява основните принципи на проектиране на технологични обекти
 • Изброява основните суровини за производство на зърнени храни, брашно и фуражи
 • Описва устройствата и принципа на действие на приемните съоръжения и видовете складове
 • Дефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата (методите) за приемане, окачествяване и съхранение на зърнена маса и меки суровини
 • Знае влиянието на микроорганизмите при съхранение на зърнената маса
 • Описва химичните и физико-химичните показатели за окачествяване на зърнените суровини
 • Познава оптималните режими на съхранение
 • Изброява основните правила за безопасната работа при приемане, окачествяване и съхранение на зърнената маса
 • Запознат е с основните принципи на системата НАССР
 • Обяснява начина за вземане на проби
 • Познава методите на сушене в зависимост от зърнената суровина
 • Знае режимите на сушене
 • Познава оптималните параметри за съхранение чрез Y-d диаграма
 • Обяснява устройството и принципа на действие на сушилни съоръжения
 • Описва хигиенните изисквания към зърнената култура като обект на сушене
 • Описва инструктициите по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Обяснява начините за вземане на проба
 • Познава методите на почистване на зърнената маса и меките компоненти в зърночистачното отделение според състава на видовете примеси
 • Обяснява технологичната схема за почистване на зърнени и меки суровини
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни уреди
 • Описва устройството и принципа на действие на сепариращите машини (въздушно-ситов сепаратор, цилиндричен триор, аспирационна колона и магнитен сепаратор, камъкоотделител)
 • Знае правилата за експоатация и безопасно обслужване на съоръженията (сепаратори, дисков триор, концентратор и др.)
 • Знае добрите производствени практики и добрите хигиенни практики
 • Знае начина на вземане на проба
 • Обяснява същността на сухата, мократа и хидротермичната обработка на повърхността на зърното
 • Изброява основните методи и параметри на кондициониране
 • Изрежда видовете хидротермична обработка на зърното
 • Познава устройството и принципа на действие на машините за повърхностна обработка (шелмашини и четкомашини, комбинирана миячна машина, машина за мокро шелване)
 • Назовава устройството и принципа на действие на апарата за навлажняване
 • Знае инструкциите и правилата за безопасно обслужване на технологичното оборудване
 • Изрежда технологичните показатели на процесите
 • Познава технологичната документация
 • Знае начина на вземане на проба
 • Назовава стандартните качествени показатели на зърнената маса преди подготовката за смилане
 • Знае технологичната схема на подготовка на зърнената маса за смилане
 • Описва устройството и принципа на действие на аспирационната система на зърночистачното отделение и спомагателното оборудване
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Знае методи и средства за контрол
 • Назовава правилата за експлоатация
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, пожарна и аварийна безопасност
 • Идентифицира същността на процеса раздробяване
 • Познава устройството и принципа на действие на мелничен валц и съвременни конструкции за раздробяване
 • Описва устройството и принципа на действие на чукови дробилки и съвременни конструкции за раздробяване на зърнени и меки компоненти
 • Знае технологичните показатели
 • Описва начини на вземане на проби
 • Описва правилата за безопасна работа с мелничен валц
 • Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Идентифицира същността и методите на пресяване, смесване и добавяне на течни компоненти
 • Описва технологичните схеми за пресяване и смесване
 • Познава технологичната инсталация за мелансиране
 • Описва устройството и принципа на действие на машините за пресяване, смесване и добавяне на течни компоненти
 • Идентифицира правилата за безопасна експлоатация на машините за пресяване, смесване и течни компоненти
 • Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Идентифицира същността на процеса обогатяване
 • Познава технологичните схеми за сортиране
 • Описва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
 • Обяснява правилата за експлоатация и изискванията при разполагане на грис машината
 • Маркира рисковете за възникване на аварийна ситуация
 • Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критичните контролни точки
 • Дефинира начина на вземане на проби
 • Назовава технологичните схеми за получаване на млевни продукти чрез шротуване
 • Познава основните технологични операции при производството на грис за хранителни цели и типовете брашна
 • Описва устройството и принципа на действие на основните машини и съоръжения при шротуване и на спомагателното оборудване
 • Изброява млевните продукти от отделните етапи при шротуване
 • Дефинира инструкциите за работа с измервателни прибори
 • Изброява начините за оползотворяване на отпадъците от производството и за опазване на околната среда
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията
 • Познава технологичните процеси
 • Маркира възможните аварийни ситуации
 • Знае плановете за действие при аварийни ситуации
 • Описва начина на вземане на проби
 • Описва технологията за производство и съхранение на пшенично брашно
 • Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на пшенично брашно
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Изрежда видовете опаковки
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва начина на вземане на проби
 • Знае технологията за производство и съхранение на ръжено брашно
 • Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на ръжено брашно
 • Идентифицира инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Назовава видовете опаковки
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва начина за вземане на проба
 • Знае технологията за производство и съхранение на царевично брашно
 • Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на царевично брашно
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Назовава технологичните показатели
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва начините за вземане на проба
 • Знае технологията за преработка и производство на оризово брашно
 • Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за преработка и производство на оризово брашно
 • Знае технологична схема за преработка на ориз
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Назовава видовете опаковки
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва начините за вземане на проба
 • Знае технологията за производство на соево, овесено и ечемичено брашно
 • Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на соево, овесено и ечемичено брашно
 • Идентифицира технологичната схема за производство на соево, овесено и ечемичено брашно
 • Описва технологичната схема за производство на ядки
 • Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Назовава видовете опаковки
 • Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Идентифицира същността на процеса гранулиране, брикетиране и екструдиране
 • Описва технологията и технологичните схеми за производство на гранули и премикси
 • Обяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за производство на гранули, премикси
 • Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
 • Познава технологичната документация
 • Идентифицира технологията за произвеждане на белтъчни концентрати
 • Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
 • Знае видовете схеми за производство на белтъчни концентрати
 • Обяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за внасяне на течни компоненти
 • Описва режимите за съхранение на белтъчните концентрати
 • Назовава подходящите опаковки
 • Познава технологичната документация
 • Описва начините на вземане на проба
 • Идентифицира технологията за производство и съхранение на премикси. Знае видовете премикси
 • Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за премикси
 • Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
 • Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики

