Начало » 5251202 Автотенекеджийство

5251202 Автотенекеджийство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник по транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААвтотенекеджийство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5251202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5251202 – “Автотенекеджийство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва и спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Познава основните механизми, системи, възли и агрегати на транспортната техника
 • Разчита схеми и чертежи и ползва от тях информация съобразно възложената трудова задача
 • Познава основните цветови гами и възможности за цветови комбинации
 • Познава технологията за приготвяне на съответен вид и количество боя
 • Познава свойствата и приложението на конструкционните материали
 • Познава свойствата и характеристиките на материалите, използвани в ремонтно възстановителните операции
 • Разчита чертежи и схеми 
 • Разчита конструкторски документи
 • Разчита технологична документация
 • Напасва детайли по образец и чертеж
 • Познава принципа на действие на механизираните инструменти
 • Познава устройството, принципа на работа и работи на абкантмашина
 • Познава устройството, принципа на работа и работи с гилотинна ножица 
 • Познава устройството, принципа на работа и работи на тривалцова огъваща машина
 • Познава устройството, принципа на работа и работи на фрезова машина
 • Познава основните методи на заваряване – химическо, електрическо и електросъпротивително
 • Познава техниката, технологията и режимите на заваряване 
 • Познава устройството, принципа на работа и работи с уреди и приспособления за газокислородно заваряване   
 • Познава устройството, принципа на работа и работи с уреди и приспособления за точково заваряване 
 • Познава газовете и материалите, използвани при газокислородно заваряване

ДА МОЖЕ:

 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
 • Открива и сигнализира за източници на риск
 • Използва лични и колективни предпазни средства 
 • Спазва лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания 
 • Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
 • Оказва долекарска помощ на пострадал при необходимост 
 • Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсявания
 • Извършва в технологична последователност демонтажно-монтажни операции
 • Подбира инструментите и машините, необходими за извършване на дадена операция 
 • Прави избор по количествени и качествени показатели
 • Използва материалите, в ремонтно възстановителните операции
 • Използва чертежи и схеми 
 • Ремонтира детайли чрез изчукване и заваряване 
 • Изработва и напасва детайли по образец и чертеж
 • Възстановява аварирали части – кабини, каросерии, врати, калници и др.
 • Извършва дейности с машини, използвани в автотенекеджийството
 • Работи с уредите за заваряване

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Информационни и комуникационни технологии8
2Материалознание8
3Техническо чертане8
 Общ брой на учебните часове за раздел А224
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Автотранспортна техника16
2.Техника и технологии в автотенекеджийството24
 Общ брой на учебните часове за раздел А340
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А364
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Специалността – Автотенекеджийство88
2Производствена практика64
Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3152
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А370.4%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А240
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.1Техническа механика теория30
1.2Техническа механика практика30
2.Управление на моторно превозно средство60
2.1Управление на моторно превозно средство теория30
2.2Управление на моторно превозно средство практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б300
Scroll to Top