Начало » 5250801 Локомотиви и вагони

5250801 Локомотиви и вагони

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на железопътна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛокомотиви и вагони
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250801 – “Локомотиви и вагони

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали 
 • Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
 • Запознава се с техническото състояние на локомотива (или вагона) от придружаващата го документация
 • Съставя актове за повреди от авариен характер 
 • Изготвя план за ремонт
 • Анализира причините, довели до повреди
 • Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на разглобяване според вида ремонт
 • Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж на възли и агрегати до монтажни единици и детайли 
 • Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления 
 • Маркира, подрежда и правилно съхранява всички монтажни единици и детайли, които не се нуждаят от ремонт и възстановяване
 • Проверява за наличието на маркировки по определени места според технологичните чертежи, ако са се изтрили или липсват – ги възстановява
 • Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
 • Изготвя опис за ремонт и възстановяване
 • Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна документация
 • Прилага знанията си за свойствата и начините за обработка на конструкционно-ремонтните материали при възстановяване и ремонт на детайли, монтажни единици и агрегати
 • Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване на монтажните единици, възли и агрегати при съвместяване на механични и електрически вериги 
 • Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления  
 • Снема монтажни характеристики
 • Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти на локомотиви и вагони

ДА МОЖЕ:

 • Започва работа, след като е преминал всички форми на обучение и инструктажи по безопасност на труда 
 • Използва по предназначение лични предпазни средства и специално работно облекло
 • Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Използва по предназначение противопожарните средства 
 • Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работата на пострадали от електрически ток, при наранявания, счупвания и др., включително извършва изкуствено дишане
 • Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
 • Извършва визуален оглед за наличността на всички агрегати по локомотива или вагона и за възможността да бъдат ремонтирани
 • Почиства локомотива (или вагона)  
 • Придвижва локомотива (или вагона) до ремонтното хале
 • Уточнява обема на ремонта чрез външен оглед 
 • Проверява състоянието на детайлите от монтажните единици в сглобено състояние
 • Подготвя и обезопасява работното си място
 • Подготвя работното си място 
 • Почиства и измива монтажните единици и детайли, като следи за техническото им състояние
 • Извършва замервания на параметри и величини и въвежда данните за компютърна обработка 
 • Прави дефектовка на елементите и определя годността им 
 • Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване
 • Подготвя работното си място
 • Прави заявка и получава материали, резервни части и възли
 • Извършва замервания на технически параметри и ги сравнява с допустимите
 • Извършва възстановяването на резервни части и производството на нови такива
 • Пуска монтираните възли и агрегати в експлоатация
 • Извършва възлови следремонтни операции по регулировката и настройката на ремонтираните възли и агрегати 
 • Проверява изправността и атестира изпитателните стендове и контролно-измерителни прибори 
 • Извършва следремонтни изпитания на отремонтираните агрегати и възли

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане16
4Материалознание16
5Техническа механика16
6Електротехника и електроника8
7Електроника8
8Заваряване8
9Технология на сглобяване и ремонт на машините8
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Железопътни вагони16
2.Дизелови локомотиви24
3Електрически локомотиви16
4Ремонт на подвижен железопътен състав24
5Влакови спирачки8
6Експлоатация на локомотиви и вагони16
7Нормативи за железопътен транспорт8
 Общ брой на учебните часове за раздел А3112
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Общопрофесионални умения80
.2.Заваряване64
 Общ брой на учебните часове за раздел А2144
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Специалността136
2Производствена практика72
Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Технология на материалите60
1.1Технология на материалите теория30
1.2Технология на материалите практика30
2Безопасност на движението по пътищата60
2.1Безопасност на движението по пътищата теория30
2.2Безопасност на движението по пътищата практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top