ДА МОЖЕ:

 • Изпълнява и контролира изпълнението на системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики, НАССР и др.
 • Контролира изпълнението на изисквания, критерии и процедури за осигуряване на здравната и хигиенната безопасност на производството
 • Попълва и контролира попълването на работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Измерва и оценява качествени показатели с уреди и средства за оценяване
 • Попълва контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори и със специфично лабораторно оборудване
 • Разчита резултати от проби и взема решения
 • Въвежда данни от лабораторен анализ в регистъра на вътрешнофирмената компютърна система за управление
 • Спазва изискванията на нормативните документи
 • Планира работния процес
 • Определя складовите наличности и необходимостта от суровини и материали
 • Съставя график на работните задачи
 • Контролира спазването на технологичните параметри и показатели при производствения процес
 • Организира отстраняване на допуснати отклонения
 • Води отчетност на материални и трудови ресурси
 • Прилага елементите и функциите на промишления дизайн
 • Организира и контролира спазването на изискванията за дизайн на опаковките
 • Спазва инструкциите за тестове на новата технология
 • Работи с новото технологично оборудване
 • Инспектира и контролира изпълнението на ДХП и ДПП
 • Проверява режима на работа на технологичното оборудване
 • Установява и документира повреди в технологичното оборудване
 • Реагира при възникване на аварийна ситуация
 • Осъществява комуникация с отдела за поддръжка и ремонт на технологичното оборудване
 • Разчита технологични, функционални и диспозиционни схеми
 • Участва в технологично проектиране
 • Взема средна проба
 • Работи с приемните съоръжения
 • Измерва показателите с уреди за окачествяване
 • Осъществява транспортиране и съхранение в складови помещения и силози
 • Подбира режимите при съхранение на зърнената маса
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Попълва дневник за входящ контрол
 • Взема проби
 • Избира вида на сушене в зависимост от зърнената суровина
 • Работи с Y-d диаграма
 • Обслужва технологичното оборудване
 • Спазва изискванията за противопожарна охрана, хигиенните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Взема проба
 • Избира вида на почистване в зависимост от състава на видовете примеси
 • Работи със специфично оборудване
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с измервателните прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
 • Работи с машините за суха, мокра и хидротермична обработка на повърхността на зърното
 • Работи безопасно с оборудването
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията за противопожарна охрана, хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 • Взема проба за анализ
 • Работи с технологичното оборудване
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Контролира технологичните показатели
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с валц машина
 • Работи с чукова дробилка и оборудване за меки компоненти
 • Спазва технологичните изисквания
 • Спазва правилата за безопасна работа
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Работи с технологичното оборудване
 • Разчита технологични схеми
 • Работи със съоръженията
 • Осъществява пресяване и смесване
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на система НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с грис машина
 • Контролира технологичните параметри
 • Осъществява безопасна експлоатация на съоръженията
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки
 • Разчита технологични схеми
 • Обслужва технологичното оборудване
 • Работи с измервателни и лабораторни прибори
 • Извършва технологичните операции при производството на млевни продукти чрез шротуване
 • Оползотворява отпадъците от производството
 • Попълва работна/технологична документация
 • Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
 • Разпознава признаците на аварийна ситуация
 • Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна ситуация
 • Разчита технологичните схеми
 • Работи с технологичното оборудване
 • Работи с измервателни прибори
 • Избира подходящи опаковки и опакова готова продукция
 • Попълва работна/технологична документация
 • Разчита технологичните схеми
 • Извършва технологичните операции
 • Работи с измервателни прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Определя царевичен зародиш
 • Разчита технологичните схеми
 • Извършва технологичните операции
 • Работи с измервателни прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Разчита технологичните схеми
 • Подбира подходящи опаковки
 • Работи с измервателни прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Разчита технологичните схеми
 • Подбира подходящи опаковки
 • Работи с измервателни прибори
 • Попълва работна/технологична документация
 • Работи със специфично оборудване
 • Осигурява правилно съхранение
 • Разчита технологични схеми
 • Взема контролна проба
 • Разчита резултати от проби
 • Попълва работна/технологична документация
 • Работи с инсталации
 • Спазва изискванията на ДХП/ДПП
 • Подбира подходящи опаковки
 • Преценява работната ситуация
 • Попълва работна/технологична документация
 • Разчита технологични схеми
 • Работи с технологичното оборудване
 • Работи с лабораторни прибори
 • Спазва изискванията на ДХП/ДПП

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане16
4Машинознание16
5Електротехника и електроника16
6Автоматизация на производството16
7Хигиена на храните и хранително законодателство16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на технологията на хранителните продукти16
2.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост24
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Зърнени храни и съхранението им32
5Технология на специалността88
6Технологично обзавеждане на специалността64
7Микробиология16
8Микробиология на специалността16
9Технологичен контрол на производството16
10Технологично проектиране16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3304
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията64
2Специалността –200
3Организация и контрол на производството80
4Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.1Техническа механика теория30
1.2Техническа механика практика30
2Химия на храните60
2.1Химия на храните теория30
2.2Химия на храните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top